Opinion

”Lös den akuta kompetensbristen med vidareutbildning”

Micael Holmström, vd, Academy
Micael Holmström, vd, Academy

DEBATT. Regeringens förslag till ökade utbildningssatsningar för både yrkeshögskolor och universitet löser knappast den akuta kompetensbristen på arbetsmarknaden. Satsa på vidareutbildning i stället, skriver Micael Holmström, vd, Academy.

För många företag är den snabbt växande kompetensbristen, främst inom it-yrken, det största tillväxthindret i dag. Enligt It- & Telekomföretagen kommer det att saknas 60 000 personer med it-kompetens 2020.

Forskningsinstitutet Ratio efterlyser i rapporten ”Kompetenspusslet” ett rejält kompetenslyft om Sverige ska klara utmaningarna kring digitaliseringen. Det är svårt, menar Ratio, då dagens arbetsmarknad präglas av bristande flexibilitet, svaga incitament till kompetensutveckling, höga inträdeshinder och en dåligt fungerande arbetsförmedling.

För att lösa den akuta kompetensbristen krävs mer än ökade anslag till det befintliga utbildningssystemet. Vidareutbildning av redan yrkesverksamma är en snabbare väg till att säkra företagens kompetensförsörjning. Men då måste vi våga tänka nytt.

Dagens utbildningssystem har i princip sett likadant ut i över hundra år. Vi utbildar oss och inleder sedan en livslång karriär inom valt område. Men dagens dynamiska ekonomi och digitala utvecklingstakt ställer andra krav. Därför kommer ett livslångt lärande, där vi kontinuerligt utbildar oss och byter karriär flera gånger under ett arbetsliv, bli allt vanligare.

Att lösa kompetensbristen kräver även en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. När någon frivilligt byter jobb skapas jobbmöjligheter för en annan. Det innebär dessutom ett bättre resursutnyttjande när folk får jobba med det de verkligen vill, i termer av ökat välbefinnande, färre sjukskrivningar och, ur ett företagsperspektiv, ökad produktivitet.

En undersökning av SCB, på uppdrag av TCO, om tjänstemännens utbildningsbehov visar att mer än 50 procent tänkt att de verkligen har velat byta arbete eller yrke under det senaste året.

I slutänden är det tyvärr allt- för få som vidareutbildar sig och byter karriär, på grund av faktorer som tidsbrist, otrygghet, inkomstförlust och utbildningskostnader. Utmaningen är att skapa en dynamisk men trygg arbetsmarknad. Då behövs ett modernare utbildningssystem som bygger på:

Ökade möjligheter till vidareutbildning

Att vidareutbilda sig och vara borta från arbetsmarknaden kan innebära en otrygghet som skapar motstånd. Därför krävs mer flexibla och innovativa former för vidareutbildning, exempelvis nätutbildningar och intensivutbildningar, med förmåga att på ett modernt och effektivt sätt omskola arbetstagare.

Nya former av finansiering

Ju längre arbetstagaren har kommit i sitt yrkesliv och eventuellt familjeliv, desto mindre är sannolikheten att hen vidareutbildar sig för att byta karriär. Därför behövs ett ökat engagemang från näringslivet, till exempel genom att dela på ansvaret, och kostnaden, för vidareutbildningen med individen. Det hade dessutom gett arbetsgivaren större möjligheter att påverka utformning och innehåll av utbildningen, för att säkerställa en bättre matchning mot den kompetens som efterfrågas.

Revidering av kompetensbegreppet

Många av oss – utbildningsgivare, arbetsgivare och arbetstagare – är inlåsta i ett föråldrat synsätt på kompetens. Viktigare än utbildning, betyg och arbetserfarenheter är ofta de mjuka faktorerna, som arbetstagarens personliga egenskaper, motivation, drivkrafter och passion. Många har förutsättningar att vidareutbilda sig och framgångsrikt byta karriär om de bara får chansen.

Micael Holmström, vd, Academy