Opinion

Ta elektrosmogen på allvar

Har utbrändhet med strålning att göra? Eller är det bara vårt höga arbetstempo som ligger bakom? Oavsett vilket är det dags att ta den osynliga "elektrosmogen" på största allvar, skriver Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
 
I NyT 2000:42 kunde vi under rubriken "Strålning förstör minnet" läsa att när datorkomponenterna blir allt mindre kan man inte längre bortse från störningarna från bakgrundsstrålningen. Det hävdar Peter Hazucha, som studerat bakgrundsstrålningens effekter på cmos-kretsar.
 
När partiklar från denna strålning träffar dagens mycket små digitala kretsar räcker energin från en enda partikel för att ändra laddningen i ett minne. Ett 32 Mbit-minne kommer att få ett fel vart 6:e år på marknivån och var 20:e dag i ett flygplan. Även datorerna på marken börjar bli så känsliga att man måste bygga in skydd också där, enligt Peter Hazucha.
 
Detta har väl ändå ingenting med människors hälsa att göra. Eller måste vi också snart "bygga in skydd" i vår kropp...?
 
Biologiskt sett är vi inte annorlunda än stenåldersmänniskan. Vi har inget utvecklat skydd mot miljögifter eller mot exponeringen för radiovågor, radar och mikrovågor från mobiltelefoner, utomlands kallad för "elektrosmog".
 
Är det bara vårt höga arbetstempo som förklarar den nya farsoten "utbrändhet"? Äldre människor tvivlar. Många hade längre arbetstid, kortare semester och sämre trygghet.
 
Aldrig tidigare har en hel befolkning exponerats för en så omfattande mikrovågsstrålning som i dagens uppbyggnad av det trådlösa IT-Sverige. Men vem ska ta ansvar för de långsiktiga konsekvenserna? Riksdag och regering? Eller IT/telekomföretagen och deras aktieägare? Det är dags att reagera! Och ta den osynliga "elektrosmogen" på största allvar.
 
Alltfler pekar ut mobiltelefoner och deras basstationer som orsaker till ohälsa. Man talar om utbrändhet, cancer, astma, allergi med mera. Sedan alltfler unga i Sverige börjat använda mobiltelefoner har recept för sömnmedel till kvinnor mellan 15-24 år fördubblats. Och utskrivningen av antidepressiva medel till samma grupp har ökat med 40 procent. Det kan vara ett tecken på social stress. Men har vi ändrat vårt sociala beteende så mycket? Det som radikalt ändrats är strålningen från mobiltelefoner, digital radio och teve, som bidragit till en kraftig ökning av "elektrosmogen".
 
30 000 nya antenner ska nu sättas upp. Svenskarna blir den största samling försökskaniner världen skådat inför en tekniskt avancerad innovation, där vi vet att jakten på ekonomisk vinning och att leda den tekniska utvecklingen är största drivkrafter. Vad vi behöver och tål verkar ingen fråga efter! Vem är beredd att betala för detta projekt om det går fel? Nyligen beslöt en domstol i Genève att montera ned en mobiltelefonmast på grund av de kringboendes ohälsa. De fick även en ekonomisk ersättning för sitt lidande. Är det så det måste bli även i Sverige?
 
Individen kan inte längre fritt välja att inte bli utsatt för strålning.
 
Mikrovågorna går ju genom människan och ger uppvärmning av celler, vävnader och hjärnan. Alltfler forskningsrön visar dessutom på allvarliga effekter vid strålningsnivåer långt under dem som man anser ger uppvärmning. Ett alarmerande fynd är Lundaforskarnas Persson, Salford & Brun observationer avseende skador på blod-hjärnbarriären. Gränsvärden för strålning måste därför genast omprövas!
 
Expertpanelen på Kungliga Vetenskapsakademins seminarium 2000 påstod att strålningen är så låg att det ej föreligger någon risk. Att de rekommendationsvärden för bestrålning av allmänheten visats vara tusenfalt för höga, tycktes ej bekymra panelen. Jag undrar dock: Vad händer med vår hälsa? Får vi cancer? Hur påverkas hjärnan och resten av kroppen av denna konstanta helkroppsbestrålning, dygnet runt? Hur påverkas det ofödda barnet? Forskarna säger själva: "Vi vet för litet". Att tolka detta som en avsaknad av risk är mycket riskabelt! Trots det fortsätter utvecklingen av det strålningsbaserade IT-samhället.
 
Jag får hela tiden höra att det är för mycket pengar inblandade. Regering och myndigheter vågar därför ingenting göra. Man ser kortsiktigt endast till sysselsättning och BNP. Men våra politiker tycks ändå våga spela med folkhälsan!
 
Det är nu nödvändigt att regeringen, forskningen och näringslivet tar de här problemen på allvar. Genomför en ordentlig analys och använd miljöbalkens försiktighetsprincip. Näringsministrarna Sahlin och Rosengren (som ansvarar för utbyggnad av trådlös kommunikation) ska tillsammans med socialminister Engqvist (som ansvarar för folkhälsan) ge oss en absolut garanti för dess ofarlighet och ta ett absolut ansvar för eventuell framtida farlighet.
 
Jag vill inte i framtiden läsa rubriker som "Strålning förstör minnet", där det inte längre handlar om cmos-kretsar i datorer utan om människors eget minne!
 
Olle Johansson