Här är svaren på EU-valets teknikfrågor

2009-05-19 23:00  

Fri patenträtt, klimatfrågan och mat utan tillsatser. Det är några av de frågor som ligger svenska partiers toppkandidater varmt om hjärtat i EU-valet den 7 juni.

Läs deras besked till väljarna i viktiga tekniska framtidsfrågor.

1. Vad ska vi ha i biltanken om tio år?
2. Kärnkraft eller kol?
3. Hur fritt ska nätet få vara?

4. Lastbilar eller järnväg?
5. Hur ska vi hantera riskerna med nano­tekniken?
6. Viktigaste teknikfrågan i EU under mandat­perioden?

Carl Schlyter, Miljöpartiet, Civilingenjör, EU-parlamentariker:
1. El, biobränslen (från avfall), solceller och så vidare. Men framför allt behöver varje bil bli energisnålare. Vi behöver dessutom minska det totala transportbehovet och flytta trafik från vägarna till järn­vägarna.

2. Valet står inte mellan kärnkraft och kol, som båda representerar en omodern och förorenande energiproduktion. Det är förnybara energikällor och energieffektivitet som hör framtiden till.

3. Fritt, teknikneutralt och utan integritetskränkande kontroll. Vi vill att integritetskränkande lagstiftning stoppas och att gemensamma EU-lagar om signalspaning, trafikdata, bloggregistrering, fildelning och liknande lagar som kan kränka den personliga integriteten motverkas. Terrorlagar och upphovsrätt ska reformeras, inte våra mänskliga rättigheter.

4. Järnväg. Det är dags att EU ­slutar använda sin budget till åtgärder som förvärrar klimatproblemen, som att bygga vägar och flygplatser. Nu är tiden för att satsa på en utbyggnad av järnvägsnätet.

5. Jag var ansvarig ledamot för parlamentets rapport om nanomaterial som antogs denna vår. Nanomaterial öppnar många positiva möjligheter, men kan innebära avsevärda nya risker. Nanomaterial ska täckas av en lagstiftning som grundar sig på försiktighetsprincipen och principen om producentansvar. Alla produkter som innehållet nanomaterial ha en tydlig märkning.

6. Klimatfrågan är den allra viktigaste frågan.

Lena Ek, Centerpartiet, Jurist, EU-parlamentariker:
1. Beroendet av fossila bränslen måste brytas. Till exempel är vätgas och bränsleceller lovande. Även satsningar på hybridisering, laddhybrider och elfordon minskar oljeberoendet. Jag ser positivt på bränslekombinat för olika biodrivmedel.

2. Kärnkraft. Kolkraft innebär stora utsläpp av koldioxid och är därmed en klimatvidrig energikälla. På lång sikt bör både kärnkraft och kolkraft ersättas av förnyelsebara och klimatneutrala energikällor.

3. Jag försvarar rättssäkerheten och friheten på internet. Inte minst är integritetsfrågorna viktiga. Centerpartiet försvarar tanken att det ska vara möjligt att vara anonym genom krypterings- och ­anonymiseringstjänster.

4. Järnvägen spelar en betydelsefull roll för miljö och tillväxt genom långväga transporter, arbetspendling och kapaciteten att frakta mer gods. Vi vill se en ordentlig satsning på järnvägsnätet. Sam­tidigt kan Volvo Lastvagnars nya ­hybridteknik göra att lastbilar inte är en del av problemet utan en del av lösningen.

5. Centerpartiet förespråkar en ansvarsfull teknikhantering genom transparens och oberoende granskning.

6. Den gröna miljötekniken. Här har vi goda möjligheter att skapa det fossilfria och miljöanpassade samhälle som klimatet kräver. Ett EU med framstående företag inom denna bransch har även stora samhällsvinster att se fram emot. Ut­ökad forskning inom framtidsin­riktade avfalls- och energilösningar ska utvecklas ytterligare.

Gunnar Hökmark, Moderaterna, Civilekonom, EU-parlamentariker:
1. Helst inte bensin. Vi kan inte i?dag veta vad som kommer att utvecklas i morgon, men nya generationer biobränslen kommer att ge nya möjligheter. Elbilen kommer att vara verklighet i växande omfattning, solceller kan stå inför ett kommersiellt genombrott.

2. Kärnkraft. Mer kärnkraft bidrar till att el kan ersätta olja och kol och därmed också underlätta för förnybara bränslen. Det är en förutsättning för en hållbar miljöpolitik och EUs klimatmål, det ger också minskat beroende till oljeregimer som Ryssland, Iran och arabvärldens diktaturer.

3. Nätet ska vara fritt. Öppen konkurrens mellan olika aktörer, neutralitet mellan olika tjänster och operatörer. Avstängning måste vara förenligt med Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter och den enskilde har rätt till rättslig prövning.

4. Både och, men järnvägen måste bli mer konkurrenskraftig genom nya aktörer som inte är bundna till gamla nationella monopol. Landsvägstrafik måste bli mer effektiv genom lägre utsläpp, mindre användning av fossila bränslen samt bättre trafiksystem.

