Opinion

”Svenska digitaliseringen av industrin kan bli världsledande – med fyra satsningar”

Catarina Berglund, processledare på Automation Region.
Catarina Berglund, processledare på Automation Region.
Peter Wallin, programchef PiiA– Process Industriell IT & Automation
Peter Wallin, programchef PiiA– Process Industriell IT & Automation

DEBATT. Teknik som gör industrin smartare är en svensk paradgren som bidrar till såväl grön som digital omställning. Med en framsynt och ambitiös reformpolitik kan Sveriges position förstärkas ytterligare. Här är fyra områden som regeringen bör prioritera, skriver Automation Region och Piia.

När näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i våras presenterade regeringens strategi Framtidens industri var målet tydligt: Svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen. Men om Sveriges höga ambitioner ska bära frukt krävs en kraftsamling.

Vi använder begreppet indtech (industrial technology) för att beskriva ny digital teknik som sammanför it- och produktionssystem, och som implementeras för att göra industrin smartare, säkrare och mer hållbar.

Den svenska indtech-branschen omsätter 105 miljarder kronor. Addera det i allt högre grad digitala innehållet från maskinleverantörer och konsulter så ökar omsättningen till 238 miljarder kronor. Det är i nivå med basnäringarna men ofta med högre tillväxttakt och lönsamhet. 

Genom att sammanföra indtech-företag med andra aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle på regional, nationell och internationell nivå, bidrar organisationen Automation Region och strategiska innovationsprogrammet Piia till att forskning och utveckling inom området prioriteras och synliggörs. Och utvecklingen stannar inte vid Sveriges gränser.

De exporterande företagen är ryggraden i svensk ekonomi – tillsammans sysselsätter de omkring 1,5 miljoner människor. När industrin nu digitaliseras växer nya marknadsmöjligheter fram. Ett exempel är Green Transition Initiative, som nyligen lanserades av Sverige och USA. Den nya organisationen ska, på plats i USA, främja introduktionen av hållbara svenska innovationer och samarbete inom forskning och innovation.

Inom PiiA:s och Automation Regions nätverk i både Sverige, Silicon Valley och i andra länder märker vi ett stort intresse för svensk industris tillämpning av ny teknologi.

Svenska företag är världsledande i klimateffektiv processindustri och genom den gröna och digitala omställningen kan Sverige stärka sin position ytterligare.

För att möjliggöra detta bör regeringen satsa på fyra särskilt viktiga områden:

• Öka attraktiviteten för FoU-investeringar i Sverige. Öka fokus på insatser för omställningsförmågan mot indtech samtidigt som en ny export- och investeringsstrategi tas fram som prioriterar öppenhet, finansiering samt samverkansinsatser mellan näringsliv och akademi.

• Stärk kompetensförsörjningen inom indtech. Utbildningarna behöver hålla såväl hög kvalitet som relevans, och individer behöver ha möjlighet till omställning genom hela yrkeslivet. Ge lärosäten förutsättningar att tillhandahålla utbildning, fortbildning och samverka med näringslivet.

• Ta täten i digitaliseringen. Möjliggör strategiska insatser så att svensk indtech kan bibehålla och vidareutveckla en globalt ledande roll. Tydliggör att digitalisering genomsyrar alla politikområden genom att utse en statssekreterare eller liknande med ansvar för att samordna digitaliseringsfrågor mellan departement.

• Underlätta industrins klimatomställning. Inför en nationell satsning på systemdemonstratormiljöer inom indtech som underlättar utveckling och implementering av teknik som främjar industrins klimatomställning och konkurrenskraft. Digitalisering, ai och en uppgraderad digital infrastruktur är förutsättningar för en hållbar omställning.

Svensk industri står inför en total digital transformation som kommer att kräva omfattande investeringar under de närmaste tio åren. En levande innovationsmiljö är avgörande för att regeringens industristrategi ska kunna förverkligas och för att det svenska indtech-undret ska fortsätta att växa.

Catarina Berglund, processledare på Automation Region

Peter Wallin, programchef PiiA– Process Industriell IT & Automation