Karriär

Hitta rätt i kristid

Krisen visar att det gäller att kunna ställa om snabbt. Hur man bäst gör detta och ser till att den rätta kompetensen finns ska undersökas i tio Vinnova-projekt.

Publicerad

Vinnova satsar 45 miljoner på att ta reda på effektiva strategier för hur ett företag ska kunna ställa om i kriser av olika slag. Vinnovas nya satsning ”Dynamiska innovationssystem i omvandling” ska finansiera tio projekt som på olika vis handlar om hur man möter en föränderlig omvärld i olika branscher. Och hur man utvecklar ett långsiktigt tänkande för att klara kompetensförsörjningen i olika konjunkturlägen.

– För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och innovativt krävs att företag och organisationer snabbt kan förändra sig. Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förutsättning för detta, säger Magnus Lagerholm, handläggare på Vinnova och ansvarig för programmet, i ett pressmeddelande.

Vinnovas tio projekt

Trygghet i arbete, sysselsättning och inkomst.Tomas Berglund vid Göteborgs universitet får 4,5 miljoner kronor för att undersöka motsättningen mellan företagens behov av flexibilitet och arbetstagarens behov av trygghet (flexicurity).

Strategier för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Marika Melin vid Stockholms universitet får 5,5 miljoner kronor för att ta fram kunskap och metoder för utveckling av samverkan mellan ledning och medarbetare i politikerstyrda verksamheter.

Strategiarbete över konjunkturcykler för förbättrad kompetensförsörjning: en proaktiv modell. Christine Räisänen vid Chalmers får 4 miljoner kronor för att i samarbete med Skanska utveckla byggindustrins omställningsförmåga.

Omställnings- och kompetensutvecklingssystem i Värmland. Mats Williams vid The Paper Province i Karlstad får 3,8 miljoner kronor för att utveckla och implementera hållbara system för strategisk kompetensförsörjning i Värmland.

Scanias omställningsstrategier - en fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling. Per Sederblad vid Malmö högskola får 5,5 miljoner kronor för att förbättra kompetensförsörjningen på tre områden: produktionssystemet, samverkan med externa aktörer och arbetet med kompetensutveckling och lärande.

Omställningsförmåga, kompetensförsörjning och innovationsutveckling - en studie av personalinhyrningens betydelse. Gunilla Olofsdotter vid Mittuniversitetet i Sundsvall får 5,5 miljoner kronor för att bland annat granska förhållandet mellan bemanningsföretag och kundföretag.

Kompetens och omställning. Ola Bergström vid Göteborgs universitet får 5 miljoner kronor för utveckling av metoder och arbetssätt för att attrahera, utveckla, behålla och avveckla kompetens i samband med omstrukturering av verksamheter.

Omställningar ur ett organisations- och transferperspektiv. Katharina Näswall vid Stockholms universitet får 3,5 miljoner kronor för att utveckla kunskap och verktyg om hur man effektivt kan ta tillvara kompetens för att öka möjligheten till nytt jobb efter övertalighet och på så sätt förebygga långtidsarbetslöshet.

Hr-strategier för ökad omställningsförmåga. Henrik Kock vid Linköpings universitet får 4,5 miljoner kronor för att modifiera och utveckla nya modeller, metoder och praktiker för ett proaktivt och kompetensdrivet omställningsarbete.

Matchning för tillväxt. Einar Holm vid Umeå universitet får 3,2 miljoner kronor för att vidareutveckla och tillämpa en simuleringsmodell som kan testa åtgärder inriktade mot arbetsmarknaden och ge svar på frågor som rör kompetensförsörjning och rörlighet och dess konsekvenser för matchning och tillväxt både på företags- och samhällsnivå.