Opinion

”Dags att starta masterprogram för patentingenjörer”

Johan Örtenblad är ordförande för SEPAF, Sveriges Patentbyråers förening, med uppdrag att driva frågor på våra medlemsföretags vägnar.
Johan Örtenblad är ordförande för SEPAF, Sveriges Patentbyråers förening, med uppdrag att driva frågor på våra medlemsföretags vägnar.

REPLIK. Sverige är ett av världens mest innovationstäta länder men nyexaminerade civilingenjörer har ingen kunskap om patent utan tvingas lära sig på jobbet, skriver Johan Örtenblad, Sveriges patentbyråers förening.

Det är med intresse jag läser debattartikeln ”Bristerna i patentsystemet måste åtgärdas” av Peter A Jörgensen samt Kjell Jegefors, som publicerats i Ny Teknik.

Framförallt punkt tre i debattartikeln är intressant: ”Det brister i kompetens och utbildning. Enbart 5 procent av alla civilingenjörer lär ha gått en kurs i immaterialrätt. Det är orimligt. Och hur ser kompetensen om immaterialrätten ut hos de olika stödorganisationerna? För att immaterialrätten ska ha en värdeskapande funktion är det viktigt att den sätts in i ett affärsstrategiskt sammanhang.”

Jag håller med om detta.  Sveriges Patentbyråers förening, SEPAF, har sedan lång tid identifierat problemet med brister i kompetens och utbildning när det gäller immaterialrätt i stort och patentsystemet i synnerhet. Detta är en brist som hotar Sveriges innovationskraft.

Ett land i världsklass

Även om Sverige i dag är i världsklass på att skapa innovationer är vi mindre framgångsrika när det gäller att kommersialisera dem. Patent, mönster och varumärken är effektiva verktyg, men är inte alltid lättillgängliga för ledningsgrupperna hos de små och medelstora företag som utvecklar nya idéer.

Som Jörgensen och Jegefors mycket riktigt påpekar finns det två relaterade problem: bristande kompetens och bristande utbildning.

När det gäller kompetensen i näringslivet kring patentsystemet har Patent- och registreringsverket, PRV, under senare tid, enligt regeringsuppdrag, drivit på föredömligt för att höja den allmänna kunskapsnivån. Det handlar om ett omfattande och långsiktigt arbete med seminarieverksamhet, utbildning och närvaro runt om i landet.

Vi märker att medvetenheten om värdet av immateriella rättigheter  sakta men säkert är på väg att höjas. Denna verksamhet kostar pengar, och det är av stor vikt att PRV säkras budgetutrymme att fortsätta detta viktiga arbete.

Lär sig på jobbet

Tyvärr är de studenter som i dag utexamineras från våra civilingenjörsutbildningar inte heller så bekanta med patentsystemet. Under våren 2019 utförde vi en enkät bland våra medlemsföretag kring kompetensförsörjning av patentingenjörer. Enkätsvaren talar sitt tydliga språk: De flesta nyutexaminerade civilingenjörer har ingen eller begränsad utbildning inom patent. ”Att lära sig på jobbet” är enligt de flesta svarande det bästa sättet att bli patentingenjör.

För våra medlemsföretag är tillgången till utbildade ingenjörer ett stort problem. Antalet anställda patentingenjörer i medlemsföretagen har i princip stått stilla de senaste tre åren, trots stort utrymme för tillväxt. Ute i näringslivet finns som sagt också stora behov av patentkompetens.

Sanningen är att det i dag – i ett av världens innovationstätaste land – inte finns någon utbildning till patentingenjör. Det vill vi på SEPAF ändra på.

Utbilda patentingenjörer

Det är en fråga om att vinna eller försvinna för svensk innovationskraft. Det räcker inte att utveckla världsledande teknik, innovationerna måste även tas tillvara och skapa affärsnytta. Ett lärosäte som erbjuder utbildning för blivande patentingenjörer vore en bra början.

Sveriges patentbyråer är beredda att engagera sig i en sådan utbildning. I den ovan nämnda enkäten framkom bland annat följande:

• 40 procent av SEPAFs medlemmar anger att de kan tänka sig att ställa upp med föreläsare.

• 40 procent anger att de skulle kunna tänka sig att erbjuda praktikplatser eller examensarbeten.

• 80 procent anger att de skulle vara intresserade av att rekrytera direkt från en sådan utbildning.

Vi vill därför verka för att etablera ett masterprogram med inriktning på patent på ett lärosäte i Sverige. En sådan utbildning skulle gynna Sveriges företag och långsiktiga innovationskraft i en alltmer konkurrensutsatt värld.

Johan Örtenblad

Ordförande, SEPAF, Sveriges Patentbyråers förening, med uppdrag att driva frågor på våra medlemsföretags vägnar.