Fordon

VTI leder nytt kunskapscentrum om buller

Ett kunskapscentrum om buller, det har VTI fått uppdrag att driva. Foto: Johan Fredriksson
Ett kunskapscentrum om buller, det har VTI fått uppdrag att driva. Foto: Johan Fredriksson

VTI har fått i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. De ska utveckla mät- och beräkningsmetoder för trafikljud utomhus och ge myndigheterna stöd kring bullermätning.

Publicerad

Statens väg- och transportforskningsinstitut kommer driva nya Kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mät- och beräkningsmetoder utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning. Centralt är att utveckla den internationella bullerberäkningsmetoden Cnossos-EU.

– Det handlar om att anpassa det europeiska systemet efter svenska förhållanden. Bland annat är vår vägbeläggning gjord för dubbdäck och innehåller mer sten, vilket gör den lite bullrigare, säger Anders Genell, doktor i akustik och forskare vid VTI.

Enligt förordningen för omgivningsbuller (2004:675) ska buller kartläggas i alla kommuner med mer än 100 000 invånare och vid större vägar, järnvägar och flygplatser. Den tillåtna ljudnivån vid husfasader ligger på 55 decibel, men det är inte så enkelt som att sätta upp en mätare på väggen. Mätmetoderna är tämligen komplexa. Ljudnivåerna samlas in vid vägen och sedan beräknas hur ljudvågorna studsar och absorberas av omgivningen.

– Det är ett säkrare sätt för att kolla hur överföringen av ljud påverkas, och många som exponeras över ett stort område. Och man kan mäta över lång tid, säger han.

Höga ljudnivåer handlar inte bara om komfort – man måste även väga in hälsoeffekter. Det är medicinskt dokumenterat att buller får hundratals svenskar att dö i förtid varje år. De drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar till följd av de stressfaktorer som störande ljud skapar. Och det gäller inte bara i äldre fastigheter.

– Även i välisolerade hus kan det vara svårt att utestänga de låga frekvenserna. Det handlar om de mullrande toner som exempelvis skapas av tunga lastbilar och tåg. Studier har visat att de här lågfrekventa ljuden har en speciellt stor inverkan på barn i skolmiljö, säger Anders Genell.

Till detta kommer kostnadsperspektivet i form av den negativa inverkan som buller har på värdet hos fastigheter.

VTI ska även bistå med anvisningar när det ska tas fram källdata för mindre vanliga bullerkällor som motorsport, skjutbanor och vindkraft. En annan del av uppdraget består i att vara internationellt expertstöd för berörda myndigheter vid samverkan om mät- eller beräkningsmetoder för buller.

Verksamheten kommer bedrivas av forskare inom VTI och av personer på uppdrag av VTI, i nära samarbete med uppdragsgivarorganisationerna. Ett nordiskt samarbete har påbörjats för att undersöka möjligheterna för gemensam anpassning av Cnossos-EU till nordiska förhållanden.

VTI:s nya uppdrag kommer från Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Projektet kommer pågå minst till och med år 2020. Ambitionen är att det därefter ska drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete.