Ibrahim Baylan: Sverige ska ha 100 procent förnybar energi

2014-11-18 05:30  
Goda förutsättningar. Energiminister Ibrahim Baylan anser att Sverige har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion. ”Vi har ett land där det blåser mycket och kuster med grunt vatten som lämpar sig för havsbaserad vindkraft. Vi har också en stor teknisk kunskap vad gäller energieffektivisering”, säger han. Foto: Jörgen Appelgren

Han hoppas på havsbaserad vindkraft och blocköverskridande samtal. Men vill inte säga hur många reaktorer som ska stängas. Eller när. Ny Teknik möter nya energiministern Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan (S) har en plan. Som energiminister vill han skapa en energikommission ”för blocköverskridande samtal” som det står på regeringens hemsida.

– Kommissionen är viktig för att skapa långsiktiga och stabila lösningar på energiområdet. Just stabiliteten är viktig för industrin och jobben, säger han.

Inbjudan till blocköverskridande samtal har dock stött på patrull. I en färsk debattartikel i Ny Teknik skriver Folkpartiets partiledare Jan Björklund att samtalen ”blir meningslösa” om Miljöpartiet redan bestämt att lägga ner kärnkraftsreaktorer.

Björklund syftar på miljöminister Åsa Romsons uttalanden om att flera reaktorer kommer att stängas under den här mandatperioden.

– Det är en bedömning som miljöministern gjort. Men jag har ingen anledning att göra det. Vad jag kan säga är att regeringen inte aktivt kommer att lägga fram förslag i riksdagen om stängningar av några reaktorer, säger Ibrahim Baylan och fortsätter:

– Det är välkänt att en del mindre reaktorer haft lönsamhetsproblem. Men det är upp till marknaden att avgöra om man ska fortsätta. Vad regeringen kommit fram till är att vi ska skärpa säkerhetskraven för kärnkraftsverken och att kärnavfallsavgiften höjs. Det är åtgärder som ska genomföras under den här mandatperioden.

Men är det inte problematiskt om till exempel Jan Björklund tycker att samtalen är meningslösa?

– Nej, inte alls. Om man bjuder in till blocköverskridande samtal så kommer alla med olika uppfattningar. Det ingår i en förhandling.

Det är inte klart än när kommissionen kan inleda sitt arbete. Ibrahim Baylan säger att det ska ske så fort som möjligt.

– Min och regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering, och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Är det möjligt?

– Ja, det tror jag. Det händer så mycket på energiteknikområdet. Men jag vill inte ge några årtal. Det är en fråga för kommissionen att titta på. Det är viktigt att göra en ordentlig och saklig analys för de närmaste 30 till 40 åren.

En av de största utmaningarna framöver handlar enligt energiministern om att skapa en trygg energibalans under omställningen till de förnybara energikällorna, alltså att det hela tiden måste råda en balans mellan energiproduktion och energianvändning.

Det är också något som Svenska Kraftnät påpekat. Om Sveriges äldsta reaktorer stänger kommer produktionsunderskottet av energi att öka i södra Sverige. En sådan situation kan inte ”bemästras endast med ökad förbrukarflexibilitet och ökad vindkraftsproduktion” som myndigheten skriver i ett remissvar.

– Vi kommer inte ifrån det faktum att det finns problem med energibalansen vad gäller de förnybara energikällorna. Vi råder inte över vinden och solen, säger Ibrahim Baylan om utmaningen och fortsätter:

– Det vore bra med ett genombrott vad gäller lagringsmöjligheterna för förnybar energi. Men jag tror också mycket på att jämna ut energianvändningen över dygnet. Vi har helt andra möjligheter till smart styrning i dag än tidigare. Tekniken finns men vi har inte tillgodogjort oss den ännu. Det handlar bland annat om möjligheten att styra uppvärmning och ventilation. Det gör att vi kan undvika förbrukningstoppar på morgnar och kvällar.

Ska elcertifikatsystemet utökas?

– Ja. Det installerades av den förra socialdemokratiska regeringen och har vårdats av alliansen. Bara det talar för att det är ett bra system eftersom investerare vill ha en stabilitet. Vi vill utöka systemet.

Miljöpartiet har före valet sagt att all el- och värmeproduktion i Sverige ska vara helt förnybar 2030. Är det något du kan köpa?

– Det vi har kommit överens om i regeringen är att ställa upp ett mål om ökad förnybar elproduktion till 30 TWh till 2020 och att vi ska lägga fast ett mål för 2030.

För att nå det utsatta målet 2020 hoppas Ibrahim Baylan mycket på vindkraften.

– Regeringen kan här underlätta för att processerna ska bli smidigare. Det gäller bland annat konflikter med markägare. Vi tittar också på hur vi kan stödja möjligheterna till havsbaserad vindkraft. Här finns en potential som vi inte utnyttjat, säger han.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Elcertifikat

  • Ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el som funnits i Sverige sedan 2003. För varje producerad MWh förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Producenterna kan sälja certifikaten och på så sätt få in en extra intäkt, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är främst elleverantörer med kvotplikt.
  • Om den kvotpliktige är elleverantör, tar denne ut sin kostnad för certifikaten via elräkningen.
  • Energikällor som berättigar till elcertifikat är vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi, torv i kraftvärmeverk, biobränslen och i viss mån vattenkraft.

Källa: Energimyndigheten.

Tre nyheter från Ibrahim Baylan

Den nya regeringen har sedan bildandet aviserat en rad nyheter som berör energiområdet. Här är ett urval:

  • Skatterabatt för solel. Solcellsägare ska få 60 öre per kWh i skatterabatt för den överskottsel som matas in på elnätet. Taket för avdraget är satt vid 30 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar 18 000 kronor i rabatt.
  • 400 miljoner kronor till solel. År 2009 infördes ett statligt stöd för att installera solceller. I dag kan man få bidrag på upp till 35 procent av kostnaden, eller som mest 1,2 miljoner kronor. Nu föreslår regeringen att potten ska utökas med 100 miljoner kronor. Summan ska fördelas på de kommande fyra åren.
  • En ny energikommission. I kommissionen ska det föras blocköverskridande samtal, om långsiktiga behov och lösningar på energiområdet.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer