Energi

Sex sätt att få energi ur vägar

Solceller i bullerplanken eller minimala vindsnurror längs vägkanten? VTI pekar ut tekniker som kan utvinna energi i vägmiljön.

Publicerad

VTI, Statens väg- och transportsforskningsinstitut, har kartlagt olika sätt att producera energi ur och längs våra vägar. Forskarna konstaterar att vägmiljön tar upp stora ytor som redan är exploaterade. Om man vill öka produktionen av förnybar energi så kan det vara smart att utnyttja dessa ytor i stället för att inkräkta på naturområden eller andra intressen. Samtidigt kan det vara ett sätt att minska trafikens klimatpåverkan.

Forskarna går igenom en rad tänkbara tekniker i rapporten.

Här är sex sätt som de bedömer kan vara aktuella med dagens förutsättningar:

Solceller i exempelvis bullerskydd testas och finns i bruk i Europa och Australien. Ett plus är att kostnader för solceller minskar.

Solceller i vägytan har testats i pilotprojekt. Det skulle kunna fungera även i Sverige, under vissa förutsättningar. Exempelvis på biytor med lite slitage.

Geotermisk energi kan bland annat användas för att bekämpa halka i branta backar och för att värma upp gångvägar. Det är även möjligt att använda energin från byggnader i närheten.

Piezoelektriska generatorer som byggs in i asfalten omvandlar tyngden av framrullande bilarna till elektricitet. Tester har gjorts i Israel, men i Sverige skulle tjälen kunna ställa till problem. Tekniken är komplex, och det krävs mer forskning och praktiska försök, tycker forskarna.

Små vindkraftverk utmed vägarna kan bli verklighet om tekniken blir tillräckligt säker. Det får inte finnas risk för iskast, isstycken som lossnar från rotor och kastas iväg.

Bioenergi kan utvinnas ur det som växer längs vägen. Man slår ju ändå längs vägkanten för att förbättra sikten. Det slåttrade höet eller småskogen kan bli värmeenergi genom förbränning eller biogas via rötning.
 

Hur stora är vägytorna då? Sveriges statliga vägar är 98000 km och de kommunala vägarna och gatorna är 41 600 kilometer, enligt rapporten. Det finns dessutom många kilometer enskilda vägar.