Karriär

Rekordmånga pluggar heltid

Rekordmånga pluggar på universitet och högskolor. Det visar Högskoleverkets nya sammanställning.

Publicerad

Antalet helårsstudenter ökade med 8 procent 2009 jämfört med året innan. Det är den största procentuella ökningen sedan 1993. I antal rör det sig om 22 000. Det finns nu närmare 300 000 helårsstudenter.

Sammanställningen omfattar de statliga lärosätena samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. Antalet studenter har ökat på alla lärosäten, utom de tre konstnärliga högskolorna. KTH, Mittuniversitetet, universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå och Högskolan Dalarna har vardera haft en ökning av mer än tusen helårsstudenter. Högskolan Dalarna har haft den största procentuella ökningen, 22 procent, medan Försvarshögskolan, som håller på att bygga ut officersprogrammet, har haft den största relativa ökningen.

Analysen av sammanställningen är att det är den stora ungdomskullarna och konjunkturläget som är anledningen till den kraftiga ökningen. Mycket talar för att efterfrågan blir fortsatt stor även i år, men om konjunkturläget förbättras minskar förmodligen efterfrågan, liksom när ungdomskullarna minskar.

2009 är ett rekordår också vad gäller lärosätenas ekonomi. Flera av de största universiteten redovisar positiva resultat på omkring 200 miljoner kronor. Lunds universitet är i särklass med ett överskott på 450 miljoner kronor.

Det är första gången på flera år som utbildningsvolymen är så stor att lärosätena når upp till de sammantagna takbeloppen, det vill säga den maximala ersättning de får från staten. Det sammantagna resultatet för lärosätena är nästan två miljarder plus.

Bara ett fåtal lärosäten visar negativa ekonomiska resultat: Växjö universitet, Danshögskolan och Högskolan i Halmstad.

I många årsredovisningar framkommer att lärosätena håller på att bygga ut sin forskning, vilket kommer att öka kostnaderna för forskningen kommande år.