Fordon

Stora utsläpp från elbilarnas batterier

Enorma förhoppningar knyts till elbilar som lösningen på bilbranschens klimatproblem. Men elbilarnas batterier är miljöbovar vid tillverkningen. Flera ton koldioxid har släppts ut, redan innan batterier lämnar fabriken.

Publicerad

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten undersökt litiumjonbatteriers klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Det är batterier avsedda för elbilar som ingår i studien. De båda författarna Lisbeth Dahllöf och Mia Romare har gjort en metastudie, det vill säga gått igenom och sammanställt befintliga studier.

Rapporten visar att batteriproduktionen ger upphov till utsläpp av 150-200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerat batteri. Forskarna har inte studerat enskilda bilmärkens batterier, hur just dessa producerats eller vilken elmix de använder. Men om vi för förståelsen av batteristorlekens betydelse tar ett exempel: Två vanliga elbilar på marknaden, Nissan Leaf och Tesla Model S, har batterier på cirka 30 kWh respektive 100 kWh.

Redan när man köper bilen har alltså utsläpp skett motsvarande cirka 5,3 ton respektive 17,5 ton, för batterier av dessa storlekar. Siffrorna kan vara svåra att relatera till. Som jämförelse kan nämnas att en resa för en person tur- och retur från Stockholm till New York med flyg orsakar utsläpp på drygt 600 kilo koldioxid, enligt FN-organisationen ICAO:s beräkningsmodell.

En annan slutsats i studien är att omkring hälften av utsläppen uppstår vid råvaruframställningen och hälften vid produktionen av själva batteriet i fabriken. Själva gruvbrytningen står bara för en mindre del på mellan 10-20 procent.

Läs mer:

Beräkningen är gjord utifrån antagandet att elmixen som används i batterifabriken består till drygt hälften av fossil kraft. I Sverige består kraftproduktionen till övervägande del av fossilfri kärn- och vattenkraft varför lägre utsläpp hade kunnat uppnås.

Studien kommer också fram till att utsläppen växer näst intill linjärt med batteristorleken, även om det är knapert med data på det området. Det innebär alltså att ett batteri av Tesla-storlek bidrar med drygt tre gånger så mycket utsläpp som det av Nissan Leaf-storlek. Det är ett resultat som förvånade Mia Romare.

Mia Romare, IVL Svenska miljöinstitutet. Foto: Privat
Mia Romare, IVL Svenska miljöinstitutet. Foto: Privat

– Det borde ha varit mindre linjärt eftersom elektroniken som används inte ökar i samma omfattning. Men själva battericellerna är så pass påverkande så som produktionen ser ut i dag, säger hon.

– En slutsats är att man inte ska köra runt med onödigt stora batterier, säger Mia Romare

Författarna betonar att en stor del av studien har handlat om att ta reda på vilka data som finns tillgängliga samt ta reda på vilken kvalitet de håller. De har i många fall tvingats konstatera att det är svårt att jämföra befintliga studier med varandra.

Lisbeth Dahllöf, IVL Svenska miljöinstitutet. Foto: Privat
Lisbeth Dahllöf, IVL Svenska miljöinstitutet. Foto: Privat

– Vi har blivit frustrerade, men det är också en del av resultatet, säger Lisbeth Dahllöf.

Kollegan Mats-Ola Larsson på IVL har gjort en beräkning av hur länge man behöver köra en bensin- eller dieselbil innan den har släppt ut lika mycket koldioxid som batteritillverkning har orsakat. Resultatet blev 2,7 år för ett batteri i samma storlek som Nissan Leaf och 8,2 år för ett batteri av Tesla-storlek, baserat på en rad antaganden (se faktaruta här nedanför).

– Det är jättebra att företag och myndigheter inför ambitiösa miljöpolicys och köper in klimatsmarta bilar. Men dessa resultat visar att man bör tänka på att inte välja en elbil med större batteri än nödvändigt, säger han och påpekar att också politiker bör ta till sig detta vid utformningen av styrmedel.

En självklar del att titta på vid livscykelanalyser är återvinningen. Rapportförfattarna konstaterar att det som kännetecknar batterier är bristen på densamma, eftersom det inte finns något ekonomiskt incitament att skicka batterierna till återvinning samt att volymerna fortfarande är små.

Kobolt, nickel och koppar återvinns men inte energin som krävs för att tillverka elektroderna, säger Mia Romare och påpekar samtidigt att poängen med återvinning är resurshushållning snarare än minskning av koldioxidutsläpp.

Peter Kasche från rapportbeställaren Energimyndigheten lyfter fram det nära på linjära sambandet mellan batteristorlek och utsläpp som viktigt.

Peter Kasche, Energimyndigheten. Foto: Johan Wingborg
Peter Kasche, Energimyndigheten. Foto: Johan Wingborg

– På något sätt får man verkligen se till så att man optimerar batterierna. Man bör inte köra runt med en massa kilowattimmar i onödan. I en del fall kan en plug in-hybrid vara det optimala, i andra fall ett rent batterifordon.

Så räknade IVL

Mats-Ola Larsson har gjort ett antal antaganden vid beräkningen av att utsläppen från ett batteri av Nissan Leafs storlek respektive ett batteri av Teslas storlek tar 2,7 respektive 8,2 år att ”köra ihop till” med en vanlig bensin- eller dieselbil:

Medelvärdet av utsläpp för nya svenska bilar 2016 var 126 gram koldioxid per kilometer. Det värdet har korrigerats till 130 för att några av bilarna som klassas som elbilar är laddhybrider, som ibland körs på fossila bränslen.

Samtidigt antas bensin och diesel ha 18 procent förnybara drivmedel, vilket påverkar utsläppen.

Medelkörsträckan per år är 1 224 mil enligt Trafikanalys.