Övriga nyheter

”Sätt press i EU för hållbart energissystem”

DEBATT. Ska vi nå ett slagkraftigt klimatavtal i Paris måste EU visa vägen framåt och inte krampaktigt hålla kvar i de fossila alternativen. Sverige måste trycka på för hållbarhet och minskat beroende av Ryssland, skriver Peter Eriksson och Lise Nordin.

Den 25 februari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en europeisk energiunion med syftet att samla 28 länder i ett mer sammanlänkat energisystem. Vi välkomnar kommissionens intention men vill se en grönare energiunion.

Europa står inför gemensamma utmaningar och lösningarna finns genom mer och bättre samarbete. En välfungerande grön energiunion i Europa kan bli en del av lösningen på flera av våra största utmaningar, dessa handlar framför allt om klimatet, konkurrenskraften och säkerhetspolitiken.

Det är viktigt att Sverige har en konstruktiv röst i sammanhanget för att hela EU ska förbli ledande på förnybart och energieffektivisering. Ska vi nå ett slagkraftigt klimatavtal i Paris måste energiunionen visa vägen framåt och inte krampaktigt hålla kvar i de fossila alternativen. Det är mycket som står på spel

För oss gröna är det självklart att ett europeiskt energisamarbete måste satsa på sol, vatten och vind. Vissa länder, med Polen i spetsen, har istället en vision om en energiunion som handlar naturgas och nya pipelines som endast byter vår beroendeställning från Ryssland till Turkiet och Centralasien.

Den 19-20 mars sammanträder Europas stats- och regeringschefer i Bryssel. Då måste Sverige vara en av de röster som stärker arbetet för en hållbar energiunion snarare än en röst som urholkar eller bygger mer samarbete baserat på fossil energi.

Europas elnät är i dagsläget inte tillräckligt sammanlänkade. Detta försvårar för länder som har överproduktion av el och vill investera i förnybart samtidigt som vissa länder har svårt att förse sina medborgare med den el de behöver. En sammanlänkning av näten är dock något medlemsstaterna oftast inte själva prioriterar och här är det tydligt att EU behövs för att få medlemsstaterna att vakna.

Här föredrar de gröna i Europa en snabbare sammanlänkning än den kommissionen föreslår. Det behövs också en starkare styrning för att få elnäten att fungera över nationsgränserna. Sammankopplingen av näten ger konsumenterna makten att välja, minskar sårbarheten och ökar investeringarna i mer förnybart. Om inte sammanlänkningen av elnätet sker blir det svårare för länderna att investera i förnybart. Ett integrerat nät skapar bättre förutsättningar för solkraft i söder och vindkraft i norr.

Samarbete behövs för att öka EU:s självförsörjning. Varje dag betalar EU mer än en miljard euro för import av olja, gas och kol. 1990 importerade vi 62 procent av vår energi; 2008 var motsvarande siffra 75 procent. Utvecklingen har gått åt helt fel håll. Med ökat beroende av bland annat Ryssland behöver energioberoendet prioriteras högre.

Den billigaste och snabbaste lösningen för att bryta EU:s beroende av olja, uran och rysk gas är att satsa på produktion av förnybar energi. Men om energioberoende blir den enda ledstjärnan för energiunionen kan det bli en union bestående av skiffergas, kol och kärnkraft. Här behöver fler länder göra de gröna sällskap och bli aktivare för att energiunionen inte bara blir en union för energi utan också en union för klimatet.

EU-kommissionen drar slutsatsen att förnybart och energieffektivitet kan bidra till ett väsentligt minskat energiberoende som dessutom bidrar till ett stabilare elpris, jobb och tillväxt.

Det är viktigt att kommissionens översyn av energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda 2016 vågar föreslå åtgärder som gör oss mer effektiva och oberoende.

Historien har visat att EU antar ambitiösa mål som inte blir verklighet, därför måste energiunionens arbete verkligen följas upp. Avgörande är också att någon ges mandatet att följa upp de beslut som fattats. Energiunionen måste ge en myndighet verktyg och mandat för att se till att energibolag och de aktörer som äger näten faktiskt efterlever de beslut europaparlamentet och medlemsstaterna enas om.

EU har en myndighet (ACER) vars uppdrag i dag består i att koordinera arbetet för alla nationella energiinspektörer (i Sverige Energimarknadsinspektionen). ACER:s roll behöver stärkas genom energiunionen så att de ges mandat och resurser att följa upp att energiunionen faktiskt efterlevs och att den gemensamma energimarknaden fungerar.

Eftersom styrningen är viktigt för att det inte bara ska bli prat är det välkommet att kommissionen föreslår en förstärkning av ACER:s uppdrag och befogenheter.

Kommissionens förslag till energiunion är välkomnat. Nu följer en debatt mellan EU:s medlemsländer och mellan de olika partierna i EU-parlamentet. Vi hoppas på en konstruktiv diskussion där både Europaparlamentet och den svenska regeringen kan bli progressiva röster som arbetar för en grön energipolitik. Alternativet är att vi bevarar status quo och att nya investeringar går till ännu mer fossil gas och kol.

Peter Eriksson, Europaparlamentariker, Miljöpartiet

Lise Nordin, Miljöpartiets Energipolitiska talesperson