Opinion

”Vi har framtida generationers ögon på oss – låt inte regelkrångel sätta käppar i hjulen”

Elise Grosse, hållbarhetschef Sweco Bygg & Fastigheter. Foto: Sweco
Elise Grosse, hållbarhetschef Sweco Bygg & Fastigheter. Foto: Sweco
Louise König, chef Hållbar affärsutveckling Ramboll Sverige. Foto: Ramboll
Louise König, chef Hållbar affärsutveckling Ramboll Sverige. Foto: Ramboll
Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen. Foto: Innovationsföretagen
Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen. Foto: Innovationsföretagen
Maria Brogren, chef Hållbarhet och innovation, WSP Sverige. Foto: WSP
Maria Brogren, chef Hållbarhet och innovation, WSP Sverige. Foto: WSP

DEBATT. Det är dags att minska klimatpåverkande projekt, använda redan befintliga byggnader, infrastruktur och andra tekniska lösningar mer effektivt och accelerera införandet av innovationer som bidrar till klimatomställningen, skriver företrädare för arkitekt- och ingenjörsbranschen.

Gång på gång kan vi i undersökningar läsa om att Sverige är ett föredöme inom innovation. Det är delvis sant. Sverige är väldigt bra på att ta fram nya lösningar, men hindren att genomföra innovationerna är för många. Områden där innovationer behövs är exempelvis klimatoptimerade material, återbruk av byggdelar, flexiblare byggnader samt drift och underhåll – och många fler. Ofta kan vi se att innovationerna stannar i ett försöksstadium i ett labb eller i en skiss för att obsoleta lagar, regler och monopol står i vägen. Finansiering är ett annat hinder. Den finns ofta för försöksstadiet men inte för implementeringen.

Den 20 december presenterar Boverket sin översyn över befintliga byggregler för regeringen. Boverket kallar projektet för ”Möjligheternas byggregler”. Vi sätter stort hopp till resultatet och vill se att hållbarhet och helhetssyn står i fokus.

Med minskad detaljreglering och möjlighet att skapa ”frizoner” med utrymme att testa innovationer skulle Sverige skapa bättre förutsättningar att minska vår klimatpåverkan och uppnå uppsatta mål. Här kan regeringen spela en avgörande roll genom att se till att de nya reglerna blir enklare, flexiblare och snabbare så att den nödvändiga klimatomställningen blir möjlig. Det gäller till exempel att säkerställa att olika lagstiftningar såsom BBR och Miljöbalken inte går i strid med varandra men också möjlighet till snabbspår för avsteg och möjligheter till frizon för innovationer.

Regler som utformas utifrån önskad kvalitet och övergripande samhällskrav är en förutsättning för klimatarbetet. Innovationsföretagens medlemmar – 750 arkitekt- och ingenjörsföretag – har en nyckelroll i samhällsutvecklingen och kan göra en enorm skillnad. Men för att vi ska kunna göra skillnad behöver vi få rätt förutsättningar.

För att klara uppsatta mål och årliga utsläppsminskningar krävs tydliga incitament som driver mot mer hållbara investeringar. Det krävs incitament som accelererar beteendeförändringarna i samhället hos individen, företag, finansmarknaden och det offentliga.

Vi och Sverige som land måste inspirera och agera förebild gentemot andra länder med en än högre klimatpåverkan. Vi måste få möjlighet att genomföra de innovationer som vi tar fram, gå från modell till handling.

För att detta ska vara möjligt verkar Innovationsföretagen tillsammans med våra medlemmar för:

  • Att en nationell koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar i absoluta tal ska fastställas, med möjlighet att bryta ner per region och sektor.
  • Att övergången till en cirkulär ekonomi accelereras genom att incitament, regelverk och skattesystem förändras så de bidrar till ökat delande, återbruk och återvinning av resurser.
  • Att offentlig upphandling utformas så att minskad klimatpåverkan, lägre livscykelkostnader och bidrag till Agenda 2030 premieras.
  • Att den svenska klimatpolitiken tar lika stor hänsyn till konsumtionsbaserade klimatutsläpp som till inhemska, för att styra mot långsiktigt minskad global klimatpåverkan. Konsumtion i Sverige ska inte bidra till ökade utsläpp i andra länder.
  • Att regelverk förenklas och utformas utifrån önskad kvalitet, funktion och övergripande klimat- och samhällskrav, ger utrymme för helhetstänkande och innovation samt möjliggör frizoner för att testa nya lösningar.
  • Att kraftfulla incitament skapas för att rusta upp och förädla befintliga byggnader samt minska utsläpp vid produktion och drift av byggnader och infrastruktur samt för att öka takten i omställning av utsläppstung verksamhet.

Innovationsföretagens medlemmar har den kunskap som krävs för klimatomställningen. Att bidra till omställningen är ingenjörers och arkitekters vardag. En vardag fylld av kunskap, innovation, problemlösning, processer och verktyg för att driva klimatarbetet framåt.

Med kunskap kommer ansvar. Utöver att komma med råd och tekniska lösningar till våra kunder, vill vi därför också bidra med att lyfta fram de hinder vi ser, och tillsammans med politiken hjälpas åt att undanröja dem, så att vi kan öka takten i klimatomställningen.

Ovanstående punkter är sådant vi ser behövs för att skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska nå beslutade klimatmål. Vi har framtidens generationers ögon på oss – låt oss nu ta ansvar tillsammans och gå från tanke till genomförande.

Maria Brogren, chef Hållbarhet och innovation, WSP Sverige

Elise Grosse, hållbarhetschef Sweco Bygg & Fastigheter

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Louise König, chef Hållbar affärsutveckling Ramboll Sverige