Fordon

Så ska svenska transporter bli fossilfria till 2045

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Kilometerlånga tåg, färre nya vägar och bättre kollektivtrafik. Det och mycket mer föreslår svenska myndigheter för att transportsektorn ska bli fossilfri.

Publicerad

Rapporten ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” lämnades i fredags över till regeringen från sex myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen, vilket Ny Teknik kortfattat rapporterade om.

Rapporten innehåller en stor mängd förslag på hur det svenska målet för klimatutsläpp inom transportsektorn ska uppnås. År 2030 ska de ha minskat med 70 procent för att 2045 helt ha upphört.

Här följer ett urval av alla förslag på åtgärder och hur de ska uppnås. Många av dem handlar om att införa styrmedel och regleringar.

Trafikverket bedömer att nuvarande vägkapacitet är i stort sett tillräcklig, och föreslår därför att man bör vara restriktiv med större investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet.

Kollektivtrafiken behöver bli attraktivare och det räcker inte med statliga medfinansieringsåtgärder. Som utvecklingsområden lyfts framför allt förbättrade anslutningar till kollektivtrafikstråk, samordning av de samhällsbetalda resorna samt att underlätta samåkning i personbil.

Det pågående arbetet med elvägar bör fortsätta. Två olika projekt demonstreras för tillfället.

Lastbilar bör få bli längre, tyngre och bredare. I februari beslutade regeringen om en proposition för att möjliggöra 74 tons lastbilar på svenska vägar, där transport med järnväg eller sjöfart inte är möjlig. Men myndigheterna bakom rapporten tycker att fordonen också kan bli så väl längre som bredare, även om ytterligare forskning behövs.

Läs mer:

Tågen bör också bli längre, upp till 1 000 meter, vilket kan kapa kostnader och öka kapaciteten. Även tyngre och bredare tågsätt behöver bli möjliga att använda.

Järnvägen bör moderniseras genom bland annat automatkopplingar, modernare bromssystem, nya godsvagnar, hybridlok och automatisering av lok och system.

Energimyndigheten har i dag samordningsansvar för laddinfrastruktur. Uppdraget bör utökas till att inkludera alla förnybara drivmedel. Det bör också tas fram länsvisa regionala planer för utbyggnaden av infrastruktur för förnybara bränslen.

Koldioxidskatten är ”central för omställningen till fossilfrihet” och myndigheterna delar Miljömålsberedningens bedömning att nivån på koldioxidskatten framöver behöver anpassas för att uppnå en kostnadseffektiv minskning av utsläppen.

Myndigheterna stödjer vägslitageskatten för tunga fordon och anser att det i ett längre perspektiv kan behövas även för lätta fordon.

Reseavdraget behöver utredas i syfte att avskaffa det alternativt förändra det så att det blir avståndsbaserat, färdmedelsneutralt och eventuellt geografiskt differentierat.

En statlig skatt på parkeringsplatser bör utredas.

De sex myndigheternas generaldirektörer påpekar att det finns stora osäkerheter i omvärldsutvecklingen och att det därför inte går att säga vad förslagen i rapporten kommer att innebära i form av minskade utsläpp.

Hela rapporten finns att läsa här