Opinion

”Gör om förslaget som stryper gasnätet”

DEBATT. Vi har lösningar som ger snabb omställning, men vi kräver långsiktiga förutsättningar. Därför behöver regeringen göra om förslaget till regelverk för gasnäten, skriver Lars Gustafsson och Lars Frithiof, Swedegas.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Klimat- och energipolitiken är en viktig del av tillverkningsindustrins export, både när det gäller pris och klimatprestanda för produkterna. För Sverige, som litet och omvärldsberoende land, behöver därför varje liten del av den nationella politiken ses i detta perspektiv.

I veckan väntas regeringen fatta beslut kring intäktsramar för gasbranschen som kan få omfattande konsekvenser. De beslut om investeringar i vårt energisystem som sker i dag, definierar våra exportmöjligheter i morgon.

Svensk stålindustri tillverkar exempelvis världsunikt lätt, starkt och hållfast stål. Stål som används i bland annat bilar som tack vare sin låga vikt släpper ut mindre koldioxid. En annan stor skillnad för det globala klimatet är det faktum att tillverkningen sker med internationellt sett små utsläpp. Vi exporterar produkter med ett hållbart energivärde.

Nästa stora steg ligger i en övergång från olja och kol till gas i krävande produktionsprocesser. I ett första steg med hjälp av flytande naturgas, LNG. När industrin ges möjlighet att ersätta olja med gas innebär det direkt koldioxidminskningar med 20-25 procent.

Investeringar i terminaler för LNG och regionala gasnät är dessutom den enda vägen för att den i dag fossila energianvändningen ska bli biobaserad. Genom regionala nät stimuleras produktion av biogas som garanteras en avsättning vilket leder mot åtaganden från Swedegas och gasbranschen om 100 procent förnybart 2050.

När Anna-Karin Hatt talade vid presentationen av World Energy Outlook den 11 december var precis detta hennes budskap ”nya kablar och rörledningar som byggs i dag måste kunna transportera ren och förnybar energi i framtiden. Exempelvis, en rörledning som transporterar naturgas idag ska byggas så att den kan användas för biogas i morgon”. Allt i syfte att nå det tydliga målet om 50 procent förnybart 2020.

Mot bakgrund av detta uttalande är det förvånande att den möjlighet som gasen innebär inte tydliggörs i energi- eller klimatpolitiken. Lika förvånande är det att regeringen är på väg att införa regleringar för gasmarknaden som försvårar utbyggnaden av regionala nät.

Dels krävs att regeringens kommande strategi för att nå klimatmålet om noll nettoutsläpp av koldioxid 2050 innehåller ett tydligt perspektiv med gasens roll som framtidsbränsle. I Naturvårdsverkets underlag ges ingen sådan signal, tvärtom tror man att industrins utsläpp ska vara oförändrade till år 2040 då koldioxidlagring ska vara en teknik redo för användning.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Men varför skjuta möjligheterna framför oss? Få vill ställa allt hopp till en teknik som i dagsläget är under utveckling och dyr. Vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft och miljöprofil redan i dag.

Dels krävs att regeringens politik stimulerar infrastrukturinvesteringar. Det handlar om LNG-terminaler som möjliggör tillgång också för en sjöfart i omställning, gasledningar som kopplar ihop industrier med terminaler och produktion av biogas. En utveckling som nu planeras och sker regionalt i Skåne, Mälardalen och Gävleregionen där ny sysselsättning också blir följden.

I dagsläget bereds dock förslag till förordning för gasnäten som enligt en enig bransch skulle försvåra nya investeringar och utveckling av nya marknader för såväl natur- som biogas. Detta genom att nya beräkningsmetoder för kapitalkostnader skulle innebära att tariffer ökar för nyinvesteringar.

Sammantaget kan marknaden bli den drivkraft för den gröna resa som centerpartiet uttalat i sitt idéprogram där det står att man avser ”mobilisera marknadsekonomins fulla omvandlingstryck för att finna de lösningar som gör omställningen snabb”.

Vi har lösningar som ger en snabb omställning, men vi kräver långsiktiga investeringsförutsättningar. Därför behöver regeringen göra om förslaget till regelverk för gasnäten.

Utan nödvändig infrastruktur kommer vi begränsa tillgången och därmed konverteringen från olja samt minska konkurrenskraften internationellt.

Men dyrast är kanske den politiska förlusten när koldioxidmålen försvåras och andra miljökrav blir dyrare att nå.

Lars Gustafsson, vd Swedegas och Lars Frithiof ordförande Swedegas.