DEBATT

Saco: ”Ai-revolutionen kräver utbildning och fackligt inflytande”

Artificiell intelligens är redan en del av mångas arbetsliv och vardag, och väntas bli det i ännu större utsträckning framöver.
Artificiell intelligens är redan en del av mångas arbetsliv och vardag, och väntas bli det i ännu större utsträckning framöver.

DEBATT. Två av tre akademiker känner oro för ai-utvecklingen. 60 procent tror att ai kommer att effektivisera deras arbete, men bara 13 procent har fått någon utbildning inom ai. Det är oroande, skriver Göran Arrius, ordförande för den fackliga centralorganisationen Saco.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det går inte längre att blunda för i vilken omfattning arbetsmarknaden kommer att påverkas av ai-utvecklingen. Nu måste arbetsgivare och politiker säkerställa ansvarsfull och rättssäker användning av tekniken och att det finns tillgång till kompetensutveckling och relevant utbildning. 

Ai påverkar arbetslivet i allt högre utsträckning och utvecklingen går fort. Det innebär stora möjligheter till effektiviseringar, ökad produktivitet och kvalitetsförbättringar. Men det finns också risker om teknik används på ett oansvarigt sätt. 

Ai är en teknik som kräver hög kompetens och förståelse av såväl utvecklare som användare. Enligt OECD är det högkvalificerade arbeten som kommer att påverkas mest av ai. Jobb kommer att förändras och arbetsuppgifter såväl försvinna som skapas. Det ställer höga krav på ett relevant utbildningsutbud och möjlighet till kompetensutveckling på olika nivåer och för olika professioner. Något som i mångt och mycket saknas idag.

En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Saco visar att två av tre akademiker känner oro för ai-utvecklingen. 60 procent tror att ai kommer att effektivisera deras arbete, men bara 13 procent har fått någon utbildning inom ai. Det är oroande.

Arbetsgivare måste ta sitt ansvar att kompetensutveckla sin personal, investera lika mycket i medarbetarna som tekniken och involvera dem i beslut kopplade till ai. Politiker behöver se till att CSN och lärosätena får resurser att möta den höga efterfrågan på omställningsstudiestödet. Dessutom måste man se över hur utbildningssystemen rustar studenter för ett arbetsliv som i allt högre grad använder ai. 

Samtidigt som studenter behöver tillgodogöra sig ny teknik, är det nödvändigt att fortsätta lära ut grundläggande kunskaper. Det vanligaste orosmomentet bland akademiker är just att vi gör oss beroende av ai på ett sätt som urholkar vår kunskap, visar Sacos undersökning. Det finns också farhågor kring hur ai används i arbetslivet. Exempelvis är tre av fyra akademiker obekväma med att arbetsgivare låter ai fatta beslut i frågor som rör rekrytering, lön och omplacering.

Att förstå och hantera riskerna med ai är avgörande för att säkerställa att tekniken används på ett ansvarsfullt sätt som skapar tillit för utvecklingen. Det förutsätter att det finns en transparens och möjlighet att på ett enkelt sätt förstå varför ai har kommit till ett visst resultat. Utan insyn påverkas tilltron till systemen men även individers möjligheter att tillvarata sina rättigheter och få en lämplig prövning av beslut.

Ai-utvecklingen innebär stora möjligheter, men också risker. Snabbheten i den tekniska utvecklingen får inte ske på bekostnad av att skapa en rättssäker, ansvarsfull och ändamålsenlig användning av artificiell intelligens. Vi måste skynda långsamt. Regeringens aviserade ai-kommission är ett steg i rätt riktning, och vi ser fram emot att se hur den engagerar och involverar arbetsmarknadens parter för en ansvarsfull och framgångsrik ai-användning på arbetsmarknaden.

Sacos ställningstaganden kopplat till ai:

• Säkerställ tillgång till kompetensutveckling

Akademiker måste ges tillgång till utbildning och kompetensutveckling inom AI, inte minst för att kunna möta arbetsmarknadens kompetensbehov med anledning av ny teknik.

• Rusta studenter för framtidens arbetsmarknad 

Högskola och yrkeshögskola måste ha en strategi för hur studenter tillgodogör sig ny teknik samtidigt som man fortsätter lära ut grundläggande kunskaper.

• Användning av ai måste vara ändamålsenlig, rättssäker och ansvarsfull

Det förutsätter transparens så att vi enkelt kan förstå varför ai har kommit till ett visst resultat samt vilken data som används och hur. Därför måste det finnas övergripande strategier för hur detta uppnås så att ansvaret inte hamnar på enskilda medarbetare.

• Säkra anställdas inflytande

Göran Arrius, Saco.
Göran Arrius, Saco.

Fackliga organisationer måste kontinuerligt involveras i diskussioner och beslut kring ai. Både för att tillvarata medarbetarnas intressen och säkerställa att ai används på ett ändamålsenligt sätt.

• Reglera användningen av ai på EU-nivå 

Ai-förordningen måste komma på plats, och det utan att den påverkar fackliga organisationers möjlighet och rätt till information, konsultation och medbestämmande. Det är viktigt att regleringen inte skadar de nationella arbetsmarknadsmodellerna.

Göran Arrius, ordförande Saco 
Sveriges akademikers centralorganisation

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.