”Vattenkraften hotad av för hög skatt”

2016-02-04 09:20  
Storforsen i Öre älv. Foto: Patrick Degerman

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Straffa inte ut det energislag som gör omställningen till ett förnybart energisystem möjligt. Flytta den höga skatten på vattenkraft till fossil energianvändning, skriver företrädare för vattenkraftsbranschen.

El från vattenkraft är en förutsättning för att vi ska kunna integrera stora mängder väderberoende elproduktion i vårt energisystem. Trots detta är vattenkraft det produktionsslag som beskattas högst i Sverige. Det är dags för en skatteväxling som ger vårt värdefullaste energislag förutsättningar att överleva och utvecklas för framtiden.

Uppstarten av Energikommissionens arbete under 2015 ledde till en intensifierad svensk energidebatt vilket är mycket välkommet. I denna debatt har en sak framkommit mycket tydligt, nämligen vattenkraftens betydelse för vårt energisystem. I jämförelse med många andra förnybara energikällor, som exempelvis sol- och vindkraft, har vattenkraften en unik fördel. Förutom att vara klimatneutral kan nämligen produktionen av vattenkraftsel regleras i hög grad och anpassas till efterfrågan oberoende av rådande väderlek.

Ur klimatsynpunkt finns det uppenbara fördelar med att öka andelen oreglerbar sol- och vindkraft, men för att det ska vara möjligt med bibehållen leveranssäkerhet måste vi kunna matcha sådan väderberoende produktion med reglerbar kraft. Sveriges rikliga tillgång på vattenkraft ger oss i dag goda förutsättningar för denna omställning.

I ljuset av detta är det högst förvånande att vattenkraften beskattas högst av alla våra energislag. En färsk rapport från Svensk Energi visar att skatteuttaget från vattenkraftverk till och med är högre än för kärnkraft och fossileldade gaskombiverk!

Det är fastighetsskatten på vattenkraftverk som idag är oproportionerligt hög i förhållande till anläggningarnas produktionskapacitet. Skatten har sedan 2008 höjts kraftigt i flera omgångar och är idag omkring 9 öre/KWh beroende på anläggningens storlek. Samtidigt har elpriset under det senaste året tidvis varit nere under 9 öre/KWh, vilket betyder ett skatteuttag på över 100 procent! Mycket tyder på att elpriset kommer förbli lågt de närmaste åren vilket innebär kraftigt försämrad lönsamhet i branschen.

Fastighetsskatten på vattenkraftverk var till en början tänkt som en rent fiskal skatt utan något styrande syfte. Det låga elpriset i kombination med dagens skattenivå har emellertid i högsta grad en styrande effekt på svensk vattenkraft.

Med dagens ekonomiska förutsättningar kommer det blir mycket svårt att finansiera såväl löpande drifts- och underhållskostnader som nyinvesteringar i teknik- och miljöförbättringar. Istället tvingas många vattenkraftsproducenter skriva ner sina tillgångars värde med stora belopp.

EU:s vattendirektiv ställer höga krav på lokala miljöåtgärder vid vattenkraftsanläggningar, men med nuvarande skattetryck kommer dessa att vara svåra att finansiera. Det är heller inte aktuellt med några investeringar för att öka effektuttaget i redan utbyggda vattendrag. Sådana satsningar skulle annars kunna bidra till att förbättra den svenska effektbalansen.

De senaste åren har skatteuttaget från vattenkraftsbranschen varit närmare 6 miljarder kronor per år. Detta är naturligtvis en viktig inkomstkälla för staten. Samtidigt riskerar den höga beskattningen i förhållande till andra energislag leda till att många anläggningar på sikt kommer att avvecklas med de konsekvenser det skulle innebära för det svenska energisystemet.

Vi föreslår därför en skatteväxling där fastighetskatten för vattenkraftverk avskaffas till förmån för motsvarande skattehöjning på fossil energianvändning. Den svenska koldioxidskatten har varit ett mycket framgångsrikt styrmedel som gjort stor klimatnytta genom att göra föroreningar dyrare.

En skatteväxling skulle vara intäktsneutral för staten samtidigt som ett ökat skatteuttag på klimatpåverkande energianvändning skulle ge positiva styreffekter, exempelvis i form incitament för ökad användning av förnyelsebara bränslen och energieffektivisering. I dag är många sådana satsningar tyvärr olönsamma på grund av de rekordlåga priserna på olja, kol och naturgas.

Om vi i framtiden vill ha ett energisystem med en hög andel förnyelsebar väderberoende kraft kan vi inte fortsätta att överbeskatta det energislag som möjliggör detta. Vi hoppas att våra politiker är klarsynta nog att inse detta och ger vattenkraften förutsättningar att överleva och utvecklas genom en smart skatteväxling som gynnar både klimatet och vårt energisystem.

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Magnus Hemmingsson, vd Mälarenergi

Anders Jonsson, vd Tekniska verken i Linköping

Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt