Karriär

Skaffa rätt verktyg för viktiga beslut

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. När vi ska fatta viktigare beslut som till exempel ta ett visst jobb eller inte, byta karriärspår eller starta eget kan vi lätt hamna i limbo.

Publicerad

Vi väger för och emot, samlar mer och mer information, vi pratar med andra – och ändå kommer vi inte fram till beslutet. Eller så drabbas vi av ”information overload”, hjärnan blir matt och vi fattar beslut som går lite för fort – bara för att bli av med dilemmat.

För att inte det känslostyrda systemet i hjärnan ska få spela en alltför dominant roll i beslutsfattande kan det vara bra att ha några verktyg och metoder som hjälper till att sortera tankarna.

Grafiska verktyg är bra att använda både på egen hand och tillsammans med några andra. Det är bättre att skriva ner och rita upp än att bara ha funderingarna i huvudet. Det blir lätt osortererat annars.

Beslutsverktyg och beslutsmetoder

1) Definiera en beslutsprocess     

En beslutsprocess är sällan linjär, den hoppar hit och dit, den kommer att gå fram och tillbaka mellan de olika stegen i den här föreslagna processen.

En av fördelarna med en process är en tydlighet kring var man befinner sig. Om en grupp ska arbeta fram ett beslut så ska olika personlighetstyper samsas. Men någon kommer tycka att vi redan är beslutsklar, någon annan att vi är på ”samla fakta”. En överenskommen process skapar då samsyn gällande var vi är.          

Steg 1: Tydliggör beslutet du ska fatta tillsammans med det mål det ska bidra till. Definiera omfattning och ramar. Tydliggör målet.

Steg 2: Samla information och fakta. Samla så mycket som du tycker är rimligt med tanke på tillgänglig tid och din möjlighet att bearbeta informationen. Du kommer aldrig få all fakta, ett visst mått av osäkerhet och risk finns i alla beslut.

Steg 3: Formulera alla tänkbara alternativ, även alternativet ”göra inget”. Försök även hitta alternativ som du inte tänkt på, lite ”wild and crazy”.

Steg 4: Bedöm varje alternativ, lista de positiva och negativa sidorna hos varje vägval. Om det finns frågetecken som måste rätas ut, notera även dem.

Steg 5: Gör en riskbedömning av varje alternativ. Det finns alltid en risk i alla beslut, men du kan så långt som det är möjligt ändå göra en bedömning av de risker du kan se och kanske eliminera några riskfaktorer.

Steg 6: Fatta beslutet!

2) Helikopterperspektivet

När du befinner dig i ett läge där du funderar på vad ”vad vill jag egentligen?”, då kan det löna sig att lyfta blicken och betrakta det hela lite ovanifrån och rita upp några olika alternativa vägar.

Namnge gärna vägarna på något kreativt sätt och fundera sedan på vad till exempel ”samma spår” eller ”drömmen” skulle kunna innebära. Skriv ner det som kommer upp.

3) Kraftfältsanalys

Kraftfältsanalysen, eller ”Force Field Analysis”, är ett klassiskt ingenjörsverktyg.

I mitten beskriver du själva beslutet. På vänstra sidan sätter du upp krafter som har en positiv påverkan. Gör pilarna så långa som du tycker kraften är stark. På högra sidan finns krafter som har en negativ påverkan. 

Summera pilarnas längder och jämför totalerna. Vad kan det säga om beslutet?

Kan det finnas någon kraft som du kan öka eller minska så att totalerna får en annan påverkan?

4) Perspektivmetoden

Ett sätt att få nya idéer eller ingångar till ett beslut eller problem är att se det ur olika perspektiv. Du ställer dig i någon annans skor och betraktar frågeställningen ur den personens synvinkel.

Du kan också använda tids- eller händelseperspektiv för att få uppslag. I figuren ovan har du några olika tänkbara perspektiv, men du kan självklart fylla dem med andra.

5) Vikta för – och nackdelar

När du ska välja mellan ett par olika alternativ är en klassisk metod att göra plus- och minuslistor, men den metodiken går att raffinera.

Du gör det genom att

1) Lista de egenskaper/faktorer som är viktiga för beslutet. Det kanske är lön, geografiskt läge, storlek, värderingar och image.

2) Sätt en vikt 1 – 5 beroende på hur viktig respektive faktor är för dig.

3) För dina olika alternativ som du ska utvärdera, bedöm på en skala 1-5 hur väl respektive alternativ lever upp till din förväntan gällende de olika faktorerna i punkt 1. 5 står för mycket bra, 1 för inte alls bra.

4) För respektive alternativ och faktor, multiplicera vikten med din rating.  Summera för de olika alternativen och jämför totalerna. Så om du satte 5 på geografiskt läge och du sedan bedömde att alternativ A levde upp till dina önskemål till 100 procent, då får det alternativet 5 x 5 = 25 poäng på den faktorn.

Checklista ”Beslutsverktyg”

– När du står inför ett knepigt beslut hjälper det att använda någon metodik för att sortera tankarna. Skriv, rita, gör kartor – men håll inte alla tankarna bara i huvudet. Det kan lätt bli lite överväldigande då.

– För att sortera upp mellan det du verkligen vet, fakta, och det du antar, gissningar, kan det vara bra att ställa sig frågan ”Vad är det jag med säkerhet vet och vad antar jag?” och sedan frågan ”Vad är det jag inte vet men behöver ta reda på?”

– Använd gärna ett bollplank. Att få sätta ord på sina funderingar brukar hjälpa till att göra tanken klarare. Ibland kommer man på lösningen medan man pratar.