Opinion

Debatt på Nyteknik.se:

- Så blir kärnkraften säker

Kärnreaktorerna kan placeras säkert i bergrum och kylvattnet kan användas för uppvärmning av tätorter, skriver Ivar Sagefors och Gunnar Pettersson, pensionerade ingenjörer på WP System.

Debatten om en förnyelse och fortsatt drift av kärnkraften i Sverige har varit intensiv under vintern och våren.

Avsikten synes vara att befintliga reaktorer skall ersättas med betydande effekthöjningar på samma platser där de tidigare anläggningarna står.

Men det ger inte total trygghet. Märkligt nog nämns det inte någonstans i debatten den viktiga möjligheten att förlägga hela kärnkraftskedjan säkert i bergrum under mark.

Bergrumsförläggning medför följande fördelar:

1. Säkerhet framför allt.Bergrumsförläggning kan utformas så att den är helt säker för omgivningen även vid en härdsmälta som i Tjernobyl den 28 april 1986. Det finns möjlighet för en sabotör att med it-teknik stänga av ett kärnkraftverks övervakningssystem varvid personalen tappar kontrollen över verket och härdsmälta kan utlösas. En sådan avstängning har gjorts av en sabotör vid ett kärnkraftverk i Ohio USA i januari 2003.

2. Kylvattnet kan nyttiggöras.Vid förläggning i säkra bergrum kan anläggningen placeras nära tätorter och kylvattnet kan nyttiggöras för uppvärmning i tätorten. Det har prövats med Ågestareaktorn, som var förlagd i bergrum och levererade varmvatten till 30 000 hushåll i Farsta under tio år.

3. Skyddat läge.Bergrumsförläggning av hela kärnkraftskedjan medför att verksamheten är skyddad mot vanliga sabotage, störtande flygplan och bombangrepp under krigstillstånd. Försvarsmakten har till exempel sedan länge rekommenderat undermarksförläggning.

4. Beroendet av den mänskliga faktorn minskar betydligt vid bergförläggning. Den mänskliga faktorn har varit nära att orsaka tillbud både i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals under senare år. I bergrumsförläggning är reaktorerna automatiskt anslutna till en säkerhetstunnel, som förhindrar spridning av den radioaktiva gasen till atmosfären och berggrunden vid en eventuell härdsmälta.

5. Kunskapsexport av bergrumsförläggning.Om kärnkraftsindustrin i Sverige accepterar att förlägga kärnkraften i bergrum, ger detta Sverige en kunskapsfördel på samma sätt som våra byggare och industrin en gång i tiden levde högt på att utomlands vara föregångare i att bygga vattenkraftverk i bergrum.

Renässans för kärnkraft i bergrum?
Bergrumsförläggning var presenterad redan på 1970-talet av konsultföretaget WP-System AB där vi båda var verksamma.

Den tekniska innovationen bestod i att förstärka berget så att stora reaktorer kunde placeras i säkra bergrum och hela kärnkraftskedjan med hanteringen och slutförvaring av det använda kärnbränslet kunde ske skyddat under mark.

Innovationerna var Rib in Roc för reaktorbyggnaden och WP-Cave för hantering och slutförvaring av det använda kärnbränslet.

Dessutom utformades hela undermarksområdet så att möjlig spridning av radioaktiva gaser eller partiklar ut i atmosfären eller berggrunden blev näst intill obefintlig.

Vi anser att det borde komma till allmänhetens och beslutsfattarnas kännedom om tekniken att bergförlägga kärnkraftverk.

Det skulle underlätta för beslutsfattarna att få stöd för det nödvändiga, fortsatta utnyttjandet av kärnkraften, när möjligheten att hantera den på ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt uppenbaras för envar.

Ivar Sagefors, fd ingenjör i WP-System AB och idégivare till Rib in Roc och WP-Cave.

Gunnar Pettersson, fd överingenjör och utlandschef i WP-System AB.