Karriär

Endast en av tio kvinnor anser att arbetsplatsen jämställd

Foto: Hampus Carlsson
Foto: Hampus Carlsson
Foto: Gustav Kjellin
Foto: Gustav Kjellin

Bara en av tio kvinnor tycker att deras arbetsplats är jämställd och mer än hälften funderar på att byta jobb. En ny rapport från nätverket Teknikkvinnor tecknar en dyster bild av jämställdheten inom teknikbranschen.

Publicerad

Nyligen skrev Ny Teknik om negativa attityder och ifrågasättande av kvinnors kompetens inom it-branschen. Nu kommer ännu en rapport som riktar ljuset mot jämställdhetsfrågan.

Den här gången är det nätverket Teknikkvinnor som låtit sina medlemmar, som är verksamma inom en mängd teknikföretag, ge sin syn på arbetsplatserna och karriären.

Enkätsvaren visar att inte ens var tionde kvinna upplever sin arbetsplats som jämställd, och 37 procent upplever att deras arbetsgivare inte gör någonting för att förbättra situationen.

Sju av tio tycker dessutom att dåligt engagemang kring jämställdhetsfrågor är en anledning att söka sig till en annan arbetsgivare. Över hälften planerar även att byta jobb inom det närmaste året.

− Att många upplever att det inte är jämställt förvånar mig inte, men det var överraskande att så många tycker att det är en så pass viktig fråga att de är beredda att lämna arbetsplatsen. Det här visar att vi måste göra mer än i dag, eller på ett annat sätt, inom organisationerna, säger Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor.

Rekryterar gärna kvinnor – sedan följer ett vagt jämställdhetsarbete

Hon menar att många teknikföretag gör en hel del insatser för att attrahera och rekrytera fler kvinnor. Däremot upplever hon att jämställdhetsarbetet inom företagen är lite vagt i konturerna. Ofta rör det sig om olika, och bitvis spretiga, initiativ som inte ger tydlig effekt.

− Här behöver företagen bli bättre. Vi måste se jämställdhet som vilken annan affärskritisk fråga som helst inom bolagen. Det behövs strategier, handlingsplaner och specifika mål som inte bara är knutna till antal kvinnor och män på olika positioner. Insatser måste även följas upp och vara konsekventa.

En majoritet av enkätdeltagarna anser att jämställdhetsfrågorna bör drivas av företagens ledning, inte främst av hr-avdelningarna som ofta har ansvaret i dag. Maria Norberg håller med:

− Utifrån ett internt perspektiv har vd, ledning och chefer otroligt mycket formell och informell makt som kulturbärare och detta påverkar anställda. Ledningens agerande påverkar också bilden av hur organisationen uppfattas utåt.

Konsekvenserna av det rådande missnöjet kring jämställdhetsfrågorna kan bli stora, befarar Maria Nyberg. I värsta fall kan det leda till att högutbildade kvinnor väljer att helt lämna teknikområdet.

− Vi vet också från en tidigare undersökning att byten till andra teknikbranscher är vanligt. För Teknikkvinnorna är det inte branschen som är avgörande utan arbetsuppgifter, arbetskultur och utvecklingsmöjligheter. Jag tror därför att teknikbranscher som halkar efter, eller inte prioriterar jämställdhet, kan förlora specifik kompetens.

”Chefernas stöttning viktig för att lyckas”

Enkäten slår också hål på fördomen att kvinnor mestadels vill ha en karriärutveckling inom områden som ledarskap och projektledning. Hela 56 procent av kvinnorna i undersökningen uppger att de vill utvecklas inom teknisk spetskompetens.

− Jag är glad att de här siffrorna bryter mot rådande norm att kvinnor inte är intresserade av teknik i samma utsträckning som män. Här ser vi att kvinnor vill utvecklas inom spjutspetsspåret. Men för att lyckas är chefernas stöttning viktig, säger Maria Norberg.

Maria Norbergs tips till kvinnor som upplever problem kring jämställdhet eller bristande utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen:

  • Skaffa en eller flera allierade, personer som du kan anförtro dig till och som kan vara med och lyfta frågorna. Genom att göra det tillsammans står inte individen i fokus. Ta även hjälp av män. Utfallet blir bättre om fler är med.
     
  • Känn dig trygg i att du inte är ensam om vad du tycker och upplever. Det visar inte minst den här rapporten. Du är inte ensam om att vilja utvecklas och behöva stöd av chefen för att kunna göra det. Var tydlig mot chefen, arbetsgivaren och kollegor kring detta.
     
  • Nätverka mer! Fråga om tips, utbildningar, arbetsgivare och hämta inspiration från andra.
     
  • Du och din kompetens behövs i mer än en specifik teknikbransch. Ta vara på det. Byt arbetsgivare och bransch om du inte är nöjd eller om du ser en möjlighet till viktig utveckling. Att jobba med olika roller i olika bolag kan även vara ett sätt att få mer rättvis lön och bättre villkor.

Mer från rapporten

Nätverket Teknikkvinnor har över 28 000 medlemmar i sin Facebook-grupp. Cirka 400 kvinnor inom teknikbranschen och studenter har besvarat enkäten, som därmed är statistiskt representativ för målgruppen.

56 procent av alla de tillfrågade kvinnorna vill byta jobbinom tolv månader. 72 procent vill bytainom de kommande tre åren. 36 procent vill stannakvar inom sin nuvarande organisation.

Endast två procent känner till om det finns en policy och mål kring jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen.

Teknikkvinnorna anser att en bra chef kan få dem att välja att stanna kvar inom sitt nuvarande företag, men en bra chef väger inte tyngst. Möjlighet att utvecklas och ett bra arbetsklimat är viktigare.

Bland anställda Teknikkvinnor anser 53 procentatt chefer, ledning och vd är bäst lämpadeatt minska ojämställdheten.

Länk till rapporten.