Opinion

”Svensk tillväxt begränsas av okunskap om immateriella tillgångar”

DEBATT. En företagare chansar inte på att lämna dörren olåst. Men hur är det med företagets tillgångar som man inte kan ta på, lyfta eller känna på? skriver Peter Strömbäck, PRV.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Immateriella tillgångar är det mest värdefulla ett företag har. Idag består företagens värde av så mycket som 80 procent eller mer av immateriella tillgångar. Att skydda immateriella tillgångar och att arbeta strategiskt med dessa är därför en avgörande framgångsfaktor för företagen samt den svenska tillväxten och konkurrenskraften.

Tyvärr lämnar företagen ofta de immateriella tillgångarna oskyddade även om dessa är det mest värdefulla i företaget. En stor studie inom EU har undersökt 127 000 företag. Undersökningen visar att finns ett mycket starkt samband mellan ekonomisk framgång och immateriella rättigheter. Företag som innehar patent visade 36 procent högre avkastning per anställd än bolag utan patent. Även lönerna var 53 procent högre.

Men skillnaderna gäller inte enbart patent. Den näst största skillnaden gällde bolag som registrerade designskydd. Dessa hade 32 procent högre avkastning och 30 procent högre löner. Att varumärken är viktiga vet de flesta och bolag med varumärkesskydd visade 21 procent högre avkastning och betalar 27 procent högre löner. Immateriella rättigheter är bevisligen väldigt viktiga när det gäller företagens avkastning.

Stora företag skyddar ofta sina immateriella tillgångar medan mindre företag mer sällan gör det. Det är väldigt bekymmersamt eftersom sambandet mellan ekonomisk framgång och immaterialrättsligt skydd är särskilt starkt när det gäller just de mindre företagen. Små och medelstora företag som har skyddade immateriella tillgångar visar 68 procent högre avkastning per anställd än företag utan sådant skydd.

Att avkastningen är så mycket högre beror på att företag med produkter, varumärken och tjänster som är skyddade, unika och kända har en helt annan marknadsposition än företag som saknar immaterialrättsligt skydd. Det unika företagets kunder är villiga att betala ett högre pris och kan inte enkelt vända sig till ett annat företag för att få sina behov tillfredsställda. För att bli unika måste företagen fokusera på att få fram innovationer och särskilt att skydda de immateriella tillgångar som kommer fram genom verksamheten.

Det är helt avgörande att uppfinningar, design och varumärken inte kan stjälas och kopieras. Att marknadsföra företagets varumärken och produkter förutsätter att man vet att andra företag inte kan stjäla eller kopiera de produkter företaget säljer.

Så varför är det så få små och medelstora företag som skyddar sina immateriella tillgångar? Svaret är okunskap om hur man gör för att få immaterialrättsligt skydd, okunskap om värdet av immateriella tillgångar och rättigheter och en missuppfattning om att det är krångligt och dyrt att skaffa sig immaterialrättsligt skydd.

Att inte skaffa immaterialrättsligt skydd är lika oförnuftigt som att inte försäkra materiella tillgångar mot exempelvis stöld och brand. Kunskapsbristen bottnar i att ämnet inte finns med i vare sig grundläggande eller högre utbildning.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Patent- och registreringsverket, PRV, har till uppdrag att sprida kunskap om immaterialrätt och om hur man gör för att skydda företagets tillgångar. Det sker genom utbildning och en mängd olika informationsinsatser. Det är ett stort och viktigt uppdrag. Det är så stort att vi anser att ämnet bör göras till en tydlig del av de reguljära utbildningarna. Frågorna måste lyftas fram mer i samhällsdebatten. Det handlar Sveriges konkurrenskraft och tillväxt.

Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket