Opinion

Klimathot kräver nytt energiparadigm

Kampen mot klimat- och miljöstörningar kan vi inte vinna med en föråldrad uppsättning av tankar, begrepp och ider. Ut med tron på att fler kraftverk klarar framtidens utmaningar! In med radikalt effektivare användning av energi; en enorm potential som kan realiseras bara om vi skiftar energiparadigm, skriver den oberoende eneriganalytikern Roger Fredriksson.

Roger Fredriksson
Oberoende energianalytiker

Vattenfalls planer på det koldioxidfria kolkraftverket Schwarze Pumpe är ett exempel på hur förlegade synsätt styr den tekniska utvecklingen, enligt skribenten.   Tillförselparadigmet, som styr våra energitankar idag, har sina rötter i en av de viktigaste innovationerna någonsin -ångmaskinen. Omvandlingen av kemiskt bunden energi i ved och fossila bränslen till elektricitet blev nyckeln till både den industriella revolutionen och dagens informationssamhlle. Under två sekler var den helt överskuggande uppgiften att utvinna maximalt många kilowattimmar ur fossila bränslen och förnybara energireservoarer. Vi har inte reflekterat över om bakomliggande modeller och begrepp är relevanta för vårt sekels utmaningar. Vi har med hull och hår svalt tillförselparadigmets lösning som är fler kraftverk eftersom potentialen för effektivisering är marginell. Användningsparadigmet bygger däremot på en fördomsfri analys med stöd av fysikens naturlagar och ger en helt annan bild. Den bilden är att ett industrialiserat samhälle av västerländskt snitt drar nytta av maximalt fem procent av energin som tillförs systemet i form av kol, olja, kärnkraft, biobränsle, vattenkraft och sol. Den låga effektiviteten är något vi ska tacka vår lyckliga stjärna för; för tänk om naturlagarna skulle ha berättat för oss att vi är nästan perfekta, det är bara lite finslipning kvar? Det skulle då betyda att all materiell tillväxt i både Nord och Syd måste ske genom ett ökat uttag av ändliga resurser; kol, olja, fossilgas och uran med oacceptabla miljökonsekvenser för fortsatt liv på en liten planet. Skiftet av paradigm öppnar våra ögon för helt nya vägar till ett uthålligt energisystem. Ny kunskap kommer att genereras inom en lång rad olika områden och ger nya perspektiv på utbildning och forskning, teknisk utveckling, energieffektivisering, global ekonomisk tillväxt, energipolitik och maktbalans mellan kunder och tillförselbolag, två exempel: * Vattenfalls satsning på "koldioxidfria" kolkraftverk är kanske dagens mest uppseendevckande exempel på hur en omodern uppsttning tankar och kompetens styr den tekniska utvecklingen. Med fokus på potentialen för effektiv användning av energi kommer ingen kraftproducent att våga plöja ner miljarder på lösningar som naturen ofrånkomligen kommer att avvisa mera eller mindre dramatiskt. "Koldioxidfria" kolkraftverk har inte en chans att tävla - inte ens kortsiktigt ekonomiskt - mot radikalt klokare byggnadsteknik, industriella processer, belysning, hushållsapparater och bättre matchning av energiform för olika behov. * EU har i år publicerat ett handlingsprogram som syftar till att effektivisera energianvndningen med 20 procent, en "grönbok". I användningsparadigmet framstår målet som ytterst blygsamt; när nu systemet inte har en effektivitet högre än fem procent - kan vi då verkligen inte höja med mer än 20 procent, det vill säga till sex procent effektivitet? För alla andra som värderar målet med gamla tankemönster avfärdas grönboken som en orealistisk teoretisk skrivbordprodukt. Det är nu hög tid att sjösätta vårt sekels motsvarighet till kraftbolagen med uppgift att sätta energianvändning i samma starka fokus som kraftbolagen har på tillfrsel. I annat fall kommer producenterna i ännu högre grad än idag att diktera villkoren för efterfrågan på energi - kraftbolagen behöver verklig konkurrens för utveckling av marknaden till nytta för kunderna. Motsvarigheten blir knappast ett nytt statligt verk eller ens ett nytt statsägt bolag - det räcker med att börja göra sig av med mentala blockeringar och starta sjösättningen av en ny uppsättning tankar och ider som gör att vi realiserar potentialen för effektiv användning av energi. Vår tids miljöhot kräver ett skifte av energiparadigm, från tillförsel till effektiv användning av energi.