Opinion

Så ska Stockholm bli bäst på teknik och matematik

Jonathan James och Isak på Teknikdagarna 2009. Foto: Camilla Svensk
Jonathan James och Isak på Teknikdagarna 2009. Foto: Camilla Svensk
Lotta Edholm (FP), Skolborgarråd Stockholm stad
Lotta Edholm (FP), Skolborgarråd Stockholm stad
Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer, tidigare ledamot av regeringens Teknikdelegation
Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer, tidigare ledamot av regeringens Teknikdelegation

DEBATT. Svenska elevers mattekunskaper står sig inte i internationella jämförelser och intresset för teknikprogrammen har varit lågt. Stockholm kan bryta den negativa trenden och bli bäst på teknik och vetenskap, enligt Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer och Lotta Edholm (FP).

Tekniken är navet i det svenska samhället. Det är inte bara lampan vi tänder, maten vi lagar, transporterna till jobbet, miljöutvecklingen i framtiden och framtida rymdresor. En stor del av vår välfärd beror sedan mer än hundra år på en teknikdriven export och den globala kunskapsekonomin är viktig för framtiden. Teknikdelegationen konstaterar i sitt slutbetänkande att Sverige står dåligt rustat för att kunna konkurrera globalt. Problemet är inte barnen och ungdomarna, utan att skolan helt enkelt inte räckt till för att uppmuntra det intresse för naturvetenskap och teknik som barn har naturligt. Vi har under en längre tid sett hur svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen sjunkit bl a i internationella mätningar.  För att bryta denna negativa trend krävs att någon går i bräschen. Stockholms stad har den kapaciteten.

Det finns tendenser till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik. Andelen sökande till gymnasiets teknikprogram har ökat med över 25 procent på fyra år i Stockholm. Teknikprogrammet är tillsammans med naturvetenskapsprogrammet det program som ökar mest i popularitet. Detta är dock inte tillräckligt för att möta de framtida behoven.

Stockholm kommer att ansöka om att bli en teknik- och vetenskapskommun som Teknikdelegationen föreslagit. På försommaren lämnade de sitt betänkande till regeringen. Där befästes några sanningar och farhågor, kommunerna har helt enkelt inte klarat utmaningen att möta ett minskat intresse för naturvetenskap och teknik. Genom att intresset för teknikprogrammen minskat under en längre period har vi nu en utbildningslucka i Sverige och i  huvudstaden. Vi behöver utbildad arbetskraft i Stockholm och det gäller särskilt teknik.

Stockholm uppfyller redan i dag några av de kriterier som pekas ut som särskilt viktiga inslag för en att bli en Teknik- och vetenskapskommun enligt Teknikdelegationens förslag. Här finns en spetsklass i matematik på en av gymnasieskolorna, där eleverna i tätt samarbete med högskolan läser avancerade kurser i matematik. Här finns utvecklingslärare som arbetar med att övergripande förbättra undervisningen och stödja undervisande lärare. Här finns inspirationsplatser i matematik och naturvetenskap i grundskolan Möjligheten att starta profilklasser i teoretiska ämnen och att inrätta ett fjärde år på det tekniska programmet är andra exempel. En mycket stor utmaning står framför oss som handlar om att ge barnen den bästa starten i livet genom att stärka förskolans och de lägre skolårens möjligheter att ge en god och inspirerande undervisning i naturvetenskap och teknik.

Barn och ungdomar måste också möta ett näringsliv som tidigt tar tillvara deras engagemang. Samverkan mellan Stockholm och det lokala näringslivet ska därför utvecklas så näringslivet också blir en naturlig lärmiljö för en uppväxande generation. När skola och näringsliv möts uppstår ett kreativt möte som är till gagn för båda.

Det är viktigt att stärka de duktiga och motiverade eleverna. I Stockholm kan de elever som vill läsa gymnasiekurser i matematik redan under högstadiet, och universitetskurser på gymnasiet. På högskolenivå erbjuds ett tekniskt basår för de elever som valde att inte gå ett naturvetenskapligt program under gymnasiet.

Globaliseringen innebär att ungdomsgenerationen för att få bra förutsättningar också måste ha tillgång till språk. I Stockholm är det en självklarhet att erbjuda elever både på högstadium och på gymnasium möjligheten att läsa exempelvis kinesiska. Genom utökad samverkan mellan skola och näringsliv kan vi inspirera till högre utbildning.

Stockholm är och ska även i framtiden vara en teknik- och vetenskapsstad. För det krävs att även nästa generation hittar denna utmaning. Då måste vi börja tidigt, redan i förskolan och de första åren i skolan. Skolan har pedagogiskt skickliga lärare, men som inte alltid har de grundläggande kunskaper som behövs för att möte barnens frågor när det gäller teknik, matematik och naturvetenskap. Stockholm tar därför initiativet till en mycket omfattande vidareutbildning av dessa lärare. Det ligger helt i linje med de krav Teknikdelegationen ställde för att få bli certifierad som Teknik- och naturvetenskapskommun. Vi utgår ifrån att regeringen skyndsamt tar ställning till detta.

Stockholms stad kommer att ta nästa steg i utvecklingen genom att ta initiativet till att bli en teknik- och naturvetenskapskommun. Staden har kapaciteten och den infrastruktur som behövs. Här finns lärarna och kompetensen och goda möjligheter till samverkan med bland annat Kungliga tekniska Högskolan. Skolan är den viktigaste investeringen i framtiden.

Lotta Edholm (FP), Skolborgarråd Stockholm stad

Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer, tidigare ledamot av regeringens Teknikdelegation