Bygg

Regeringen satsar på energieffektiva hus

Regeringen vill satsa 120 miljoner kronor på energieffektiva byggnader. Pengarna ska gå till att ta fram det kunskapsunderlag som regeringen saknar för att fastställa energikrav för nära-nollenergihus.

Publicerad

Enligt ett EU-direktiv måste alla nya byggnader som uppförs från och med 2021 vara nära-nollenergihus. Men hur energieffektiva sådana byggnader måste vara låter EU varje enskild medlemsstat avgöra.

Regeringen bedömer att EU-direktivet kommer att innebära skärpta krav på energihushållning jämfört med dagens byggregler – i varje fall för de flesta kategorier av byggnader och klimatzoner.

Men regeringen tycker inte att det finns ett tillräckligt underlag för att besluta hur långtgående skärpningen bör vara. Därför föreslår regeringen i sin budgetproposition att 120 miljoner kronor öronmärks under åren 2014–2016 för demonstrationsprojekt av nära-nollenergihus.

– Med bättre kunskaper om vilka energihushållningskrav som är rimliga att ställa för olika byggnader i olika delar av landet kan vi framöver utforma byggregler som kan komma att göra stor skillnad för energianvändningen och därmed också för klimatet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Stödet ska kompensera för merkostnader för ökad kunskapsutveckling, enhetlig uppföljning, utvärdering och analys och kan gå till demonstration av nybyggnation, ombyggnation eller renovering. Vilken myndighet som kommer att fördela pengarna ska bestämmas under hösten.

Regeringen hoppas att satsningen ska leda till ett solitt underlag inför beslutet om vilken energinivå som ska gälla för nära-nollenergihus.

– Det finns en kontrollstation 2015 när man ska sätta fast vilka energikrav byggnader ska ha efter 2021, det är bland annat dit det här projektet syftar till, säger Kristian Ljungblad, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens satsning, men tycker att pengarna kommer för sent om utvärderingarna ska ligga till grund för skärpningen av byggreglerna från 2021.

– Det är långa ledtider i byggbranschen. Projekten behöver starta omgående om de ska hinna utvärderas i tid. Vi anser därför att förstärkningen bör komma redan 2013, säger Maria Brogren, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

I budgetpropositionen skriver regeringen att den bara tänker skärpa energikraven i byggreglerna om det är miljömässigt, fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt motiverat.