Digitalisering

Håkan Lans vann i hovrätten

Håkan Lans har sedan 1997 tvingats försvara sitt patent på färggrafik i datorer mot världens största datorföretag. 'Tretton år av mitt liv blev förstört', säger han. Foto: Martina Holmberg/SvD/Scanpix
Håkan Lans har sedan 1997 tvingats försvara sitt patent på färggrafik i datorer mot världens största datorföretag. "Tretton år av mitt liv blev förstört", säger han. Foto: Martina Holmberg/SvD/Scanpix

NY VERSION Uppfinnaren Håkan Lans vann mot mot IT-bolaget Gateway i Svea Hovrätt på fredgen. "Ibland får man lite uppmuntran", säger Håkan Lans till Ny Teknik.

Publicerad

Svea Hovrätt avgjorde på fredagen tvistemålet mellan Håkan Lans och Gateway, den amerikanska datortillverkaren som numera ägs av taiwanesiska Acer.

Tvisten gäller ett domslut i en en distriktsdomstol i Washington som för fem år sedan dömde Håkan Lans att betala Gateways rättegångskostnader i ett mål som Håkan Lans förlorade.

Gateway kräver Håkan Lans på 11 miljoner kronor men Håkan Lans och hans advokater menar att ett amerikanskt domstolsbeslut inte gäller utan vidare i Sverige.

Det är den tvisten som nu Svea Hovrätt tagit ställning till och på fredagen dömt i Håkan Lans favör.

- Ibland får man lite uppmuntran och denna gång kom uppmuntran från Svea Hovrätt. Beslutet sägs vara av stor principiell betydelse för hur Sverige skall agera inför amerikanska domstolsbeslut, säger Håkan Lans till Ny Teknik.

Svea Hovrätt går nu på Håkan Lans linje och säger att patenttvisten måste prövas i sin helhet i en svensk domstol om Gateway och Acer ska kunna hävda sin rätt.

- Nu har saken kommit i ett annat läge.  Tidigare krävde Gateway att jag skulle betala utan vidare. Nu är frågan i stället: Varför ska Gateway ha betalt?. Det är en dramatisk skillnad, säger Håkan Lans till Ny Teknik.

Håkan Lans har hela tiden hävdat att den amerikanska rättegången 2005 bara handlade om vem som stod som registrerad ägare till patentet – Håkan Lans personligen eller hans enmansföretag Uniboard – inte huruvida Gateway gjort sig skyldigt till patentintrång.

I ett nästan 3 000 ord långt försvarstal under förhandlingarna i hovrätten den 30 september i år plockade Håkan Lans fram det ena dokumentet efter det andra där han visade att det hela tiden varit han som stått som ägare till patentet.

- Jag har fått ägna år åt att bevisa att det är jag som är ägare till det så kallade 986-patentet – trots att det framgår tydligt och klart i registerutdragen från det amerikanska patentverket. Uppenbarligen tog hovrätten intryck av vad jag sade, säger Håkan Lans.

Han är mycket kritiskt till hur det amerikanska rättsväsendet favoriserar amerikanska intressen.

- Man kan inte lita på amerikanska domare. Och det är inte bara jag som säger det. Det finns en EU-rapport om detta – Enforcing Small Firm´s Patents Right – säger Håkan Lans.

I EU-rapporten avråds europeiska företag att söka patent i USA – om man inte har råd att driva långa överklagandeprocesser.

Gateway och Acer har nu fram till den 3 december på sig att överklaga hovrättens dom.

Så här skriver Svea Hovrätt i sista stycket i domen:

"Sammanfattningsvis konstaterar hovrätten att det saknas lagstöd för erkännande av de amerikanska avgörandena. Det finns inte heller något avtal mellan parterna om amerikansk domstols behörighet eller något förhållande som kan jämställas med en uttrycklig förklaring som innebär ett godtagande av en sådan behörighet."

"Hovrätten finner därmed att de aktuella domstolsavgörandena angående ersättning för rättegångskostnader inte kan tillerkännas sådan verkan att de kan läggas till grund för en svensk dom utan prövning av bakomliggande rättsförhållanden. Den överklagade domen ska ändras i enlighet med det nu anförda."

Läs hela domen här.

Lans föll i den amerikanska fällan

Håkan Lans har i många år kämpat i amerikanska domstolar för att hävda sin rätt till patentet om färggrafik till datorer, det så kallade 986-patentet som beviljades av det amerikanska patentverket 1981.

I tvisten med Gateway förlorade han i distriktsdomstolen i Washington 2005 och dömdes att betala Gateways rättegångskostnader.

Men målet handlade inte om själva patentet i sig utan om det var Håkan Lans personligen som ägde det eller hans företag Uniboard.

Håkan Lans själv säger att han hela tiden varit registrerad ägare till patentet medan Uniboard har haft rätten att skriva licensavtal.

Håkan Lans hävdar att det var hans amerikanska advokater som orsakade förvirringen.

Han är mycket kritiskt mot den amerikanska distriksdomstolen i Washington som aldrig lät honom själv vittna i rätten.

Till råga på allt dömdes Håkan Lans att betala Gateways rättegångskostnader. Normalt betalar varje part sina egna rättegångskostnader i USA men i det här fallet valde domstolen i Washingonton att göra Håkan Lans ersättningsskyldig.

Eftersom amerikanska domslut inte per automatik är giltiga i Sverige valde Gateway att föra talan mot Håkan Lans i Nacka tingsrätt.

Och Nacka tingsrätt gav i en så kallad mellandom Gateway rätt att kräva Håkan Lans på ersättning för rättegångskostnaderna - utan att de bakomliggande orsakerna till domen prövas i svensk domstol.

Det är det som målet i Svea Hovrätt handlar om.

Håkan Lans vill att hovrätten upphäver tingsrättens dom om rättegångskostnaderna och att tingsrätten avgör vem som är den registrerade ägaren till 986-patentet.