Lite kortare räckvidd när andelen förnybart i dieseln ökar 

2022-01-17 06:00  

Mer förnybart bränsle i dieseln kommer att leda till lägre energiinnehåll per liter. Men skillnaden är liten. 

Upplever du att din dieselbil inte går lika lång sträcka på en full tank, i takt med att andelen förnybart bränsle ökar? Flera bilister som hört av sig till Ny Teknik menar sig ha upplevt detta.  

Med hjälp av en uträkning försöker vi ge ett svar på vilken påverkan den allt högre andelen förnybart i dieseln har på bränslets totala energiinnehåll. 

Men först en kort bakgrund.

Vad är reduktionsplikten?

Den svenska reduktionsplikten infördes 2018 med målet att sänka klimatutsläppen från förbränning av bensin och diesel. 

Reduktionskravet ökar för varje år. Vid årsskiftet höjdes det för bensin från 6 till 7,8 procent, och för diesel från 26 till 30,5 procent. Till 2030 är inriktningen att det ska ha ökat till 28 procent för bensin och 66 procent för diesel (men ändringar kan vara på väg, se faktaruta). 

Viktigt att komma ihåg är att reduktionskraven ovan inte är samma sak som volymandelen förnybart bränsle. Reduktionskravet anger hur mycket klimatpåverkan ska sänkas jämfört med helt fossilt bränsle. Eftersom även förnybara bränslen har en viss klimatpåverkan blir volymandelen förnybart högre än reduktionsnivån. För HVO är klimatpåverkan vanligen mellan 10-20 procent av fossil diesel. Ett reduktionskrav på 66 procent motsvaras därför inte av en volymandel om 66 procent. 

2020 är året med senast tillgängliga statistik. Då innehöll den reduktionspliktiga dieseln i genomsnitt 5,5 volymprocent Fame samt 18,5 procent HVO. Den förnybara andelen var alltså totalt 24 volymprocent, samtidigt som reduktionskravet samma år var 21 procent. Dessutom är reduktionskravet ett medelvärde för respektive leverantör. Det kan alltså vara högre andel förnybart på en mack och lägre på en annan.

Läs mer: Allt du behöver veta om den nya bensinen E10

HVO och Fame

HVO brukar beskrivas som närmast kemiskt identisk med fossil diesel. Men energiinnehållet per liter är faktiskt något lägre. För fossil diesel är energiinnehållet 35,3 megajoule per liter (MJ/L), medan det för HVO är 34 MJ/L, alltså 3,7 procent lägre. 

Dessutom blandas det alltså även drygt 5 procent Fame (en biodiesel som i Sverige oftast är gjord av raps). Fame har ett energiinnehåll om 33 MJ/L, alltså 6,5 procent lägre än fossil diesel. Den går att blanda in upp till 7 volymprocent. 

Använder vi oss av 2020 års faktiska inblandningsnivåer (5,5 procent Fame och 18,5 procent HVO) så ger det ett bränsle med 34,9 MJ/L, alltså drygt 1 procent lägre än helt fossil diesel.  

Även om andelen förnybart har ökat lite sedan dess så lär det något lägre energiinnehållet inte vara orsaken om någon i dag upplever att bilen har fått kortare räckvidd. Skillnaden är väldigt liten. Dessutom kan olika motorer tänkas hantera HVO och Fame olika bra, även om åtminstone HVO är väldigt likt fossil diesel, vilket också kan inverka på räckvidden.

Inriktningen: 66 procent reduktion 2030

Men andelen förnybart ska alltså öka till 2030. De exakta nivåerna kan komma att ändras, men om vi utgår från vad som hittills har meddelats kommer dieselbränslet enligt Ny Tekniks uträkning att ha ett energiinnehåll om 34,3 MJ/L, det vill säga knappt 3 procent lägre än fossil diesel (förutsatt att volymandelen Fame sätts till 7 procent, se faktaruta).

Med andra ord: Om din dieselbil drack 0,6 liter per mil år 2020 skulle det ha ökat till 0,62 liter år 2030.

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på bilistorganisationen M Sverige, konstaterar att energiinnehållet visserligen blir lite lägre med mer förnybart i tanken. 

– Men samtidigt ger det inte någon märkbar effekt med dagens inblandning och sannolikt inte heller för de flesta för krav som vi i dag antar blir gällande 2030, skriver han i ett mejl till Ny Teknik.

Läs mer: Riksdagsbeslut: Så blir utökade reduktionsplikten för biodrivmedel

Klimatprestandan för HVO varierar

Noterbart är att volymandelen HVO i ett tänkbart framtida 2030-bränsle skulle uppgå till hela 67 procent för att reduktionsplikten ska uppfyllas. Det är just under de 70 procent som branschorganisationen Drivkraft Sverige i dagsläget anser är tekniskt möjligt.  

