Opinion

”Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare”

DEBATT. En gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster växer fram. Sverige har goda förutsättningar att bli en av omställningens stora vinnare, skriver Lars Zetterberg, IVL och Filip Johnsson, Chalmers.

Det krävs omvälvande förändringar av produktions- och energisystemen om Sverige ska klara klimatmålet. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Carbon Exit har identifierat nio områden som bedöms vara avgörande för om vi ska nå målet och göra Sverige till ett föregångsland i klimatomställningen.

Vi har 27 år på oss att uppnå riksdagens mål om att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med minst 85 procent till år 2045. Mycket av tekniken som ska ta oss till ett fossilfritt Sverige är redan känd. Stora delar av näringslivet, kommuner och myndigheter ställer sig bakom klimatmålen. Människor är oroade över klimatförändringarna och det verkar finnas en stor acceptans för nya styrmedel och innovationer.

Men trots de goda förutsättningarna såväl tekniskt, ekonomiskt som acceptansmässigt har vi under de senaste elva åren bara lyckats minska utsläppen med drygt två procent om året. Utgår vi från konsumtionsbaserade utsläpp, däribland utrikes flygresor, är utsläppsnivåerna nästan helt oförändrade. För att nå klimatmålet till 2045 måste utsläppen i Sverige framöver minska med drygt fem procent per år.

Olika samhällsaktörer måste tillsammans ta ett helhetsgrepp och beskriva de utvecklingsvägar som kan leda till nära nollutsläpp – och det måste ske snabbt! Inom Mistra Carbon Exit ser vi följande punkter som helt centrala för att Sverige ska nå sitt klimatmål och bidra till Parisavtalet om att jordens uppvärmning ska begränsas till väl under 2 grader:

• Det behövs transformativa förändringar av produktions- och energisystemen. Man kan komma långt med gradvisa förändringar som bränslebyten, energieffektivisering eller lättare konstruktioner i byggnader. Men för att nå hela vägen behövs transformativa förändringar som genomsyrar hela samhället – från hur vi transporterar oss, till hur vi tillverkar basmaterial och hur vårt energisystem ser ut.

• Utsläppen från stål- och cementproduktionen måste minska radikalt. Stål- och cementproduktionen står för hälften av industrins och cirka 16 procent av Sveriges utsläpp. Att radikalt minska dessa utsläpp leder till betydande kostnadsökningar för producenterna, men vår analys visar att priset på slutprodukten endast ökar med cirka en halv procent. Vi måste därför hitta nya innovativa styrmedel och finansieringsformer för de nödvändiga investeringarna.

• Det behövs kompletterande styrmedel för den ”handlande sektorn”. Priset för att släppa ut ett ton koldioxid inom EU:s handelssystem förväntas öka till 25-35 euro. Men det räcker inte för att skapa incitament för ny teknik som minskar utsläppen i linje med det svenska klimatmålet. Det behövs kompletterande åtgärder inom exempelvis stål- och cementsektorerna. Genom EU:s nya regelverk, med annullering av utsläppsrätter, kan svenska åtgärder leda till att de totala utsläppen i EU minskar.

• Kommunerna bör upprätta gröna transportplaner. Med den ökade urbaniseringen är det viktigt att kommuner och städer upprättar gröna transportplaner som ligger i linje med klimatmålen. Dessa transportplaner kombinerar ny teknik, nya mobilitetslösningar och stadsutveckling med ökad tillgänglighet för flera olika transportslag. Planerna kan minska trafikträngsel, samt stadsförtäta utan att tillföra mer biltrafik.

Dessutom kommer forskningsprogrammet att fokusera på:

• nya styrsystem och affärsmodeller

• hur man kan minimera konsekvenserna för andra hållbarhetsmål

• att offentliga beställare får en central roll

• ett flexibelt förnybart elsystem

• att självkörande fordon styrs mot minskad klimatpåverkan.

Parisavtalet banar väg för en massiv global omställning mot en fossilfri värld. Om världen följer avtalet uppstår en gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster. Länder och kommuner som går före står väl rustade, och företag som utvecklar den nya tekniken kommer att skörda exportframgångar. Sverige har goda förutsättningar att bli en av klimatomställningens stora vinnare. Om ingen vågar gå före blir vi alla förlorare.

Mistra Carbon Exits programledning:

Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola