DEBATT

”Satsning på ingenjörslandet Sverige kräver att barn och unga blir inräknade”

DEBATT. Regeringens satsning på ingenjörsutbildningar är bra, men det saknas satsningar på organisationer och samhällsinitiativ som aktivt främjar barns och elevers intresse för vetenskap, skriver förbundsstyrelsen för Unga Forskare.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Regeringen har i sin budgetproposition för 2024 föreslagit höjda ersättningsbelopp för utbildningar inom naturvetenskap och teknik, med särskilt fokus på landets civilingenjörsutbildningar. Detta gör det möjligt med mer lärarledd tid och förbättrade utbildningsmiljöer som kan förbereda studenterna för deras framtida yrkesliv. Det här anser vi nödvändigt för att kunna stärka Sveriges position inom innovation och teknisk utveckling. 

I budgetpropositionen vill regeringen även införa en stem-strategi (från engelskans science, technology, engineering and mathematics) som spänner över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning och forskning. 

Efterfrågan av en stem-strategi har genomsyrat debatten länge, något som bland andra Teknikföretagen tidigare skrivit om. Regeringen understryker särskilt att barns och elevers intresse för naturvetenskap, teknik, och matematik ska främjas ytterligare. Det här anser vi vara en av hörnstenarna för ett fortsatt intresse för ämnena. Det finns ett stort behov av en långsiktig, strategisk plan för att stärka Sveriges kompetensförsörjning och detta måste initieras tidigt i utbildningssystemet för att rusta eleverna för en framtid inom stem.

Det saknas dock fortfarande ytterligare satsningar på organisationer och samhällsinitiativ som aktivt främjar barns och elevers intresse för vetenskap.

För att säkerställa att fler unga väljer en ingenjörsutbildning och att det finns en kontinuerlig tillförsel av teknisk kompetens, finns även satsningen Tekniksprånget. Den ger unga möjlighet till betald praktik på teknikföretag och bidrar till att fler elever väljer teknikrelaterade utbildningar. Det är uppmuntrande att se att dessa åtgärder har stöd över partigränserna. 

Det saknas dock fortfarande ytterligare satsningar på organisationer och samhällsinitiativ som aktivt främjar barns och elevers intresse för vetenskap. Det är dagens unga som kommer stå inför och lösa morgondagens utmaningar. 

För att intresset att söka sig till sådana utbildningar ska finnas, måste nyfikenhet för ämnena väckas redan i grundskolan. För att uppnå verklig effekt är det avgörande att rikta insatserna direkt mot ungdomar och de organisationer som mobiliserar dem. 

Även om program som Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) och Tekniksprånget är värdefulla, måste det finnas ytterligare incitament för att främja ungas egen drivkraft. Detta är av yttersta vikt när vi arbetar med att väcka intresse och uppmuntra unga att välja dessa ämnen som en yrkesväg och utbildningsbana.

Civilsamhället bidrar med viktiga insatser som stödjer, utvecklar och skapar förutsättningar för ungas intresse för stem-ämnen. Organisationer som Unga Forskare arbetar aktivt med att fostra ungas intresse inom vetenskap, till exempel genom att erbjuda en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar. 

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Att samarbeta med och dra nytta av organisationer som arbetar för att stärka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik är ett viktigt steg i riktningen som krävs för att uppnå målen i budgetpropositionen. Det är genom nära samarbete mellan regeringen, utbildningsinstitutioner och organisationer som Sverige kan trampa upp stigen mot en innovativ framtid som kan möta de utmaningar vi står inför, inte minst vad gäller ökad klimat- och miljömässig hållbarhet och upprätthållandet av en konkurrenskraftig och hållbar arbetsmarknad. 

I en tid då den globala konkurrensen blir hårdare och teknologiska framsteg driver samhällsutvecklingen framåt, är det avgörande att Sverige fortsätter att vara en ledande kunskapsnation. Unga Forskare välkomnar regeringens arbete med en stem-strategi samt satsningen på att stärka ingenjörslandet Sverige och är redo att bidra till dess utveckling. Unga Forskare tror på kraften i utbildning, forskning och innovation och ser fram emot att se hur dessa åtgärder kommer att forma framtidens Sverige. 

Men även om regeringens satsning är ett steg i rätt riktning återstår det att se hur akademi, institut och näringsliv ska kunna säkerställa att strategin uppfyller de krav som regeringen eftersträvar. Här saknas fortfarande en tydligare inkludering av civilsamhället. För att säkerställa att civilsamhällets röster hörs är det viktigt att hålla öppna dialoger och främja delaktighet i till exempel utredningsgrupper som rör strategin. 

Medel för organisationer som aktivt främjar stem-strategins mål om att stärka barns och elevers intresse för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik måste öka. Detta för att stärka egenintresset för dessa ämnen utanför utbildningssystemet.

Unga Forskares förbundsstyrelse:

Marina Peltonen, student inom teknisk nanovetenskap samt biomedicin, Lunds tekniska högskola och Lunds universitet

Stella Axelsson, student inom bioteknik, KTH

Max Robertsson, student på juristprogrammet, Karlstads universitet

Jonathan Jilg, civilingenjör i teknisk fysik, KTH

Max Vinger, student vid civilingenjör och lärarprogrammet, KTH

Julia Qiu, student vid Handelshögskolan i Stockholm