Opinion

”Slopa momsen på solpaneler för att påskynda grön omställning”

Solpaneler på villatak. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Solpaneler på villatak. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Andreas Thorsheim, vd och grundare Otovo Foto: Otovo
Andreas Thorsheim, vd och grundare Otovo Foto: Otovo

DEBATT. En avskaffad moms på solpaneler skulle främja en grön omställning samtidigt som man ger hushållen möjlighet att ta kontroll över sina elkostnader, skriver Andreas Thorsheim, Otovo.

Den 5 april antog Europeiska rådet ett direktiv som innebär att medlemsstaterna får möjlighet att ta bort eller reducera mervärdesskatten på vissa produkter och tjänster som är förenliga med EU:s klimat-, digitala och folkhälsomål.

Detta kan bland annat innebära goda nyheter för svenska hushåll som vill bidra till klimatomställningen då beslutet inbegriper solceller för privat bruk. Men det är fortfarande upp till varje medlemsland att bestämma vilka kategorier som ska omfattas av en reduktion. Sveriges regering har nu en möjlighet både att visa att man på allvar främjar en grön omställning samtidigt som man ger hushållen möjlighet att ta kontroll över sina elkostnader.

Diskussionerna om förändringar i de direktiv som styr EU-gemensamma regler för mervärdesskatt har pågått mellan medlemsstaterna i åratal. Det direktiv som nu föreligger ger medlemsländerna större flexibilitet att ändra momsreglerna för vissa varor och tjänster. I Bilaga 3 till direktivet har miljövänliga varor och tjänster introducerats där bland annat elcyklar, avfallsåtervinningstjänster och solpaneler ingår.

Direktivet ger möjlighet till två reducerade skattesatser på minst 5 procent, tillämpbara på maximalt 24 kategorier som återfinns på listan i Bilaga 3. Därutöver får en reducerad skattesats under 5 procent samt en på 0 procent tillämpas på maximalt sju kategorier på listan.

Andreas Thorsheim, vd och grundare Otovo Foto: Otovo
Andreas Thorsheim, vd och grundare Otovo Foto: Otovo

Sverige har högt ställda klimatmål och enligt klimatlagen ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Svensk elproduktion är i dag näst intill fri från koldioxidutsläpp tack vare den höga andelen storskalig vattenkraft och kärnkraft. Men vi ser redan i dag att elsystemet inte klarar av att möta elbehovet, framförallt i södra Sverige, till följd bland annat av bristande överföringskapacitet.

En stor andel av kärnkraftsproduktionen är på väg att fasas ut och samtidigt visar prognoserna på en dubblering av efterfrågan på el fram till 2045. Detta till följd av elektrifiering av industri och transporter. Risken för behov av importerad fossil el blir därmed uppenbar.

I ljuset av detta bör varje möjlig åtgärd som främjar tillförsel av förnybar energi till systemet omfamnas. I kombination med batterilagring ger solpaneler dessutom en möjlighet att avlasta elnätet och därmed reducera kapacitetsbristen.

För hushållen, framförallt i landets södra delar, har dessutom elräkningarna skjutit i höjden på ett sätt som få skulle ana. Detta naturligtvis som en konsekvens av händelserna i Ukraina, men också till följd av redan tidigare höjda priser på gas och kol i kombination med lägre produktion i Sverige.

Intresset bland hushållen för att reducera sina elkostnader genom att installera solpaneler har därmed ökat markant. Men för en ansenlig del av hushållen utgör ändå den initiala inköps- och installationskostnaden en tröskel som kan vara hög att kliva över.

De incitament för installation av solpaneler som redan införts är bra. Speciellt har omvandlingen till ett enkelt avdrag likt rotavdrag lett till en ansenlig ökning av installationer. I dag är avdraget för inköp och installationsarbetet 15 procent eller maximalt 50 000 kr per år. Med införandet av en nollmoms skulle den totala kostnaden istället minska med 25 procent, vilket är en avsevärd förbättring för hushåll som vill övergå till solenergi.

Det är dessutom högst sannolikt att denna typ av incitament för hushållen skulle leda till ett rejält uppsving för installatörer och solcellsbranschen i stort.

En avskaffad moms på solpaneler skulle utgöra en viktig signal från regeringens sida att man tar såväl hushållens kostnadsmässiga situation som hela Sveriges utmaningar såväl på klimatområdet som kapacitetsmässigt på allvar. Ta chansen att göra skillnad genom en förhållandevis enkel insats som gynnar många.

Andreas Thorsheim, vd och grundare solcellsföretaget Otovo