Opinion

”Låt inte de smutsiga bilarna slippa undan”

Tord Fornander, ordförande för den svenska bilbesiktningsbranschens organisation Swetic.
Tord Fornander, ordförande för den svenska bilbesiktningsbranschens organisation Swetic.
Åke Sjödin, utsläppsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Åke Sjödin, utsläppsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister.
Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister.

DEBATT. 5 000 människor i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Samtidigt vill Transportstyrelsen försämra kontrollerna av bilarnas utsläpp.Tre av fyra smutsiga bilar kommer slippa igenom, enligt Tord Fornander, Swetic, Åke Sjödin, IVL, och Johanna Grant, Gröna Bilister.

Sverige är en ambitiös miljö- och klimatnation och det finns en politisk vilja att ligga i framkant. Därför är det förvånande att regeringen nu låter Transportstyrelsen gå vidare med sitt förslag om ändrade föreskrifter för den regelbundna kontrollbesiktningen. Detta riskerar att leda till ökade miljöskadliga och hälsovådliga utsläpp från biltrafiken.

Moderna bilar har avancerad motorstyrning och avgasrening för att klara gällande utsläppskrav och minimera bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Det övervakas genom bilens inbyggda diagnossystem, så kallade omborddiagnossystem, OBD. Det är kontrollen av dessa system som Transportstyrelsen vill försämra.

Förslaget innebär en förändring av vad som ska kontrolleras genom bilens OBD-kontroll i samband med besiktning av bilar och föreslås träda i kraft 20 maj 2018. Om Transportstyrelsens nya föreskrift inte ändras innebär det att tre av fyra bilar som i dag underkänns vid OBD-kontrollen i stället kommer att godkännas, trots identifierade fel som medför risk för ökade utsläpp.

Transportstyrelsen menar att deras nya föreskrifter inte försämrar miljökontrollerna. Vi delar inte den bedömningen. Med myndighetens nya regler kommer man vid besiktning inte längre underkänna fel som fordonets egna system identifierat.

Den enda miljökontroll som kommer göras av dieselbilar är kontroll av motorelektroniklampans funktion. Samtidigt sker en kraftig höjning, i vissa fall en fördubbling, av hur mycket utsläpp som accepteras från dieselbilar. I spåren av dieselgate borde i stället dieselbilar kontrolleras mer effektivt.

Vi ställer oss mycket kritiska till den nya föreskriften och ifrågasätter hur den kan ligga i linje med regeringens klimat- och miljöpolitik.

Förslaget har kritiserats av bland andra Naturvårdsverket som i stället vill skärpa kraven. Trots det väljer Tranportstyrelsen att gå vidare. Det är skadligt för klimatet, för miljön och för människors hälsa.

En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. IVL har också i flera projekt mätt hur mycket bilar släpper ut under verkliga trafik- och väderförhållanden. Resultaten visar att utsläppen av kväveoxider från moderna dieselbilar kan vara mycket högre i verkligheten än vad de är i laboratoriemiljö. Det behövs därför bättre uppföljning även när bilarna är i bruk.

Kontrollbesiktningen är ett väl inkört, enkelt och kostnadseffektivt verktyg för att löpande kontrollera bilarnas skick. Ju fler bilar med defekt motorstyrning eller avgasrening som åtgärdas eller byts ut, desto snabbare kan utsläppen av luftföroreningar minska. Men då måste regelverket vara relevant, följa den tekniska utvecklingen och höja, snarare än sänka, miljökraven.

  1. Sverige ska vara pådrivande på EU-nivå för skärpta gränsvärden för utsläpp. Under 2016 fattade EU beslut om strängare nationella tak för miljö- och hälsoskadliga utsläpp. Direktivet ska vara infört i svensk lagstiftning i maj nästa år. Tyskland har utöver detta på egen hand kraftigt skärpt sina miljökrav vid besiktning medan Sverige verkar välja en helt annan väg och i stället försvaga miljökontrollerna. Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller det globala klimatarbetet. Samma strategi borde gälla även för besiktningspolitiken.
  2. Relevanta miljökontroller behöver upprätthållas och utvecklas. Regeringen behöver sätta stopp för försämringar av dagens regelverk och i stället utveckla fordonskontrollerna. Åtgärder som skulle innebära markant försämrade miljökontroller av svenska personbilar skulle leda till ökade utsläpp från vägtrafiken. Säkerställ att fordon kontrolleras kontinuerligt under sin livstid och att bilar som släpper ut för mycket inte tillåts passera besiktningen.
  3. Stoppa försämringen av OBD-kontrollen. Transportstyrelsens förslag om försämrade OBD-kontroller kommer leda till mer utsläpp. Förlorare är klimatet, miljön och människors hälsa. Vi och många andra ifrågasätter syftet med förändringen. Regeringen behöver snarast stoppa Transportstyrelsens planer.

För att transportsektorn ska kunna bidra till de politiska målsättningarna om minskade utsläpp borde fler miljöskadliga fordon underkännas vid besiktning – inte färre.

Viljan, tekniken och kompetensen att skärpa klimat- och miljöarbetet finns. Nu måste regeringen och inte minst miljöminister Karolina Skog och infrastrukturminister Tomas Eneroth ta ansvar.

Tord Fornander, ordförande för den svenska bilbesiktningsbranschens organisation Swetic

Åke Sjödin, utsläppsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister