Miljö

Klimatexpert: ”Målen och prognoserna går inte ihop”

Om drygt 20 år försäjningen av diesel- och bensinbilar ett minne blott i Storbritannien. Foto: Grant Falvey/LNP/REX
Om drygt 20 år försäjningen av diesel- och bensinbilar ett minne blott i Storbritannien. Foto: Grant Falvey/LNP/REX

Biltrafiken väntas öka med 18 procent fram till 2030 enligt Trafikverket. Detta trots att klimatmålet kräver betydligt färre fordon på vägarna – en faktor minst lika avgörande som förnybara drivmedel och energieffektivisering.

Publicerad

– Det är fortfarande en lite känslig fråga, säger Håkan Johansson, myndighetens nationelle samordnare för klimat- och energifrågor.

Personbilstrafiken har ökat stadigt sedan 1990-talet. Efter finanskrisen stod det stilla några år, men sedan 2014 har den åter fortsatt att tillta.

Nu måste trenden vändas och bilismen minska med mellan 10 och 20 procent om klimatmålet ska uppnås, anser Trafikverket.

Alla delar behövs

Riksdagen har beslutat att utsläppen ska ha minskat med 70 procent 2030. Förnybara drivmedel och energieffektivisering är betydande – men minskad biltrafik minst lika avgörande, förklarar Håkan Johansson.

– För att nå dit behöver vi alla de här delarna. Vi brukar säga att de är ungefär lika viktiga.

Prognoserna pekar dock i en helt annan riktning – en ökning av bil- och lastbilstrafiken med 18 respektive 28 procent mellan 2014 och 2030.

– Målen och prognoserna går inte ihop, konstaterar Johansson.

Känslig fråga

Trafikverket har tillsammans med en rad andra myndigheter efterfrågat ett tydligare mål för biltrafiken.

Något nationellt mål som säger att den ska minska finns nämligen inte _ förutom att regeringen förra året beslutade att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 25 procent av resandet i landet senast år 2025.

– Det har blivit lite lättare att prata om detta i storstäder. Men jag tror fortfarande att det är en lite känslig fråga, säger Johansson.

I dag sker cirka 20 procent av resandet via gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikverket tror att andelen kommer ligga kvar på samma nivå också framöver.

– De infrastruktursatsningar som görs räcker inte. På det behövs också styrmedel som påverkar i den riktningen.

Halkar efter

Alexander Ståhle, stadsforskare på Kungliga Tekniska högskolan, noterar hur Sveriges storstäder är på väg att halka efter andra storstäder i omställningen mot minskad biltrafik.

– Oslo tar bort bilar från stadskärnan, Helsingfors bygger om motorvägar till stadsgator. I moderna asiatiska städer byggs bara kring kollektivtrafik, säger han och understryker att det är resultatet av medvetna politiska beslut.

Enligt honom fanns en tydlig målbild hos politiker och ingenjörer i Sverige att bygga ett bilsamhälle då massbilismen introducerades under 1900-talet.

– Alla stora vägar som vi har genom städerna har byggts i syfte att skapa god framkomlighet för motortrafiken. De har skapat dagens trafikproblem.

– I dag finns en annan hållbar vision kring hur städerna ska se ut och fungera. Det betyder att vi också måste lägga om planering och investeringar.