Hitta rätt väg vidare i karriären

Foto: Alamy

GUIDE. ”Vad vill jag – egentligen?” är en frågeställning som många ingenjörer ställer sig någon gång i sitt yrkesliv, ofta en bit in i karriären. De flesta är brukar behöva lite tid för att sätta igång den delen av hjärnkontoret.

Att ha riktningen klar för sig

Att ha någon form av riktning är viktigt ur flera aspekter. Den behöver inte vara detaljerad snarare bör den vara en vision av hur du ser dig själv någon gång i framtiden. Visionen hjälper dig att ta ansvar för ditt liv och ditt växande som människa och den ökar chansen att du får använda dina styrkor och förmågor fullt ut. En vision gör att du blir uppmärksam på möjligheter som hjälper dig på vägen mot dina mål och underlättar för dig i en valsituation.

Sju steg i processen

Att veta vad du vill är en process som behöver få ta tid. Varje steg för dig närmare din vision och gör dig mer säker. Mellan stegen behövs tid för reflektion och kanske samtal med någon som hjälper dig att bena upp dina tankar.

Steg 1 – Nulägesbeskrivning

Beskriv ditt liv just nu och fundera över vilka möjligheter och begränsningar  det ger. Ett sätt att göra det är att använda övningen ”livshjulet”.  Rita en cirkel med åtta bitar och namnge varje bit efter ett område som är viktigt i ditt liv. Det kan vara hälsa, arbete, familj, vänner eller fritid.

I varje tårtbit markerar du sen hur nöjd du är med läget just nu och vad som ev saknas. Nu har du en översiktsbild av ditt nuläge. Reflektera kring hur din tillvaro och ditt liv ser ut just nu och hur du använder din tid. Vad borde du göra mer eller mindre av?

Steg 2 - Vem är jag? 

En viktig fråga att ägna tid åt är att tydliggöra vilka som är dina viktigaste värderingar. Värderingar handlar om vad som är viktigt i livet för dig, vad du prioriterar och vad som gör ditt liv meningsfullt. Skriv ner värderingarna och fundera på vad de kan säga om kommande karriärsteg. Följer du dina värderingar?

Ta också reda på hur andra uppfattar dig. Be personer du känner väl att skriva ner tio adjektiv som säger någonting om hur de uppfattar dig. Jämför dem med hur du uppfattar dig själv. Fråga dig också vilka vägar du går och vilka du undviker. Är du inifrån- eller utifrånstyrd?

Steg 3 - Lär av din historia

Du har gjort olika val som tagit dig dit där du är idag. En del medvetna för dig, andra omedvetna. Vad låg bakom de besluten, var det dina egna beslut eller lyssnade du på vad andra tyckte? Vi har alla toppar och  dalar i våra liv och fundera över vad har kännetecknat dina.

Rita gärna upp din historia som en tidslinje på ett papper och markera viktiga händelser. Markera också toppar och dalar på linjen. Vad kan du lära av ditt beteende så att du på ett bättre sätt kan styra dina val och få fler toppar framöver?

Steg 4 – Drivkrafter

Nu ska du kartlägga dina drivkrafter och grundläggande egenskaper. I vilken situation ger du aldrig upp? Drivkrafter kan till exempel vara självförverkligande, makt, pengar, status, göra gott för andra, trygghet, vara till lags, bli omtyckt, vara en expert. Vad gjorde att du valde det jobb du har idag eller tidigare jobb? Vilka drivkrafter är viktiga att tillgodose nu?

Steg 5 - Kompetenskartläggning

Skaffa dig en bild av dina formella och informella kunskaper, dina styrkor, förmågor och erfarenheter. Ett sätt att göra det är att gå igenom tidigare jobb, uppdrag, utbildningar, kurser och även fritid och fundera på vilka styrkor/förmågor/kompetenser du utvecklat och använt vid respektive tillfälle. Du kan också fundera på hur värderingar och drivkrafter samspelat med dina kunskaper och erfarenheter, och hur mycket lever du som lär.

Steg 6 – Betydelsefulla andra

Personer eller grupper som finns runt omkring dig påverkar dig och har inflytande på dig på olika sätt.  På vilket sätt hjälper eller hindrar de relationerna dig i din utveckling och var får du stöd och uppmuntran? Vem av er tar initiativ i olika frågor?

Steg 7 -  Din önskade framtid

Nu börjar det bli dags att svara på frågan ”vad vill jag – egentligen?” Om du arbetat stegvis så har du nu en god uppfattning om dig själv och en rad omständigheter som är viktiga att ta med i beräkningen. Till exempel hur ditt liv ser ut i dag, vad du prioriterar och  vem eller vad som styr i ditt liv. Nu är det dags att ställa några reflekterande frågor för att frigöra kreativiteten.

- Hur ser din innersta drömmar ut om du bortser från hinder och praktikaliteter? Vilken sorts människa vill du vara eller bli? Och vilket jobb behöver du ha då? Vad skulle du göra om du var riktigt, riktigt modig?

- Ta fram livshjulet från steg 1 och arbeta med det utifrån hur du vill att ditt ideala liv ska se ut om ca fyra år. Skriv ner hur du vill att varje område ska vara om du fick forma det precis som du vill.

Din målbild

Du har nu skapat en målbild för dig själv, ditt liv och din karriär. Målbilden ger energi och riktning och är en viktig mental bild att bära med sig och att återkomma till regelbundet. Skriv ner den, rita, använd bilder och foton för att göra den levande. Sätt gärna upp den eller ha den där du ser den.

Nästa steg

Nu återstår arbetet med att komma dit du vill, att få det att hända. För att göra det så behöver du bland annat göra en plan för ditt utvecklingsbehov och en handlingsplan. Men mer om det i guiden

Läs mer: Sätta mål i karriären – och nå dem

Checklista för dig som söker nya karriärvägar

Sju steg till nya målbilder och en personlig vision. Det kan bli vägen till en ny eller utvecklad karriär. Följ Ingenjörskarriärs checklista för dig som söker något nytt.

Checklista

Gör en målbild, skriv ner den och titta på den ofta.

Avsätt tid för frågor, övningar och reflektion.

Följ de sju stegen:

1: Inventera ditt nuläge.

2: Vem är jag?

3: Lär av din historia.

4: Kartlägg drivkrafter.

5: Kompetenskartläggning.

6: Betydelsefulla andra i din omgivning.

7: Din önskade framtid.

Låt inte visionen bli något som du måste nå. Var uppmärksam på olika möjligheter du stöter på  medan du rör dig framåt, kanske bidrar de till att du ska korrigera kursen.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Debatt