”Miljöhusen inte alls miljövänliga”

2011-09-06 06:26  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att bygga hus av gamla bildäck, aluminiumburkar och glasflaskor är en väldigt dålig idé. Den innebär att vi bygger in hälsofarliga material i byggnaden och slösar med resurser som kan utnyttjas på ett ur miljösynpunkt bättre sätt. Det skriver forskare och experter på innemiljö, energieffektivt byggande och materialanvändning på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den svenska byggsektorn står för en stor del av samhällets material och energianvändning, därför ställs den inför samma utmaningar att bygga kostnadseffektiva, resurssnåla byggnader med låg energianvändning och god innemiljö som byggindustrin inom hela västvärlden. Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte i första hand bygger hus för att de ska vara energieffektiva eller ens miljövänliga. Syftet är i stället att se till att de som använder huset – vare sig det är en bostad eller arbetsplats – får en god innemiljö. Och dit hör både god termisk komfort och låg exponering för farliga ämnen.

Dessutom skiljer sig hus från många andra produkter genom att det har en lång livslängd vilket kräver stor varsamhet med vilka material som byggs in i våra hus. Det visar inte minst dyrköpta erfarenheter från fogar med PCB.

Med vår samlade erfarenhet av innemiljö, energieffektivt byggande, materialanvändning i byggsektorn och avfallshantering ställer vi oss frågande till de lösningar som presenterades i artikeln ”Nya hus av gamla bildäck” i nummer 33 av Ny Teknik. I artikeln nämns bildäck som det miljömässigt mest optimala byggmaterialet, något som vi menar är minst sagt tveksamt ur flera synvinklar.

Bildäck innehåller flera ämnen med särskilt farliga egenskaper, som kan vara cancerframkallande, påverka arvsmassan eller störa reproduktionen. Dit hör polycykliska aromatiska kolväten (PAH), ftalater och vissa tungmetaller. Att använda uttjänta däck som byggmaterial innebär att vi riskerar att bryta mot den vision om utfasning av farliga ämnen som den svenska byggsektorn formulerat genom Kretsloppsrådet. Denna vision anknyter till det svenska nationella miljömålet om en Giftfri miljö som säger att människor och miljö inte ska utsättas för negativ påverkan av ämnen som ingår i de produkter som används vid byggande eller förvaltning av byggnader och anläggningar. 

Ett optimalt byggmaterial är fritt från farliga ämnen och gamla bildäck är generellt något som vi hellre gör oss av med i en kontrollerad förbränning än att bygga in i vår omedelbara närmiljö.

Det är självklart att återanvändning och återvinning måste finnas med när vi siktar på hållbara och resurseffektiva byggnader för framtiden. Men att bygga in aluminiumburkar är ett stort slöseri med en produkt som är väl lämpad för återvinning till nya höggradiga produkter. Återvinning av glasflaskor till nya glasflaskor är också att föredra framför att de sätts i en miljö där de sannolikt går sönder.

Vi behöver inspiration och mod för att möta de utmaningar framtiden ställer på dagens byggande, men låt oss då göra det på ett hållbart sätt så att de dyrköpta erfarenheter som tidigare decenniers obetänksamhet tas tillvara. Vi är många inom byggbranschen som dagligen jobbar med att utöka kunskaperna och förmedla dem. Låt oss idag satsa på att bygga hållbara hus för framtiden utan att glömma våra visioner och gårdagens misstag!

Per Löfgren
IVL samt vd för BASTA är den svenska byggsektorns strategi för att fasa ut särskilt farliga ämnen ur byggandet.

David Palm
IVL /Projektledare IRCOW - ett EU-projekt för hållbar materialhantering vid byggnation och rivning.

Kaisa Svennberg
IVL Projektledare NorthPass  - ett EU-projekt om passivhus och andra lågenergihus i norra Europa

Läs också:

Läs mer: Här snackar vi äkta retro

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt