Opinion

”Totalförsvaret har byggt upp en tung forskningsskuld – dags att kraftsamla”

Arne Norlander, ordförande SOFF:s FoU-grupp,  
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten, SOFF
Arne Norlander, ordförande SOFF:s FoU-grupp,   Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten, SOFF
Arne Norlander, ordförande SOFF:s FoU-grupp  Foto: SOFF
Arne Norlander, ordförande SOFF:s FoU-grupp  Foto: SOFF
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen  Foto: SOFF
Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen  Foto: SOFF

DEBATT. Det svåra säkerhetsläget kräver omgående insatser för forskning och utveckling för totalförsvaret - där har insatser länge varit otillräckliga, skriver Arne Norlander och Robert Limmergård, säkerhets- och försvarsföretagen.

Säkerhetssituationen i vår del av världen har dramatiskt förvärrats. En stor osäkerhet råder om framtiden. Den europeiska värdegemenskapen är under attack. Det är nu viktigare än någonsin att värna demokrati och sammanhållning.  

Att möta framtidens hot förutsätter dock uthållighet och engagemang. Samhällets resurser kommer samtidigt att förbli begränsade, varför åtgärderna måste vara resurseffektiva och ändå ge snabb effekt.  

Osäkerhet kan reduceras med hjälp av kunskapsuppbyggnad. Resultat från forskning och utveckling bidrar till att höja samhällets kunskapsberedskap för att motverka hot och risker. De senaste tjugo årens FoU-satsningar har kännetecknats av ett alltför lågt medvetet risktagande, en otillräcklig långsiktig finansiering och ett bristande strategiskt perspektiv.  

Förmågan till kraftsamling inom FoU för totalförsvar har försämrats i en situation där den nu behöver bli starkare. En särskilt tung forskningsskuld har byggts upp inom totalförsvaret. 

Fem centrala åtgärder kan inledas omgående: 

1. Utveckla en strategisk sektoröverskridande inriktning av säkerhets- och totalförsvarsrelevant forskning, innovation och teknikutveckling  

Myndigheter, akademi och företag inom säkerhets- och totalförsvarsrelevant FoU behöver utarbeta en sektoröverskridande inriktning av i form av en nationell forsknings- och innovationsagenda för totalförsvar. Utnyttja de resurser vi har och ta bort de civila och militära stuprören. Aktörerna behöver tydliga och långsiktiga incitament och verksamhetsprinciper samt ekonomiska resurser för att kunna prioritera, utveckla och implementera forskning, utveckling och innovation som möter ständigt förändrade behov. 

2. Kliv in aktivt i ”civil” forskning 

Totalförsvaret har stor nytta av många FoU-program och satsningar som i dag utlyses av Vinnova samt olika forskningsråd, stiftelser och andra statliga och privata finansiärer. Kopplingen till den samhällsnytta som försvar och säkerhet utgör är inte tydlig, trots att mycket av teknikutvecklingen på lägre mognadsnivå har stor betydelse för totalförsvaret. För att tydliggöra att totalförsvar inte är ett ”stuprör” bör Försvarsmakten aktivt medverka med hel- eller delfinansiering av fler pågående och framtida program. 

3. Utveckla en systemförmåga att inrikta, leda och genomföra FoU  

Den nya säkerhetssituationen medför skärpta krav och större behov på att alla totalförsvarsaktörer ska kunna utvecklas och verka gemensamt. Aktörerna behöver utveckla en gemensam systemförmåga för FoU, en adekvat riskaptit och en operativ förståelse som rätt kombinerade skapar en kapacitet att samverka över sektorsgränser och leverera totalförsvarsrelevanta resultat inom såväl forskning och utveckling som inom innovation och utbildning.  

4. Utveckla ett koncept för kunskapsförsvar  

Med gemensamma vägledande principer som bär mot framtiden kan alla ingående aktörers medverkan vara förankrad i nationell säkerhetspolitik och säkerhetsstrategi och utgöra ett stöd, även inom forskning, utveckling och innovation. Organisation, tjänster, strukturer, processer och en evidensbaserad kunskapsbas behöver byggas upp för att säkerställa;  

• en stabil och långsiktig kompetensuppbyggnad inom prioriterade vetenskapliga och tekniska discipliner,  

• kontinuerlig och kvalificerad global omvärldsanalys och en vetenskaplig-teknisk underrättelsefunktion som stödjer såväl myndigheter som näringslivsaktörer samt  

• strukturer och regelverk som säkerställer samverkan och utbyte av resultat mellan nationella och internationella forsknings‐ och innovationsmiljöer. 

5. Öka satsningar på demonstrationsprogram och testbäddar  

Ett strukturellt problem är tiden det tar att föra teknik från grundforskning till tillämpning i den operativa miljön. Demonstrationsprogram och testbäddar är grundläggande funktioner och resurser i ett sammanhängande innovationssystem. De bidrar till att öka samverkan, minimera risker vid upphandlingar, validera FoU, säkra och förbättra utvecklingsuppdrag och underlättar införande av ny teknik. 

Företagen är beredda att omgående inleda en diskussion om inriktning av en kraftfull och konkret satsning på FoU och innovation för totalförsvarets behov. Det är dags att i samförstånd ta ytterligare ett avgörande steg mot Sveriges fortsatta samhälleliga säkerhet, utveckling och välstånd. Allt med målet att nå en stark, resilient och hållbar totalförsvarsförmåga. 

Arne Norlander, ordförande SOFF:s FoU-grupp 

Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen