Opinion

”Svenska biogaslösningar behövs i resten av världen”

Mats EklundProfessor, Industriell miljöteknikFöreståndare, Biogas Research Center.
Mats EklundProfessor, Industriell miljöteknikFöreståndare, Biogas Research Center.

DEBATT. Sverige kan bli ett globalt showroom för biogasens möjligheter i omställningen. Vi uppmanar de som utreder biogasen: Se till att biogassystem kan fortsätta att utvecklas i Sverige, skriver Mats Eklund, professor i Industriell miljöteknik.

Biogaslösningar där avfall behandlas och omvandlas till drivmedel för fordon och fullvärdigt gödselmedel utgör en framgångsrik ”svensk modell”. Dessa system har utvecklats under de senaste decennierna i Sverige drivet av kommuner och deras bolag. Som en följd har avancerad forskning och teknikföretag vuxit fram.

På senare år har flera privata och internationella företag gjort sitt intåg och vuxit på marknaden i Sverige samtidigt som fordonstillverkarna, Scania och Volvo, satsar stort på gasfordon. Det pågår just nu en biogasmarknadsutredning som är en signal om behovet av åtgärder på nationell nivå för att ge goda förutsättningar för biogas. Varför ska man göra det?

Dubbel effekt

Ja, den vetenskapliga litteraturen är full av stöd för biogasens nyttor. En är att man producerar förnybar energi som ersätter fossil. Men det är också ett rent bränsle, där utsläpp av kväveoxider och partiklar från biogasfordon bara är ett par procent av de från fossila bränslen. Klimatnyttan är mycket stor och koldioxidutsläppen i hela livscykeln är ofta inte mer än 10-20 procent av motsvarande för bensin och diesel. När gödsel rötas uppnås en dubbel klimateffekt när metanutsläpp från gödsel förhindras samtidigt som fordonsgas ersätter fossila drivmedel.

Biogaslösningarna ger också en annan förnybar produkt – biogödsel. Den ersätter mineralgödsel av fossilt ursprung med mycket stor klimat- och miljönytta som följd. Utöver växtnäringsämnena kväve, fosfor och kalium tillförs samtidigt mikronäringsämnen och organiskt material till jorden. På så sätt säkras markens långsiktiga produktionsförmåga och mera kol binds i jorden vilket ökar klimatnyttan.

Slakterier och bryggerier

Många besvärliga och blöta avfall lämpar sig inte för förbränning. De uppstår i slakterier, mejerier, bryggerier, avloppsreningsverk eller från hushållens matavfall. Dessa behöver renas från skadliga smittämnen, hygieniseras, och rötas till biogas.

Biogaslösningar medför också indirekta hållbarhetseffekter. Dessa är stärkt regionalekonomisk utveckling, ökad energisäkerhet, fler lokala jobb, förbättrad folkhälsa och bättre lokal miljö. Om man har effektiva avfalls- och energilösningar med biogas stärker man flera industrigrenars konkurrenskraft.

Bördig mark

Om man jämför biogaslösningarna med andra lösningar för avfallsbehandling och transporter står det klart att biogas bidrar till fler nyttor. Söker man vägar att uppfylla Sveriges miljömål eller FNs mål för hållbar utveckling är biogas en mycket stark kandidat. Mänsklighetens långsiktiga överlevnad handlar i stor utsträckning om klimat, markens bördighet, god vatten- och luftkvalitet, områden där biogaslösningar bidrar positivt.

Biogaslösningarna löser alltså många olika problem samtidigt. Många alternativa lösningar löser ofta bara ett problem i taget och ökar risken för problembyten.

En kraftfull expansion av biogaslösningarna är möjlig och den skulle leverera många stärkta samhällsnyttor. Detta rör till exempel utvecklingen av hållbara städer och regioner, den växande bioekonomin och hållbara tunga transporter. Dessa utgör tillämpningsområden för biogas där hela världen utgör en potentiell marknad. Sverige och Norden har här möjlighet att fungera som en förebild och inspirationsmiljö för utveckling och export av kunskap, teknik och systemlösningar.

Tjäna pengar

En uppmaning till biogasmarknadsutredningen och den nationella politiken som ska realisera en ny politik för biogasområdet. Se till att biogassystem kan fortsätta att utvecklas i Sverige och bidra till hållbar utveckling här för att kunna fungera som ett globalt ”showroom” för fordon, teknik och kunskap.

Underlätta internationella affärer och gör det globalt känt att Sverige har en unik position med lång erfarenhet av biogas. Låt oss dra ännu bättre nytta av de satsningar vi gör i Sverige inom biogasområdet - rädda världen och tjäna pengar.

Mats Eklund

Professor, Industriell miljöteknik

Föreståndare, Biogas Research Center