Dessutom spelar förstås klimatpåverkan från HVO:n stor roll för i vilken volymandel den behöver blandas in för att uppnå reduktionskravet. I dagsläget används HVO:n med bäst klimatprestanda som drop-in-bränsle för att uppfylla reduktionsplikten, medan den med högre utsläpp säljs som ren förnybar diesel, så kallad HVO100. Snittet för all HVO som användes i Sverige 2020 var runt 20 gram CO2e/MJ.

Även om energiinnehållet i dagens och framtidens diesel är något lägre så är ju klimatpåverkan åtskilliga storleksordningar mindre. 66 procents utsläppsminskning kan åstadkommas till priset av omkring 3 procents lägre energiinnehåll år 2030 (samt ett dyrare bränsle, ska tilläggas, om priset på förnybar diesel inte sjunker i framtiden).

Läs mer: Tio miljoner ton koldioxid per år ska bort från trafiken – på tio år

Preem: Svårt att prognostisera

Preem har inte gjort egna beräkningar för vilket energiinnehåll framtidens bränslen kommer att ha och påpekar att det finns vissa svårigheter. 

– Utmaningen är att reduktionsplikten är konstruerad på ett sätt som försvårar prognostisering, då det finns ganska fria händer för producenter och leverantörer att välja produkter och råvaror. Dessutom finns det en möjlighet att överprestera inblandningen i diesel för att kompensera för en lägre inblandning i bensin. Kort sagt så vet vi inte hur blandningen kommer att se ut framöver, skriver Preems presstjänst i ett mejl. 

Preem påpekar även att det finns HVO med högre energiinnehåll än 34 MJ/L.

OKQ8: Dieseln blir allt mer lik HVO100

OKQ8 har däremot räknat på energiinnehållet, utifrån de förutsättningar som nu gäller. 

– Vi ser inga stora förändringar de kommande åren för diesel. Fram emot 2030 så är det sannolikt att dieselkvaliteten liknar HVO100 och dess energiinnehåll, skriver Karin Hellgren på OKQ8:s presstjänst. 

Gällande bensinen är reduktionskravet inte lika högt som för dieseln. Etanolen, som har betydligt lägre energiinnehåll än fossil bensin, är redan inblandad till maximala 10 procent. Biobensinen som ska stå för resten av reduktionen beräknas få samma energiinnehåll som fossil bensin, enligt Karin Hellgren på OKQ8. 

Men också hon påpekar att det är högst oklart hur framtidens bränslesammansättningar kommer att se ut. 

– Vi vet i dag inte exakt hur målen till 2030 ska nås då det finns en osäkerhet i hur reduktionsplikten kommer utformas, med eller utan höginblandade biodrivmedel, säger hon och syftar på förslaget som innebär att till exempel försäljningen av ren HVO (HVO100) kan komma att ingå i reduktionsplikten och därmed bidra till att uppfylla reduktionskravet.

 

Artikeln är uppdaterad: Ett korrfel justerat.

Fakta: Så har vi räknat 

För att räkna ut energiinnehållet i den diesel som kan komma att säljas 2030 har vi utgått från att utsläppsreduktionen ska bli 66 procent, vilket är inriktningen enligt en överenskommelse mellan den förra regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.  

Vi har antagit att andelen Fame uppgår till 7 volymprocent, vilket är max enligt gällande bränslestandard. Volymandelen HVO som därmed behövs för att uppnå utsläppsreduktionen kan sedan beräknas med en anpassad variant av denna formel. Värden för energimängd och utsläpp har hämtats från Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2018:2) samt rapporten Drivmedel 2020.

En kontrollstation för Reduktionsplikten under 2022 kan dock komma att förändra den inriktning som hittills har presenterats. Det kan till exempel bli möjligt för bränsleleverantörer att tillgodoräkna sig försäljningen av höginblandade drivmedel, som E85 och HVO100, i reduktionsplikten.  

Diesel, HVO och Fame - dessa drivmedel handlar det om

Diesel: Raffinerad petroleumprodukt av fossilt ursprung. Har ett energiinnehåll om 35,3 megajoule per liter (MJ/L) och ett utsläppsvärde om 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule (g CO2e/MJ). 

Fame: Står för fatty acid methyl ester och är en biodiesel framställd av olja från biomassa. En vanlig variant är rapsmetylester, RME. Får endast blandas in i diesel med upp till 7 volymprocent för att bränslestandarden fortsatt ska vara uppfylld. Har ett energiinnehåll om 33 MJ/L. Den reduktionspliktiga Famen som såldes i Sverige 2020 hade ett medelutsläppsvärde om 27,7 g CO2e/MJ.  

HVO: Vätebehandlad vegetabilisk olja. En förnybar diesel som är kemiskt lik fossil diesel. HVO:n som används i Sverige tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall (72 procent 2020) eftersom PFAD (en restprodukt från palmoljetillverkning) har minskat kraftigt de senaste åren. Även råtallolja används i mindre utsträckning (12 procent 2020). Reduktionspliktig HVO i Sverige 2020 hade ett medelutsläppsvärde om 7,5 g CO2e/MJ. Energiinnehållet är 34 MJ/L. 

Källor: Energimyndighetens rapport Drivmedel 2020, STEMFS 2018:2

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt