Opinion

”Vi är skyldiga att montera ned Ågestaverket”

Plan 6, kontrollrum 619 på Ågesteverket. Närbild på kontrollbord med panelen för reaktorn i bakgrunden. Fotot är taget 2005. Foto: Nisse Cronestrand/Tekniska Museet
Plan 6, kontrollrum 619 på Ågesteverket. Närbild på kontrollbord med panelen för reaktorn i bakgrunden. Fotot är taget 2005. Foto: Nisse Cronestrand/Tekniska Museet

REPLIK. Ett eventuellt museum i bergrummet hade inte varit lämpligt eftersom det är en radioaktiv miljö, skriver Vattenfall i en replik om Ågestaverkets rivning.

Svar på Anna Storms debattartikel om Ågestaverket.

Sedan försommaren 2020 monterar Vattenfall ner Ågestaverket och omhändertar avfallet. Detta är vi skyldiga att göra enligt kärntekniklagen, och vi anser att det även är rimligt att göra det i vår generation istället för att lämna det till nästa.

När vi monterar ner de radioaktiva komponenterna kan även kringliggande betongstrukturer påverkas vilket innebär att utrymmet inte kommer att kunna besökas av allmänheten och heller inte kan bli ett museum. Ett eventuellt museum i bergrummet hade inte varit lämpligt, även utan det tvingande lagkravet om nedmontering, eftersom det är en radioaktiv miljö.

När nedmonteringen är klar försluter Vattenfall bergrummet permanent, radioaktiviteten är då sänkt till så låga nivåer att området kan friklassas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vattenfall återlämnar då anläggningen till Stockholms stad.

En överenskommelse har gjorts med Stockholms stad som är fastighetsägare om att ta bort allt som kan orsaka miljö- eller personskador. Därför har vi demonterat även icke radioaktiva anläggningsdelar såsom kyltornet och kontrollrummet. I kontrollrum och ställverk fanns vissa miljöfarliga ämnen som kvicksilver och elektronikkomponenter – bland annat 60 ton kabel – som skulle kunna bli farliga i framtiden.

Allt demonterat material omhändertas enligt säkra och hållbara metoder: det radioaktiva materialet packas i godkända emballage och mellanlagras på Studsvik i väntan på slutförvar. Miljöfarligt material som asbest, kvicksilver och PCB sänds till deponier och det material som varken är radioaktivt eller miljöfarligt källsorteras och återvinns.

Återvinningsbart material från kontrollrummet har mycket riktigt förvarats i containrar och transporteras i dessa till konventionella återvinningsanläggningar.

Ågestaverkets historia är precis som Anna Storm skriver värd att bevara, vilket Vattenfall gör genom dokumentation och fotounderlag. Vi skänker också utvalda föremål och bilder till Tekniska museet i Stockholm som har ett statligt uppdrag.

Från kontrollrummet skänker Vattenfall enligt museets önskemål bland annat det stora manöverbordet, skåp och mindre föremål. Vattenfall satsar både tid och pengar på bevarande i egen regi och i samarbete med Tekniska museet för att bidra till att bevara minnet av Ågestaverket och ge allmänheten möjlighet att lära mer om anläggningen.

Melker Drottz, operativ chef för nedmontering och rivning av Ågestaverket, Vattenfall