5. Det finns stora förhoppningar på vilka problem nanotekniken ska kunna lösa i framtiden. Givetvis måste vi också övervaka hälso- och miljöeffekterna. För att göra detta krävs att pengar ges till forskning.

6. Jag tror att det handlar om forskningen kring de fossila bränslenas efterträdare, men självfallet också nanotekniken.

Sören Wibe, Junilistan, Partiledare, professor i skogsekonomi:
1. Vi ska inte ha någon tank, vi ska ha ett batteri, såklart. Elbilar är det bästa sättet att minska utsläppen av koldioxid.

2. Kärnkraft. Den är ren och billig. Det finns problem med avfallet, men de metoder för förvaring som vi har utvecklat i Sverige är tillförlitliga. På lång sikt ska vi satsa på solceller. Vi ska också fortsätta att utnyttja den vattenkraft vi har – men inte bygga ut den – och komplettera med vindkraft.

3. Vi anser att fildelningen ska göras laglig. Vi har föreslagit en modell med bredbandsavgift som tas ut från operatören och sedan fördelas bland upphovsmännen, precis som Stimpengarna.

4. Järnväg är klart överlägset på längre sträckor. Men vi kommer alltid att behöva lastbilar på ställen som Dikanäs i Vilhelmina­fjällen, där jag har min stuga.

5. Jag känner inte till riskerna i detalj, men hittills har vi lyckats bemästra riskerna med all annan teknik. Det handlar om att iaktta normal försiktighet.

6. Avlyssningsfrågan, det vill säga: hur vi ska värna om den personliga integriteten i kommunikationssamhället?

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna, Journalist, kulturminister, riksdagsledamot:
1. Helst el.

2. Inget av detta. Vi vill bygga ut den förnyelsebara energin. Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering.

3. Nätet ska vara fritt. Men det måste finnas, såsom i hela samhället, vissa regler. Exempelvis måste upphovsrätten skyddas från olaglig fildelning i kommersiell skala. Ingen ska kunna stängas ute från internet utan rättslig prövning.

4. Järnväg, vi vill bygga ut järnvägen i Sverige och Europa och bygga ett gemensamt signalsystem som underlättar gränsöverskridande transporter.

5. Vi ska veta att den ska vara säker innan den tillåts. När man med nanoteknik ändrar ett ämnes egenskaper ska detta betraktas som ett nytt ämne och genomgå en förnyad prövning. Vi vill också att produkter som innehåller nanomaterial tydligt ska märkas.

6. Hitta tekniska lösningar för att klara målen med minskade utsläpp av växthusgaser.

Marit Paulsen, Folkpartiet, Författare, tidigare ledamot i EU-parlamentet:
1. Teknisk utveckling är inget som politiker ska bestämma om, utan bara skapa förutsättningar för. Kanske vi inte ens ska ha en biltank?

2. Kärnkraft.

3. Yttrandefriheten, liksom samhällets övriga lagar, ska också gälla på nätet.

4. Järnväg, helst en sådan som man kan köra snabbtåg på.

5. Det är också en typisk fråga där vetenskapen har bättre svar än politiken.

6. Inom mina hjärtefrågor mat, miljö och jordbruk finns det gott om teknikfrågor att svara på. Hur får vi på bästa sätt ett fullödigt kretslopp, där näringen från staden kommer tillbaka till åkern? Hur kan vi utveckla effektiva bekämpningsmedel (eller metoder) som inte påverkar miljön utanför åkern? Hur hittar vi ersättningar till de farliga kemikalier som det i?dag finns för många av i våra hem?

Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet, Kanslisekreterare, EU-parlamentariker:
1. Biogas eller förnybar el.

2. Inget av det. Vi vill fasa ut all användning av kärnkraft och kol för att övergå till endast förnybar energi (vindkraft, solenergi ­etcetera).

3. Vi vill ha ett fritt nät utan censur och övervakning.

4. Järnväg. Enligt Europeiska miljöbyrån står lastbilstransporterna för cirka 13 procent av EUs CO2-utsläpp.

5. Problemet med nanomaterial är att vi fortfarande har mycket begränsad kunskap om nanomaterialens egenskaper. Först och främst måste vi arbeta fram en metod för att ta reda på egenskaperna, för att sedan etablera ett tydligt regelverk.

6. Arbetsmarknaden, miljön/klimatet och jämställdhet.

Ella Bohlin, Kristdemokraterna, Statsvetare, sitter i KDs partistyrelse:
1. Jag tror att biobränslena går att vidareutveckla, men också att vi kommer att se mer elhybridbilar och elbilar.

2. Kärnkraft.

3. Internet är en stor tillgång och bör vara fritt. Självklart måste den som använder internet följa de lagar och regler som gäller.

4. Båda, dessutom är sjöfarten viktig.

5. Vi behöver se över regelverket och se till att vi får en lagstiftning som fungerar.

6. Att Europapatenten kommer på plats för att förenkla europeisk innovation.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt