Opinion

”Nu ska vi göra nyttigheter av forskningen”

Charlotte Brogren. Foto: Vinnova
Charlotte Brogren. Foto: Vinnova

DEBATT. När de flesta andra länder i Europa tvingas dra ner på FoU så satsar Sverige. Vinnova har fått ökade resurser för att kunna hjälpa forskning till nyttigheter och koppla samman näringsliv, akademi och offentlig sektor, skriver Charlotte Brogren.

Sverige har ett innovativt och kunskapsintensivt näringsliv. Vi har forskning av hög kvalitet och ligger långt framme när det gäller innovationer. Trots det utnyttjar vi inte vår innovationspotential tillräckligt. Det tar regeringen fasta på i forsknings- och innovationspropositionen genom att göra betydande investeringar, prioriteringar och långsiktiga satsningar för att forskning ska komma samhället till nytta. Satsningarna har samhällsutmaningar som drivkraft för innovation och tillväxt.

Sverige behöver bli bäst i världen inom ett antal områden för att behålla och attrahera forskningsinvesteringar och stärka näringslivets internationella konkurrenskraft. Regeringens satsningar förbättrar därför inte bara Sveriges konkurrenssituation nu när många andra länder i Europa och andra delar av världen tvingas dra ned på anslaget till forskning och innovation utan ger oss även en chans att hålla jämna steg med nya tillväxtländer som snabbt ökar sina investeringar när det gäller forskning och innovation.

Vinnova har i propositionen fått ett utökat mandat inom flera områden. Den största satsningen görs på nyttiggörande av forskningsresultat och samverkan mellan näringslivet, akademin och offentlig sektor. På så sätt kopplar regeringen ihop Vinnovas nya satsning på strategiska innovationsprogram med regeringens tidigare satsning på strategiska forskningsområden för att bättre kunna ta till vara på kreativa idéer i gränsområden där kunskap, tekniker och behov möts, bryts och omsätts i något nytt.

Satsningarna utökar även Vinnovas handlingsutrymme när det gäller att stimulera till samverkan mellan olika sektorer och aktörer som gemensamt vill driva utveckling och skapa tillväxt där andra har ett mer kortsiktigt perspektiv.

Regeringen har bland annat riktat in sig på strategiska innovationsområden där samhälle och näringsliv har ett långsiktigt behov av tillgång till hög kompetens och där svensk forskning håller hög kvalitet. Ett av de områden som lyfts fram är gruv-, mineral- och stålforskning vilka betecknas av många som branscher med stor utvecklingspotential inom svensk industri.

Sverige håller hög forskningskvalitet inom geovetenskap och metallurgi och vi har en unik geologisk potential som gör oss till den ledande gruvnationen i Europa, vilket också gör att gruvindustrin har en stark påverkan på Sveriges BNP samtidigt som den adresserar hållbarhet.

Vi ser nu fram emot att tillsammans med aktörerna ta fram insatser inom alla de områden som Vinnova fått regeringens förtroende att bidra till ett mer innovativt samhälle för ökad konkurrensförmåga och samhällsnytta.

Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA