Bygg

”Säkerhetskraven på höga hus för svaga”

Kjell Wahling, brandingenjör på Storstockholms brandförsvar, är kritisk till Boverkets brandskyddsregler. Foto: Linda Nohrstedt och Christian Rehn
Kjell Wahling, brandingenjör på Storstockholms brandförsvar, är kritisk till Boverkets brandskyddsregler. Foto: Linda Nohrstedt och Christian Rehn

Flera nya höghus planeras i Stockholm. Men reglerna för brandskydd i höga hus är alldeles för vaga, anser Storstockholms brandförsvar.– Det finns inga egentliga bestämmelser för hur man ska konstruera brandskydd i riktigt höga hus, säger brand­ingenjör Kjell Wahling.

Publicerad

I Boverkets byggregler finns detaljerade krav för hur brandskyddet ska utformas i hus upp till 16 våningar, cirka 75 meter höga. Men för högre hus finns endast några få grundkrav.

I stället säger reglerna att byggherren ska göra en så kallad analytisk dimensionering.

Den innebär att byggherren ska visa att byggnaden har en tillräcklig brandsäkerhet, till exempel vad gäller utrymningsmöjligheterna och byggnadens bärförmåga vid brand.

Det är ett systemfel, anser Kjell Wahling vid Storstockholms brandförsvar. Brandskyddet borde vara betydligt bättre reglerat för hus över 16 våningar.

– Nu finns utrymme att förklara att sannolikheten att det börjar brinna där uppe är så liten att man kan ta bort ett trapphus. Om byggherren intygar det så köper stadskontoret en sådan lösning, säger han.

Även brandingenjör Fredrik Nystedt vid Wuz risk consultancy är kritisk till att byggreglerna inte ger en tydlig beskrivning av vad som förväntas av brandskyddet i en hög byggnad – trots att byggreglerna pekar ut byggnader högre än 16 våningar som hus där det finns ett stort behov av att skydda människor från skador.

– Det kan leda till en ganska ojämn säkerhetsnivå mellan byggnader, beroende på erfarenheten och etiken hos dem som projekterar. Det blir ett stort ansvar för byggherren, säger han.

Bristen på tydliga krav kan också innebära att hus byggs med otillräcklig brandsäkerhet, anser Fredrik Nystedt.

Nu ska den ideella Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap ta fram rekommendationer för hur analytisk dimensionering kan göras för höga hus.

Boverket håller inte med om kritiken och hänvisar till BBRAD, de allmänna råden för analytisk dimensionering som började gälla vid årsskiftet.

Varför tar inte Boverket fram förtydliganden av brandkraven på höga hus?

– De är så speciella byggnader så de måste projekteras i varje enskilt fall. Vi har inte möjlighet att ha några detaljregler för alla typer av byggnader, men vi har riktlinjer i BBRAD, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket.

Har du förståelse för kritiken?

– Jag har inte riktigt upplevt den kritiken. Det finns ett intresse hos dem som bygger de här speciella byggnaderna att ha en frihet att projektera en bra byggnad. Det handlar om enstaka byggnader och då får man ta hjälp av den kompetens som behövs, säger Anders Johansson.

Några grundkrav för höga hus finns dock angivna i byggreglerna (se faktaruta). Men Kjell Wahling vill ha tydligare minimikrav. För hus högre än 30 meter vill han ha krav på två trapphus, en brandhiss (som används av räddningstjänsten vid brand), automatiska vattensprinklers och brandlarm, samt ventilationssystem som kan dra ut brandgaser ur huset.

I ett högt hus försvåras släckningsarbetet i och med att det tar längre tid för brandmännen att komma åt brandhärden.

Om branden inträffar högt upp i byggnaden kan räddningstjänsten inte heller bekämpa den från utsidan.

Tre grundkrav i byggreglerna

Boverket har utfärdat BBRAD, allmänna råd för hur den analytiska dimensioneringen bör göras. Råden handlar bland annat om vad som ska ingå i en analys av utrymningsmöjligheter och brandförlopp.

För höga byggnader ges dock endast vaga anvisningar om att brandskyddet bör värderas i en helhetsbedömning utifrån byggnadens riskbild.

1. Byggnader med fler än 16 våningar ska ha minst ett trapphus av klass Tr1, vilket innebär ett extra brandsäkert trapphus. Byggreglerna ger också rådet att övriga trapphus i sådana byggnader bör vara brandsäkra men i den lägre klassen Tr2.

2. Byggnader som är högre än 24 meter ska ha särskilda vattenledningar, så kallade stigarledningar, som brandkåren kan koppla in sina slangar på, och för byggnader över 40 meter bör stigarledningarna vara trycksatta.

3. Byggnader med fler än tio våningsplan ska ha minst en brandbekämpningshiss, som ska användas av räddningstjänsten i händelse av brand.