Energi

Ny Teknik avslöjar: Så giftigt är ditt vatten

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

13 procent av svenskarna får sitt dricksvatten från egna brunnar. Men i vissa fall borde vattnet inte drickas. SGU, Sveriges geologiska undersökning, har hittat höga halter av bland annat giftig arsenik, radon och uran.

Publicerad

I flera områden i Sverige är det vanligt med höga halter av cancerframkallande arsenik i vatten från borrade brunnar. Geologerna har hittat halter över gränsvärdet i Skellefteåfältet, Västernorrland, men också i Södertälje.

- Det hade vi inte väntat oss. Vi kan därför inte utesluta att det kan finnas arsenik också i andra områden som vi inte känner till idag, säger Britt-Marie Ek vid SGU.

Det är känt att brunnsvatten kan innehålla metaller och naturligt radioaktiva ämnen. SGU har nu tillsammans med Statens strålskyddsinstitut, SSI, gjort en omfattande undersökning av halterna.

Mer än 750 brunnar från nästan hela landet har undersökts avseende bland annat radon och uran, arsenik, bor, krom, fluor, nickel, bly och strontium. Resultaten, som presenteras i en rapport inom kort, har överraskat geologerna själva.

Det är inte bara arsenikhalterna som är höga. 25 000 hushåll, nästan var tionde bergborrad brunn, har för höga radonhalter. Uranhalten överstiger riktvärdet i 17 procent av brunnarna.

- Men det mest överraskande är att halterna av bor överskrider WHOs rekommendation i flertalet undersökta brunnar på Gotland, säger Bo Thunholm vid SGU.

Ön har tydligt förhöjda halter också av andra metaller. Däremot är halterna av radioaktiva ämnen låga.

Vattnets innehåll beror bland annat på berggrunden.

- Men vattnets kemi har också betydelse för att metallerna ska lösas ut i vattnet. Närbelägna brunnar kan ha helt olika vatten, säger Britt-Marie Ek.

1,2 miljoner permanentboende svenskar får sitt dricksvatten från egen brunn. Lika många till dricker brunnsvatten i sommarstugan.

Problemen är generellt större i borrade brunnar som hämtar vatten i sprickor i urberget. Geologerna vid SGU rekommenderar nu alla med egen brunn att analysera vattnet.

- Analysen bör inkludera halterna av arsenik och uran. Och är värdet för högt ska man åtgärda det, säger Britt- Marie Ek.