Digitalisering

It-säkerheten möbleras om i nytt förslag

En ny myndighet som tar hand om signalskydd, signalspaning och teknisk informationssäkerhet. Det föreslår regeringens utredare Anders Svärd, som vill möblera om i den svenska organisationen för informationssäkerhet.

Publicerad

Anders Svärd Den föreslagna myndigheten "Institutet för signalunderrättelsetjänst och teknisk informationssäkerhet", IST, ska bygga på kompetens från nuvarande Försvarets radioanstalt. Den övertar också signalskyddsuppgifter som i dag åligger Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten, KBM. IST får det övergripande teknikansvaret när det gäller it-säkerheten i samhället och ska ge service åt såväl myndigheter och offentliga bolag som industrin och det privata näringslivet. Försvarsmaktens egna behov av signalskydd ska även i fortsättningen skötas av Försvaret. Försvarets egna experter är ändå missnöjda med ommöbleringen. De vill inte att resurser som är "vitala för Försvaret" överförs till andra myndigheter. Utredaren föreslår vidare att: - Krisberedskapsmyndigheten får administrativt ledningsansvar för it-säkerheten när det gäller statliga myndigheter och bolag. - Anslagen inom statlig it-säkerhet ökas med 43 miljoner kronor per år, varav 10-15 miljoner ska gå till forskning. - KBM får rätt att föreskriva en basnivå för säkerheten i statliga myndigheter och bolag, dock ej kommunala. - KBM ska samordna privat och offentlig sektors behov av informationssäkerhet. - IST blir internationell kontaktpunkt med ansvar för signalskyddsfrågor. - Sitic, Sveriges incidenthanteringsorgan, och CSEK, Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet, permanentas. - Rikskriminalens och Säpos samarbetsgrupp S-Bit får öronmärkta medel .