IVA: ”Effektbalansen i elsystemet blir allt sämre”

2020-02-13 18:00  

Elmarknaden behöver förändras och politikerna måste sluta bråka om kärnkraft. Det konstaterar IVA när akademien summerar hur Sverige ska nå klimatmålen.

Samhället behöver allt mer el. Samtidigt stängs äldre kärnkraftsreaktorer. Svårigheten blir att upprätthålla dagens leveranssäkerhet.

Lösningarna finns, till exempel i form av energilager och efterfrågeflexibilitet, som innebär att elkunder flyttar sin elanvändning i tid för elsystemets skull. Men i dag vill inte marknaden ha dessa lösningar, konstaterar Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i en ny rapport.

”Det saknas tillräckliga marknadsplatser för efterfrågeflexibilitet, en affärsmässig infrastruktur för avtal och garantier, samt ekonomiska incitament för aktörer att göra nödvändiga investeringar”, skriver IVA i rapporten Så når Sverige klimatmålen.

Rapporten är en sammanfattning av de tidigare delrapporterna i projektet Vägval för klimatet, som synar vad som krävs för att olika sektorer ska nå Sveriges mål om att vara klimatneutral 2045. I slutrapporten listas sju olika strategier. En av dem handlar om tillgång på el och ett leveranssäkert elsystem.

Föreslår mål för leveranssäkerhet

Rapportförfattarna pekar på att elmarknaden behöver utvecklas. Den som kan tillhandahålla elenergi, effekt och systemtjänster måste kunna få betalt för det.

Läs mer: När kärnkraftverk avvecklas: Hopp om tröghet från vindkraft

Systemtjänster är till exempel svängmassa, automatisk frekvensreglering och reaktiv effekt. Den omställning som pågår nu, när kärnkraftsreaktorer stängs och andelen vindkraft ökar, gör att tillgången på sådana systemtjänster minskar.

– Marknadsmodellen vi har i dag tillkom på 90-talet och då hade vi ett helt annat elsystem. Det var betydligt yngre och väl utbyggt, men sedan dess har det kommit mycket ny teknik, framför allt i form av investeringar i vindkraft. Effektbalansen i elsystemet blir allt sämre. Det finns skäl att se över elmarknaden så att den bättre kan leverera de behov vi har, säger Karin Byman, projektledare för Vägval för klimatet.

Utbyggnaden av vindkraft skapar utmaningar i elsystemet.

Samtidigt har omställningen inneburit att elsystemet är mer känsligt för störningar. För att det inte ska bli alltför sårbart föreslår IVA att ett mål läggs fast för leveranssäkerheten. Exakt hur det ska se ut sägs dock inte.

– Man kan ha ett kvalitativt mål, ungefär som nollvisionen i trafiken, som till exempel säger att vi ska ha en leveranssäkerhet som minst håller den nivå som vi har i dag, säger Karin Byman.

”Kraftvärme kan bidra med viktiga systemtjänster”

IVA-rapporten innehåller också en uppmaning till politikerna att sluta käbbla om kärnkraften. Fast det uttrycks lite mer inlindat: ”Politiken behöver utvecklas för att möta morgondagens behov utan att bli polariserad kring olika produktionsslag.”

– Det behövs långsiktiga överenskommelser om hur elmarknaden ska utformas, hur vi handlar med el, och speciellt att man får investera i energilager i elnätet och offgridlösningar av olika slag. Det kommer ny teknik och nya förutsättningar och då måste man kunna investera i den tekniken utan att lagstiftningen hindrar, säger Karin Byman.

Politikerna måste sluta bråka om produktionsslag, menar IVA. Framför allt har bråket handlat om kärnkraft. Här syns Ringhals. Foto: Annika Örnborg

Läs mer: Så ska koldioxiden från värmeverket låsas in i berget för gott

I bråket om kärnkraftens vara eller icke vara tycker hon att kraftvärmen har glömts bort.

– Kraftvärmen skulle kunna spela en viktig roll, primärt i städerna där elbehovet ökar. Kraftvärme är en bra och effektiv teknik för att ta tillvara på bränslen som inte kan användas till annat. Och kraftvärme kan bidra med viktiga systemtjänster som frekvenshållning och svängmassa, säger hon.

Problemet är att det inte är lönsamt att investera i nya kraftvärmeverk. IVA föreslår därför att en strategi för kraftvärmen ska tas fram, där man kan föreslå lösningar.

Vill ha strategi för CCS

IVA anser också att elnäten måste drivas mer effektivt. Den senaste tidens brist i överföringskapacitet vid några av landets större städer visar att det finns utrymme för förbättring. Genom att ägare av stamnät, regionnät och lokalnät samverkar mer tror IVA att planering och prognoser kan bli bättre.

Läs mer: Svensk plan för att fånga in koldioxid presenterad

– Det har varit en dålig kommunikation mellan Svenska kraftnät och regionnäten och lokalnäten. Det vi har föreslagit är att Svenska kraftnät ska ha en bättre helhetsbild av hur behoven utvecklas i region- och lokalnät så att det inte blir en överraskning när någon industri vill bygga ut. Hela samhällsplaneringen måste hänga ihop bättre, säger Karin Byman.

IVA vill se en strategi för CCS, carbon capture and storage. Här förbereds för borrningar utanför den norska kusten för ett framtida koldioxidlager. Foto: Northern Lights

IVA föreslår i sin rapport också att Sverige ska ta fram en strategi för avskiljning och lagring av koldioxid, CCS, samt kartlägga hur Sveriges mineraltillgångar kan användas för att nå klimatmålen.

IVA:s sju strategier

1. En politisk helhetssyn krävs för att höja tempot i klimatarbetet.

2. Internationellt samarbete krävs för att nå klimatmålen.

3. Effektivisera systemen och slut kretsloppen.

4. Fördela och minska den ekonomiska risken så att nödvändiga teknikskiften kan göras.

5. Säkerställ ökad tillgång på el och ett leveranssäkert elsystem.

6. Nyttiggör Sverige naturtillgångar i klimatomställningen.

7. Bind och lagra kol.

Vägval för klimatet

Målet med IVA:s projekt Vägval för klimatet är att det ska leda till en handlingsplan för hur Sverige ska nå sina klimatmål.

Fem delrapporter har tagits fram: Industri, transport, samhälle, energi och jordbruk.

Syntesrapporten är en sista och sammanfattande sammanställning.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt