Energi

SSM: Bli tydligare om lager för kärnavfall

Den svenska kärnkraften håller på att avvecklas, men slutförvaren dröjer. Nu vill Strålsäkerhetsmyndigheten se bättre redovisning av hur avfallet ska mellanlagras.

Publicerad

I Barsebäck har nedmonteringen startat. I Oskarshamn och i Ringhals pågår planering för att stänga flera reaktorer. Den svenska kärnkraften har börjat avvecklas, och en stor del i arbetet är frågan om hur reaktordelar och rivningsavfall ska mellanlagras.

I Barsebäck har till exempel ett tillfälligt mellanlager byggts i väntan på att slutförvaren för det kortlivade och det långlivade avfallet ska utökas respektive börja byggas. Vilket kan ta lång tid – decennier.

Svensk kärnbränslehantering, SKB, ska var tredje år presentera hur man konkret planerar för att hantera avfallet i ett Fud-program (forskning, utveckling och demonstration). Nu har det senaste programmet granskats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I slutänden ska det godkännas av regeringen.

SSM anser att det behövs en bättre systemövergripande redovisning av kapaciteten för mellanlagring, och av de ökande transporter som väntas när avfall ska fraktas mellan anläggningar.

– Det är inte säkert att nuvarande mellanlager kommer att räcka till. Vi tycker att SKB behöver utveckla det här i sitt nästa Fud-program. Frågan om kärnavfall och transporter har aktualiserats av den tidigarelagda avstängningen av fyra reaktorer och SKB:s program har en funktion av att upplysa allmänheten. Det bör bli lättare för andra att förstå, säger Bengt Hedberg, handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer:

Enligt Fud-programmet behöver både Oskarshamn och Ringhals en större kapacitet för att kunna mellanlagra kortlivat avfall från rivning av kärnkraftverken. Nyligen tog SKB beslut om att långlivat avfall måste mellanlagras på plats vid kärnkraftverken i väntan på att det slutförvaret, SFL, är klart. Ny Teknik skrev om beslutet här.

Frågan om tillfälliga lager har väckt ett stort intresse från remissinstanserna, menar Bengt Hedberg.

– Men som det är nu är det svårt för andra att förstå helheten. Eftersom transportverksamheten kommer att öka, framför allt i Forsmark, vore det av värde för gemene man om SKB lyfter fram hur det ska gå till, säger Bengt Hedberg.

Även Östhammars kommun efterlyser mer information om mellanlager. I sitt remissvar till SSM skriver kommunen att man vill ha ”en tydlig redovisning av mellanlager som finns i dag och som planeras” och hur länge de planeras vara i drift.

I samband med förra Fud-programmet, 2013, fick SKB kritik av Strålsäkerhetsmyndigheten som ställde krav på större tydlighet på flera områden. De kraven har SKB levt upp till, anser Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt yttrande till regeringen, och rekommenderar regeringen att godkänna programmet.

Läs mer:

Åren framöver med avveckling och rivning av kärnkraftverk innebär ”en stor utmaning”, enligt SKB.

– Det är stora logistiska utmaningar med rivningsprocessen, med mellanlagring och transporter, säger Fredrik De la Gardie, utredningsingenjör på SKB och delprojektledare för Fud-programmet 2016.

Han har förståelse för synpunkterna från SSM.

– Jag förstår att de ställer frågor. Det vi redovisar i programmet är på en övergripande nivå. I de olika avvecklingsprojekten ska det planeras mer på detaljnivå. Det är också viktigt att vi har en flexibilitet, så att det finns alternativ, säger Fredrik De la Gardie.

Kärnkraftverk ska avvecklas

Clab. Använt kärnbränsle transporteras till mellanlagret Clab i Oskarshamn, i väntan på att ett slutförvar byggs. SKB har ansökt om att få ta emot 11 000 ton jämfört med dagens tillstånd på 8 000 ton.

SFR. Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall. Ligger 50 meter under havsbotten utanför Forsmark. Kan i dag ta emot 63 000 kubikmeter avfall, men har ansökt om att bygga ut för att ta emot 200 000 kubikmeter. Oklart när beslut tas.

Kärnbränsleförvaret. Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. SKB ansökte 2011 om att få bygga anläggningen i Forsmark. I september väntar huvudförhandling i mark- och miljödomstolen. Kan stå färdigt att tas i drift i början av 2030-talet. Ska vara förslutet i 100 000 år.

SFL. Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. Ingen ansökan är inlämnad än. SKB:s plan är att förvaret ska rymma 16 000 kubikmeter avfall. Ska vara förslutet i 100 000 år.

Barsebäck. Mellanlager för både kort- och långlivat avfall från rivningen av de två stängda reaktorerna.

Lokala lager. Slutförvar för lågaktivt avfall finns i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Studsvik. Lokala mellanlager för långlivat avfall finns i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och i Studsvik.

Transportsystem. Fartyget m/s Sigrid samt specialbyggda transportfordon.

1999 Barsebäck 1 stängs.

2005 Barsebäck 2 stängs.

2013 En stor modernisering inleds av Oskarshamn 2. Den genomförs, men reaktorn tas inte i drift igen.

2017 Oskarshamn 1 ska stängas.

2019 Ringhals 2 ska stängas.

2020 Ringhals 1 ska stängas.