Domstol styr Östersjöns oljiga bottens framtid

2014-06-16 05:30  
Oljeföroreningar från Nynas oljeraffinaderi i Nynäshamn är en fråga för mark- och miljödomstolen. På onsdag ska domstolen meddela om förorenade havsbottnar utanför raffinaderiet ska saneras. Foto: Nynas

På havsbotten utanför Nynas oljeraffinaderi ligger stora mängder föroreningar från ett gammalt utsläpp. När den nya storhamnen vid Norvik byggs intill finns farhågor att fartygen kan riva upp och sprida föroreningarna.

På onsdag i nästa vecka ska Mark- och miljödomstolen i Nacka avgöra om oljeföroreningarna på havsbottnen måste saneras. Nynas vill att föroreningarna ska ligga kvar, men Havs- och vattenmyndigheten tycker att området ska saneras så fort som möjligt.

– De oljeföroreningar som ligger i sedimentet utgör en risk för djurlivet och finns i ett biologiskt känsligt och ganska exponerat område. Därför bör man sanera, säger Ingemar Andersson på myndigheten.

Det är framför allt PAH:er, polycykliska aromatiska kolväten, som Havs- och vattenmyndigheten oroar sig för. Många PAH:er är skadliga för miljön och hälsan, till exempel genom att vara cancerframkallande.

Havs- och vattenmyndigheten har påtalat att bottensedimenten utanför Nynas innehåller halter av PAH:er som är upp till tio gånger högre än vad som är giftigt för vattenlevande organismer och att även mycket låga halter kan försämra kustfiskares hälsa.

Föroreningarna tros komma från ett utsläpp av tyngre oljefraktioner från oljeraffinaderiet på 1980-talet eller tidigare. Hur utsläppet gick till finns det många teorier kring, enligt Maria Fröberg, miljö- och säkerhetschef på Nynas.

– Det kan röra sig om branden 1956 och det kan också ha varit en följd av kontrollerade utsläpp eftersom de tillåtna utsläppsnivåerna för olja till vatten var högre förr än i dag, säger hon.

Föroreningarna beräknas totalt omfatta cirka 25 000 kubikmeter som ligger ungefär 40 meter under vattenytan. De finns på botten utanför raffinaderiet och sträcker sig 700 meter österut samt 600 meter söderut.

Havs- och vattenmyndigheten menar att det finns tecken som tyder på att föroreningarna kan sprida sig till vattnet och förordar att området saneras med hjälp av frysmuddring, en metod som innebär att förorenade sediment fryses innan de grävs upp och destrueras.

Dessutom befarar myndigheten att Stockholms Hamnars nya storhamn på Norvikudden, intill oljeraffinaderiet, kan leda till att fartygen river upp och sprider föroreningarna, framför allt om fartygen tvingas nödankra.

Men konsulter som Nynas har anlitat bedömer att det inte finns någon risk för att föroreningarna sprider sig. Den enda risk de ser är om fartyg skulle ankra i området. Därför har Nynas föreslagit att ankringsförbud ska råda på platsen.

Bygget av Norvikshamnen kan stoppas

  • Stockholms Hamnar planerar en ny storhamn för containrar och rullande gods, till exempel trailers, på Norvikudden, ett par kilometer norr om Nynäshamn.
  • Hamnen beräknas ta cirka 44 hektar i anspråk när den är fullt utbyggd och kommer att ligga granne med raffinaderiet Nynas.
  • Som mest kommer hamnen att ha ett vattendjup på 16,5 meter, vilket innebär att Östersjöns större fartyg kan anlöpa den.
  • Med sju kajplatser och fyra till fem containerkranar beräknas hamnen kunna hantera cirka 300 000 containrar per år och ta emot 200 000 fordon med rullande gods.
  • Tillståndet för att bygga hamnen har gått ända till Högsta domstolen men är ännu inte helt avgjort. Miljövillkoren ska avgöras av Mark- och miljödom­stolen i Nacka, som kan stoppa bygget om det bryter mot bindande miljökvalitetsnormer.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt