Innovation

Kortlivade ämnen nytt hot mot ozonlagret

VSLS nedbrytning av ozonlagret. Foto: Univ. of Leeds
VSLS nedbrytning av ozonlagret. Foto: Univ. of Leeds

Kortlivade ämnen som diklormetan ökar i atmosfären, där de bryter ner ozonlagret. Ironiskt nog används diklormetan vid framställning av ozonvänliga gasen HFC.

Publicerad

Sedan larmen om de aggressiva CFC-gasernas påverkan på ozonlagret, och Montrealöverenskommelsen om att ersätta dessa med de mer ozonvänliga HFC-gaserna, har ozonlagret återhämtat sig.

Men nu ser forskare hur en ny typ av ämnen, VSLS (very short-livet substances), ökar i användning och även bryter ner ozonlagret.

Visserligen inte lika omfattande som de långlivade CFC-gaserna, men ändå fyra gånger mer än vad forskarna tidigare antagit.

Doktor Ryan Hossaini vid universitetet i Leeds hävdar ändå att VSLS på grund av att de är kortlivade, bryter ner ozon i den lägre delen av stratosfären. En förlorad ozonmolekyl i den regionen har större inverkan på klimatet än en molekyl som förstörs av långlivade gaser i den övre delen.

Forskarna skiljer på naturligt producerade VSLS, som kommer från sjögräs i haven, och industriellt framställd VSLS. Än så länge svarar de naturligt framställda kortlivade ämnena för 90 procent av den ozonnedbrytning som VSLS orsakar. Men ökningstakten för industriella VSLS är oroväckande anser forskarna.

Koncentrationerna av diklormetan minskade under slutet av 1990-talet, men har sedan fördubblats.

Det är ännu inte klarlagt varför koncentrationerna ökar, men Hossaini påpekar att diklormetan används vid framställningen av vissa HFC-gaser.

- De skulle ironiskt nog kunna betyda att tillverkningen av ozonvänlig gas samtidigt frigör en gas som bryter ner ozonskiktet.

Studien har publicerats i Nature Geoscience.