Miljö

Svenska förslaget: Förbjud 200 PFAS-ämnen

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, ska förbjudas i hela EU. Orsaken är att de är extremt svårnedbrytbara i naturen.

Publicerad

Den svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA har gemensamt lämnat in ett förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om att förbjuda sex högfluorerade ämnen.

Förslaget omfattar perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA).

Men förslaget omfattar även ett förbud om andra PFAS-ämnen som kan brytas ner till något av dessa sex ämnen. Totalt innebär förslaget ett förbud mot omkring 200 högfluorerade ämnen.

Anledningen till att Sverige och Tyskland går fram med förslaget är att ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer.

I dagsläget används ämnena inte särskilt mycket inom EU, men syftet med förbudet är att hindra att dessa ämnen börjar användas i högre grad när andra högfluorerade ämnen fasas ut. Till exempel kommer PFOA att bli förbjudet inom EU från och med år 2020.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa startar drar nu igång ett samråd där myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner får komma med synpunkter på förslaget. Samrådet pågår till och med den 20 juni 2018.

Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produktioner i dag eftersom de kan bilda släta ytor som avvisar vatten, fett och smuts. Ämnena kan till exempel förekomma i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika.

I Sverige har grundvattnet förorenats på flera håll i landet. I Kallinge i Blekinge driver flera hushåll en rättsprocess mot det lokala vattenföretaget på grund av att dricksvattnet under lång tid har innehållit PFAS-ämnen. En frågeställning i fallet ska tas upp av Högsta domstolen.

Även i byn Hamre, utanför Hudiksvall, har flera privata brunnar förgiftats efter att brandsläckningsskum med PFAS användes för att släcka en villabrand. Följden har blivit en juridisk strid mellan byborna och kommunen om ansvaret för föroreningen.

Stora kunskapsluckor

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara. Många av ämnena är också vattenlösliga och rörliga i marken.

Det finns i dag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som finns baseras på ett fåtal PFAS-ämnen och kommer främst från studier på försöksdjur.

De hälsoeffekter som har upptäckts i sådana studier handlar bland annat om påverkan på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvar och effekter på avkomman.

Det är inte säkert att samma effekter uppstår hos människor. Men misstänkta samband har hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen hos människa och påverkan på blodfetter och sköldkörteln