”Håll självkörande fordon borta från cyklisterna”

2018-03-16 06:31  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Regeringens utredare föreslår att självkörande fordon ska få utnyttja gång- och cykelbanor. Det rimmar illa med regeringens ambition att satsa på cykling. Använd i stället den nya teknologin för att öka säkerhet och framkomlighet för alla, skriver företrädare för cykelorganisationer.

Det finns en uttalad ambition i riksdagen att arbeta för ökad och säkrare cykling. Regeringen har tagit fram en nationell cykelstrategi och många av landets kommuner jobbar målmedvetet med att bygga ut cykelvägnätet.

Att regeringens utredare i det läget presenterar ett förslag med innebörden att självkörande fordon ska få köra på gång- och cykelbanor – utan att redogöra för vilka konsekvenser detta kan medföra för cyklister och gångtrafikanter – förefaller ogenomtänkt och okunnigt.

Det handlar om den statliga utredningen ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” (SOU 2018:16). Förslaget innebär mer specifikt att självkörande fordon utan tillstånd och i en maxhastighet av 20 km/h ska få köra på gång- och cykelbanor. Detta genom att introducera en ny klass av vägtrafikfordon – ”automatiserat motorredskap klass II”.

Samhället strävar efter att göra aktiv och smart mobilitet mer attraktivt eftersom ökad vardagsmotion ger stora vinster såväl samhällsekonomiskt som på individnivå. Att tillåta självkörande fordon att konkurrera om ytan i de redan ofta underdimensionerade cykelbanorna skulle knappast locka fler att cykla. Dessutom skulle det rimligtvis innebära ökade risker för dem som ändå gör det.

Cykelsatsningar är redan igång på många håll i landet med bl.a. Köpenhamn och Amsterdam som förebilder. Detta ger förbättrad luftkvalitet, minskat buller, större möjligheter för alla att röra sig fritt – och inte minst fler gågator och uteserveringar. Det är självfallet en positiv utveckling som vi behöver värna och aktivt driva.

Vi befarar att nyttan av de satsningar som nu görs på ökad cykling kan gå förlorad om förslaget att släppa ut självkörande fordon i cykel- och gånginfrastruktur tas vidare.

Men, detta innebär ingalunda att vi är emot självkörande fordon. Tvärtom ger dessa goda möjligheter att gynna cykling och på andra sätt bidra till en mänskligare och mer hållbar stad, exempelvis med självkörande fordon i bilpooler, kollektivtrafik och för godstransport – eller för effektivt underhåll och snöröjning. Det är sammanblandningen av fordonsslag vi vänder oss emot.

Istället för att gå bakåt i utvecklingen och med ny teknik utsätta cyklister och gångtrafikanter för de ökade risker som motorfordon på cykelvägar verkligen innebär – om än eldrivna och självkörande – borde politikerna fortsätta driva utvecklingen mot en tryggare och mer hållbar trafikmiljö.

Rätt använd kan teknologi spela en avgörande roll i utvecklingen av framtidens städer mot ökad trygghet och förstärkta livsförutsättningar för såväl människor som företag.

Exempel på två sådana centrala tekniker är geofencing, att tung trafik stängs ute från vissa vägar och områden, och ISA (Intelligent speed adaptation) som gör det omöjligt för bilister att överskrida lagstadgad hastighet.

Av dem som dog i trafiken i fjol var 42 gående och 22 cyklister. Den vanligaste dödsorsaken var kollision med motorfordon, för fotgängare gällde detta så gott som alla (98 procent) och för cyklister 70 procent.

Intelligenta system för hastighetsanpassning med automatisk bromsverkan, så kallad hård ISA, innebär att fordonet självt förhindrar att den tillåtna hastighetsgränsen överskrids.

Denna teknik har funnits sedan 1980-talet men har aldrig implementerats av fordonsindustrin. Att ISA ännu inte är ett krav i alla nya bilar, lastbilar och bussar är en ironi när fordonsindustrin samtidigt spenderar miljarder skattekronor för att utveckla självkörande bilar.

Efter över 20 år med miljardinvesteringar i åtgärder för att öka trafiksäkerheten för bilförare krävs nu initiativ för att alla grupper i trafiken ska omfattas av nollvisionen. Då kan inte motorfordon på cykel- och gångbanor vara rätt väg att gå. Det är i stället dags att våra politiker ställer hårda och bindande krav på att fordonstillverkare och transportupphandlare använder den bästa tekniken för att förhindra kollisioner.

Rätt använda kan tekniker som ISA, geofencing och självkörande fordon bidra till en utveckling av starka städer och ett starkt samhälle. Det tar oss också bortom nollvisionen – där noll döda och svårt skadade inte längre är tillräckligt. Där vi i stället höjer säkerheten för aktiva trafikanter och räddar, förlänger och förbättrar liv genom satsningar på hälsofrämjande gång och cykling.

Detta borde vara regeringens högsta prioritet.

Henrik Oretorp, Svenska Cykelstäder

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Klas Elm, Svensk Cykling

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt