Energi

Nettomätning av el stupar på skatteregler

Skattreglerna sätter stopp för nettodebitering av el. Det är kontentan av Energimarknadsinspektionens utredning som i dag lämnas till regeringen.

Publicerad

I dag är det inte lönsamt för små elproducenter att sälja sin överskottsel. Ett sätt att göra det både enklare och mer lönsamt skulle vara att införa nettodebitering, det vill säga att den som har egna solceller eller ett eget litet vindkraftverk bara betalar för sin nettoförbrukning.

Det är möjligt i flera länder men inte i Sverige.

Energimarknadsinspektionen, EI, har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna att införa nettodebitering i Sverige. Men i den rapport som i dag lämnas till regeringen förslås bara små förändringar jämfört med dagens regler.

- Många kommer naturligtvis att bli besvikna över att vi inte kan presentera ett mer långtgående förslag, men det faller på skattefrågan, säger Tommy Johansson, avdelningschef på EI.

En kvittning direkt i elmätaren går inte att förena med dagens skatte- och momsregler, konstaterar EI. Dessutom riskerar ett sådant system göra det svårare för nätägare att få en korrekt bild av vad som sker i nätet eftersom inte alla mätvärden rapporteras.

Nettomätning avfärdas därför av utredningen. Inmatad och utmatad el ska mätas och avräknas separat precis som i dag.

Nettodebiteringen skulle då kunna ske på elräkningen varje månad, men även det förslaget stupar på skattereglerna. Energiskatt och moms ska baseras på det totala eluttaget.

EI föreslår därför att Skatteverket får i uppdrag att utreda om det går att ändra skattereglerna så att nettodebiteringen även omfattar energiskatt och moms. Det skulle enligt utredningen kunna ge en besparing på upp till 4000 kronor per år.

En liten lättnad föreslås dock av utredningen, nämligen att den rörliga delen av nätavgiften baseras på nettoförbrukningen varje månad. Det skulle kunna ge en besparing på upp till 400 kronor per år.

För en elhandlare ska det precis som i dag vara frivilligt att sluta avtal om nettodebitering. Det enda EI föreslår är att elhandelsföretagen som levererar el i en uttagspunkt också ska ha en plikt att ta emot inmatad el.

Bengt Stridh, expert på småskaliga solenergisystem på ABB och som suttit i utredningens referensgrupp anser att utredningens förslag är otillräckliga.
-  Full nettodebitering skulle vara ett bra sätt att få fart på den svenska marknaden för solel. Men så blir det inte med det här förslaget. Det är bara ett litet steg på vägen, säger han.
Bengt Stridh hoppas nu att regeringen väljer att snarast se över skattefrågan så att det blir möjligt att kvitta även energiskatt. Samtidigt  välkomnar han att utredningen tagit upp frågan om att göra det enklare och lönsammare för små elproducenter att delta i systemet med elcertifikat. 

Förslaget lämnas i dag till Näringsdepartementet och ska sedan ut på remiss.

Läs förslaget här

Överskottsförsäljning

I dag finns omkring tusen småskaliga elproducenter i Sverige.

Främst handlar det om solcellsanläggningar och småskaliga vindkraftverk.

Anläggningen ansluts inom kundens interna nät.

Så länge den egna elproduktionen understiger den egna elförbrukningen kvittas produktion och förbrukning inom kundens interna nät.

Om produktionen överstiger den egna förbrukningen matas överskottet in på elnätet.

I dag har kunden möjlighet att sälja överskottet.

Källa: EI