Fordon

Asbest tar forskarfartyg till skroten

Argos, snart i skärbrännarnas våld. Foto: HaV
Argos, snart i skärbrännarnas våld. Foto: HaV

Havsforskningsfartyget Argos har sålts för skrotning hos ett danskt varv efter upptäckten av asbest ombord.

Redan hösten 2011 beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skrota undersökningsfartyget Argos efter att man upptäckt asbest ombord. Nu är alla tillstånd klara för export till Grenå i Danmark där ett skrotningsföretag tar hand om fartyget.

Därmed saknar Sverige ett eget undersökningsfartyg som kan utföra nationell miljöövervakning på öppet hav. Argos var Sverige enda oceangående forskningsfartyg. Regeringen gav Sjöfartsverket i uppdrag att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg, och utredningens förslag bereds nu vid regeringskansliet.

Enligt Stefan Rehnström, controller vid avdelningen för verksamhetsstyrning på HaV, kan Sverige dock inventera fiskebestånd, bedriva miljöövervakning och göra sedimentkarteringar även utan Argos.

- Vi har idag möjlighet att köpa in dessa tjänster från andra håll. SMHI bedriver miljöövervakning och inventering av fiskbestånd köper vi in från Danmark. Dock är vi hänvisade till när de har tid och möjlighet att genomföra undersökningarna, vilket kan vara en risk eftersom vi har vissa rapporteringskrav på oss från olika myndigheter.

Stefan Rehnström ser ingen kortsiktig miljömässig risk med att inte kunna bedriva verksamheten i egen regi. Önskemålet är dock att få ett nytt fartyg som förses med modern utrustning för framtida undersökningar. Att färdigställa ett sådant fartyg kan ta upp till fem år från det att beslutet fattats.

Den tekniska utrustning som idag finns på forskningsfartyget följer med i försäljningen. Inget tas om hand för fortsatt verksamhet i Sverige. Troligen säljs utrustningen vidare av det danska skrotningsföretaget, tror Stefan Rehnström.

Lilian Lundgren