DEBATT

”Bristande techundervisning är ett hot mot jämställdheten”

DEBATT. Andelen kvinnor som jobbar inom it/tech har knappt förändrats under de senaste tio åren. Få säger sig också har lärt sig om ämnet i skolan. Om inte skolans undervisning blir bättre riskerar det att få allvarliga konsekvenser för jämställdheten i samhället, skriver aktörer i it-branschen.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I ett decennium har Insight Intelligence genomfört riksomfattande undersökningar om hur kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år ser på it/tech som bransch och yrke. När vi började genomföra undersökningarna 2015 användes främst begreppet ”it”, vilket numer oftast benämns som tech, varav vi använder oss av båda begreppen. 

Årets undersökning visar att i stort sett lika få unga kvinnor idag uppger att de arbetar med it/tech (6 procent) som för tio år sen (4 procent). När allt fler rekommendationer och beslut automatiseras i vår vardag om räntor, försörjningsstöd, försäkringspremier med mera, blir den data som besluten baseras på allt viktigare. Om den tas fram utan att representera halva befolkningen riskerar det att få allt större konsekvenser för jämställdheten i samhället framöver.

Unesco, FN:s samarbetsorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, har konstaterat att endast 12 procent av alla aiI-forskare är kvinnor. När andelen ai-baserade beslut och rekommendationer om oss ökar, ökar därmed också risken för ett mindre jämställt samhälle. 

Denna typ av ”gender bias data” är något som fler kvinnor nu säger sig känna av. Andelen kvinnor i undersökningen som upplever att den teknik som de använder i sin vardag är lika anpassad för kvinnor som för män, har minskat med 11 procentenheter under det senaste året. 

Som en av kvinnorna i undersökningen utrycker det: Ai är inte smartare eller bättre än de som skapat ai:n Således finns samma partiskhet som samhället i stort, alltså patriarkala värderingar. Om it/tech enbart drivs fram och utvecklas av män så finns det uppenbara fallgropar i deras kunskap. 

En annan svarar att kvinnors perspektiv och behov tas inte med i beräkningen när nya produkter och tjänster utvecklas, och en tredje kvinna svarar att den digitala delen av samhället blir mer riktad till mannens behov och tillfredsställelse.

Genom åren har vi kunnat se två tydliga påverkansfaktorer för kvinnors intresse för tech: 1. kvinnliga förebilder och 2. skolan. 

Bristen på kvinnliga förebilder inom tech är en branschfråga som det arbetas aktivt med, genom exempelvis att lyfta fram kvinnliga tech-profiler i företagskommunikation. 

När det kommer till tech som ämne i skolan däremot, händer det desto mindre. Skolverket har i uppdrag att främja utveckling och användning av it i skolan. I årets undersökning kan vi se att andelen som säger sig ha fått lära sig mycket om it i skolan är lika låg (10 procent) som för tio år sedan (11 procent). 

I motsvarande undersökning från 2016 ansåg 69 procent av kvinnorna att it borde undervisas om i grundskolan. I undersökningen från 2015 svarade 46 procent att deras intresse att arbeta med it troligtvis hade varit annorlunda om de blivit introducerade för det i skolan. 

Målgruppen har efterfrågat att få lära sig mer om it i skolan. Även om ämnet teknik redan finns i grundskolan i dag har skolan uppenbarligen misslyckats med att lära ut it/tech.

Tiktok gick nyligen ut med att de storsatsar på utbildning för att locka fler kvinnor till tech. Skolverket har också nyligen meddelat att ai kommer att erbjudas som ämne på gymnasieskolor och komvux från hösten 2024. 

Det behövs fler sådana satsningar från privat håll, men också från den kommunala grundskolan. Om inte skolan blir bättre på att erbjuda tech som ämne, kommer det att få allt större konsekvenser på jämställdheten i samhället framöver.

Anna Gulliksen, Tietoevry
Johanna Uhrfelt, Bredband 2
Gabriella Edberg, Qrios
Lukas O Berg, Insight Intelligence

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.