SAMHÄLLE

Svenska elever har tappat stort i läsförmåga: ”Vi är bekymrade”

Läsförmågan sjunker hos fjärdeklassarna i Sverige, men ligger fortfarande över snittet i EU/OECD.
Läsförmågan sjunker hos fjärdeklassarna i Sverige, men ligger fortfarande över snittet i EU/OECD.

Läsförmågan bland svenska fjärdeklassare har försämrats märkbart, enligt den globala studien Pirls. Sannolikt har pandemin påverkat resultatet, och framför allt för elever som behöver mer stöd.

Publicerad

FAKTA

Fem procent under elementär nivå

Pirls använder fyra kunskapsnivåer:

Avancerad nivå: minst 625 poäng

Hög nivå: minst 550 poäng

Medelgod nivå: minst 475 poäng

Elementär nivå: minst 400 poäng

I Pirls 2021 fördelades de svenska resultaten så här (med 2016 års andel inom parentes):

Avancerad nivå: 15 procent (14)

Hög nivå: 35 procent (43)

Medelgod nivå: 31 procent (31)

Elementär nivå: 14 procent (10)

Under elementär nivå: 5 procent (2)

I alla tidigare Pirls har andelen som presterat under basnivån (elementär nivån) varit 2 procent.

Källa: IEA, Skolverket

Lästestet Pirls genomförs vart femte år, senast 2021. Resultatet från den omgången har nu släppts och visar att de svenska eleverna fick 544 poäng, vilket innebär att resultatkurvan viker nedåt. Ett bra resultat 2016 (555 poäng) följs av den näst lägsta svenska poängen sedan Pirls startade, visar den internationella rapporten.

– Sammantaget ser vi att de svenska resultaten har försämrats, men detta har vi gemensamt med andra deltagande länder, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Rapporten visar också att andelen svenska elever som presterar på hög nivå har krympt, medan andelen som presterar på elementär nivå, eller under, ökar.

Trots detta klarar sig Sverige relativt väl i en internationell jämförelse. De flesta länder som gjorde testet även 2016 har nämligen ett sämre resultat 2021.

Endast fyra länder/regioner har ett signifikant bättre resultat än Sverige: Singapore, Hongkong, Ryssland och England. Sverige hör till en “näst bäst-grupp”, med bland andra Finland, Danmark och Norge.

Månader av undervisning

Den negativa trenden kopplas inte oväntat till pandemin. En stor majoritet av rektorerna i de olika länderna vittnar om att undervisningen bromsades upp i olika grad. Nästan hälften (47 procent) bedömer att mer än två månaders undervisning påverkades.

Sverige valde som bekant att hålla skolorna öppna för de yngre eleverna, och rektorerna här vittnar i lägre utsträckning om påverkad undervisning. Men det fanns även i Sverige skolor vars undervisning rubbades i två månader eller mer. Enligt enkäten kan det ha gällt var tredje skola, och bör ha handlat om lokala, kortare skolstängningar och/eller hög sjukfrånvaro.

I vilken grad pandemin förklarar det svenska tappet i läsförmåga, eller om andra faktorer spelat in, går inte att säga. Nedgången är i alla fall i samma storleksordning som i andra europeiska länder, enligt Dirk Hastedt, chef för forskarorganisationen IEA som ansvarar för Pirls.

– Det jag finner mer slående är skillnaden i läsresultat beroende på elevernas sociala bakgrund, säger han till TT.

Familjen formar

FAKTA

Asien i topp

Land/region/område: Poäng

1. Singapore: 587

2. Hongkong: 573

3. Ryssland: 567

4. England: 558

5. Finland: 549

5. Polen: 549

7. Taiwan: 544

7. Sverige: 544

9. Australien: 540

9. Bulgarien: 540

9. Tjeckien: 540

12. Danmark: 539

12. Norge: 539

De fyra första länderna har signifikant (statistiskt säkerställt) bättre resultat än Sverige. Övriga i listan ovan har resultat som varken är signifikant bättre eller sämre än Sveriges.

Källa: IEA

Han syftar på det internationella mönstret att barn från välutbildade hem, välförsedda med böcker, presterar mycket bättre än barn som kommer från de allra minst privilegierade hemmen. Den poängskillnaden fortsätter att vara mycket stor inom den svenska elevgruppen.

Även Peter Fredriksson på Skolverket understryker skillnaderna mellan elevgrupper.

– Vi är bekymrade på Skolverket över att vi har en segregerad skola och en bristande likvärdighet i skolan. Den här studien bekräftar den bilden vi hade tidigare och förstärker den till och med.

Både Frediksson och Dirk Hastedt pekar också på den fortsatt tydliga resultatskillnaden mellan pojkar och flickor (15 poängs skillnad).

Pojkars sämre läsförmåga är ett välkänt och globalt problem. Kanske bör vi tala om en förlorad generation pojkar, snarare än en förlorad generation pandemidrabbade elever, resonerar Dirk Hastedt:

– När elever går i fjärde klass behöver de kunna läsa bra för att lära sig och utvecklas i alla ämnen. Därför är jag genuint bekymrad över pojkars läsförmåga.

Han påpekar att läsförmågan bygger på ett läsintresse.

– Vi ser särskilt i de nordiska länderna att en stor andel elever inte gillar att läsa. I Sverige handlar det om 35 procent. Intresse, självförtroende och prestation hänger samman, säger Hastedt.